TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ KAYSERİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ

Hububat yükleme boşaltma işi yaptırılacaktır

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN00716152
Şehir : Kayseri
Yayınlandığı Gazeteler

BÜYÜK KAYSERİ 07.12.2017
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
Hububat yükleme boşaltma işleri
İşin Yapılacağı Yer
:
TOPRAK MAHSÜLLERİ OFİSİ KAYSERİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ VE BAĞLI İŞYERLERİ
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
26.12.2017 10:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Kayseri Şube Müdürlüğü hizmet binası
İhale Usulü
:
İstisna ve Kapsam Dışı İhaleler
İhale Türü
:
Kiralama ve Hizmet Alımı

4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun (2) Kapsam, (3) İstisnalar. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

İhale İlanı

TOPRAK MAHSÜLLERİ OFİSİ KAYSERİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ VE BAĞLI İŞYERLERİNİN HUBUBAT YÜKLEME-BOŞALTMA VE AÇIK YIĞIN İŞLERİNİN YAPTIRILMASINI TEMİNEN AÇIK EKSİLTME İHALESİ YAPILACAKTIR


Şubemiz ve bağlı işyerlerimizin 2018 yılı Yükleme-Boşaltma işlerinin yaptırılmasını teminen aşağıda belirtilen tarih ve saat ’de Şube Müdürlüğümüz binasında açık eksiltme ihalesi yapılacaktır.İhalesi yapılacak işyerleri ile bu işyerlerine bağlı olarak açılacak ekiplerin Yükleme-Boşaltma işleri söz konusu işyerlerinin ihalesi üzerine yapılan müteahhit sorumluluğunda olacaktır.
1- İdarenin :
a) Adresi : Osman Kavuncu Cad. No: 200 Kocasinan/KAYSERİ
b) Telefon – Fax Numarası: 352 3204080 – 352- 3201960
2- İhale konusu hizmetin:
a) Niteliği, türü: Hububat yükleme boşaltma işleri
b) İşin süresi: 01.01.2018 – 31.12.2018
3- İhalenin
a) Yapılacağı yer: Kayseri Şube Müdürlüğü hizmet binası
b) Tarihi – saati : 26 Aralık 2017 Salı saat 10.00’ de – 27 Aralık 2017 Çarşamba saat 10.00’ de
EKSİLTMEYE GİRME ŞARTLARI:
a) T.C vatandaşı olduklarına dair kimlik fotokopisi (T.C Kimlik numarası bulunacaktır.)
b) Tebligat için adres beyanı ve ayrıca irtibat için telefon ve varsa faks numarası ile elektronik posta adresi.
c) Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası, veya Meslek Odası Belgesi.
1) Gerçek kişi olması halinde, ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içinde alınmış, Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge
2) Tüzel kişi olması halinde tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından veya idare merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden veya benzeri bir makamdan ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içinde düzenlenmiş belge.
d) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza Beyannamesi veya İmza Sirküleri.
1) Gerçek kişi olması halinde,noter tasdikli imza beyannamesi.
2) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri
e) Kesinleşmiş sosyal güvenlik prim borcu olmadığına dair taahhütname (ancak, ihale üzerinde kaldığı takdirde, ihale tarihi itibarıyla kesinleşmiş sosyal güvenlik prim borcu olmadığına dair belge; sözleşme imzalanmadan önce verilecektir.)
f) Kesinleşmiş vergi borcu olmadığına dair taahhütname, (ancak, ihale üzerinde kaldığı takdirde,ihale tarihi itibarıyla kesinleşmiş vergi borcu olmadığına dair belge; sözleşme imzalanmadan önce verilecektir.
g) Bu ilanda belirlenen geçici teminat.
Geçici teminat olarak banka teminat mektubu verilmesi halinde şartnamedeki örneğe uyun olacak ve mektubun süresi ihale tarihinden itibaren en az otuz (30) gün fazla olması gerekir. İstekliler tarafından verilen geçici teminat mektupları ihalesi yapılan işyeri adı ve işin adı belirtilerek her ihale için ayrı ayrı verilmesi gerekmektedir.
Nakit olarak verilmesi halinde aşağıdaki banka hesaplarına yatırılacaktır.
h) Vekaleten ihaleye katılma halinde , istekli adına katılan kişinin ihaleye katılmaya ve ihale ile ilgili tüm iş ve işlemleri yapmaya yetkili olduğunu gösteren noter tasdikli vekaletnamesi ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi.
ı) İhale dokümanının satın alındığına dair belge ile satın alınan ihale dokümanları ihaleye girecek yetkili tarafından imzalanacak ve diğer belgeler ile birlikte verilecektir.
j)Kamu veya Özel Kurum/Kuruluşlardan alınacak son 5 yıl içerisinde (2013-2014-2015-2016-2017) ihale konusu (yükleme-boşaltma) işe ilişkin minimum 200.000TL tutarında (işe ilişkin belge veya belgeler toplamının tamamı minimum 200.000 TL) iş deneyimini gösterir belge (Özel Kurum/Kuruluşlar tarafından düzenlenecek iş deneyim belgesi yeminli mali müşavir tarafından onaylanmış olacaktır.)


k) İhalede istekli çıkmaması halinde 2.kez 29.12.2017 tarih saat 10.00’ de yeniden ihale edilecektir.
Bu işe ait şartname ve sözleşme tasarısı 50.00 TL (KDV Dahil) karşılığında Şubemizden temin edile bilir.

Ofis 2886 sayılı yasaya tabi olmadığından ve 4734 sayılı Kanunun 3/g maddesi gereğince ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç bu kanuna tabi olmadığından ihaleye kısmen veya tamanen yapıp yapmamakta serbesttir.


İHALE TARİHİ GEÇİCİ
İŞYERİ ADI VE SAATİ TEMİNATI
Kayseri Şube, Felahiye,Yeşilhisar, Tomarza
Bünyan Tesisli Ekipler, Pınarbaşı, Himmetdede, 26 Aralık 2017 / 10.00 30.000 TL
Sarıoğlan Ajans Amirliği ile açılacak Geçici Ekipler
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Boğazlıyan, Yenifakılı Ajans Kanlıca ve Çandır 27 Aralık 2017 / 10.00 25.000 TL
Ekip Şefliği ile açılacak Geçici Ekipler
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

TOPRAK MAHSÜLLERİ OFİSİ
KAYSERİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ

BANKA ADI HESABININ IBAN NO:
BULUNDUĞU ŞUBE
T.HALKBANKASI KAYSERİ ŞUBESİ TR07 0001 2009 4870 0013 0000 08
T.VAKIFBANK YENİ SANAYİ TR23 0001 5001 5800 7284 5382 17
T.C.ZİRAAT BANKASI KAYSERİ SANAYİ ŞUBESİ TR26 0001 0019 0937 7119 0667 06

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR