HAVA KUVVETLERİ KOMUTANLIĞI 6. ANA JET ÜS KOMUTANLIĞI BAN

Çam fıstığı kozalağı (dalında) satışı ihalesi

Kurum Hakkında

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN00497451
Şehir : Balıkesir / Bandırma
Yayınlandığı Gazeteler

GENÇ BAYRAK 07.12.2016
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
İhale Tarihi
:
13.12.2016 14:00
İhale Usulü
:
TSK Satış, Hibe, Devir ve Mübadele Uygulaması (3212 Sayılı Kanun)
İhale Türü
:
Satış

2010/41 sayılı Silahlı Kuvvetler İhtiyaç Fazlası Mal ve Hizmetlerinin Satış, Hibe, Devir ve Elden Çıkarılması; Diğer Devletler Adına Yurt Dışı ve Yurt İçi Alımların Yapılması ve Eğitim Görecek Yabancı Personel Hakkında Kanunun Uygulanmasına Dair Esaslar Hakkında Bakanlar Kurulu Kararı 5. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

HATA BİLDİR TAKİP ET Yazdır
İlan Metni
İ H A L E İ L A N I
6'NCI ANA JET ÜS KOMUTANLIĞI
20.150 KG. ÇAM FISTIĞI KOZALAĞI (DALINDA) Satışı işi 3212 sayılı Kanun ve MSY 310-6 (B) Yönerge hükümlerine göre Kapalı Teklif Açık Artırma Usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
1. İdarenin
a) Adresi : 6'ncı Ana Jet Üs Komutanlığı Bandırma/ BALIKESİR
b) Telefon ve faks numarası : 0 266 713 38 30 - 4342 0266 714 02 86
c) Elektronik posta adresi : e-komisyon@hotmail.com
2. İhale Konusu
a) Niteliği, Türü ve Miktarı : 20.150 KG. ÇAM FISTIĞI KOZALAĞI (DALINDA) SATIŞI
b) Yapılacağı Yer : 6'ncı Ana Jet Üs Komutanlığı sorumluluk sahasında Çam Kozalakları (Dalında) (Birlik içi- TSK ÖEM K.lığı.)
c) İşe Başlama Tarihi : Sözleşmenin imzalanmasına müteakip işe başlanacaktır.
ç) İşin Süresi : Sözleşmenin yürürlüğe girmesine müteakip başlayacak olup, en geç 31.01.2017 tarihinde sona erecektir.
3. İhalenin
a) Yapılacağı Yer : 6'ncı Ana Jet Üs Komutanlığı İhale Komisyon Başkanlığı Çanakkale Asfaltı 10230 Bandırma/BALIKESİR
b) Tarihi ve saati : 13 Aralık 2016 Salı günü saat: 14:00
4. İhaleye Katılamayacak Olanlar, Katılabilme Şartları ve İstenilen Belgeler ile Yeterlik Değerlendirmesinde Uygulanacak Kriterler :
4.1. İhaleye Katılamayacak Olanlar:
MSY 310-6 (B) Türk Silahlı Kuvvetlerine Ait Mal ve Hizmetlerin Satış, Mübadele, Hibe ve Devir İşlemleri Yönergesi esaslarına göre yapılacak ihalelere katılabilmek için aşağıda belirtilen ihaleye katılamayacak olanlar içerisinde olmaması ve şartname yükümlülüklerini tam olarak yerine getirmesi şartı aranır.
4.1.1. Satışla ilgili birimin amiri, ihale yetkilisi ve görevlileri ile bunların eşleri ve üçüncü dereceye kadar kan ve ikinci dereceye kadar kayın hısımları ile evlatları ve evlat edinenler,
4.1.2. Kamu ihalelerinden yasaklı gerçek ve/veya tüzel kişiler ile bunların yarısından fazla sermayesine ortak oldukları tüzel kişiler,
4.1.3. 2531 sayılı Kamu Görevlerinden Ayrılanların Yapamayacakları İşler Hakkında Kanun kapsamına giren şahıslar,
4.1.4. 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu kapsamına giren suçlardan dolayı hükümlü olanlar,
4.1.5. Örgütlü suçlardan ya da kamu görevlilerine rüşvet vermek suçundan dolayı hükümlü olanlar,
4.1.6. İlgili mercilerce hileli iflas ettiğine karar verilenler.
4.2. İhaleye Katılma Şartları ve İstenilen Belgeler :
4.2.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da Esnaf ve Sanatkarlar Odası veya ilgili Meslek Odası Belgesi;
4.2.1.1. Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından ya da Esnaf ve Sanatkar Odasından veya ilgili meslek odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,
4.2.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge.
4.2.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri;
4.2.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.2.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları,üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri.
4.2.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen Teklif Mektubu.
4.2.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen Geçici Teminat.
4.2.5. İhale Konusu işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.2.6. İstekliler adına vekaleten ihaleye katılınıyor ise,istekli adına teklifte bulunacak kimselerin vekaletnameleri ile vekaleten iştirak edenin noter tasdikli imza sirküleri,
4.2.7. İsteklinin ortak girişim olması halinde, bu Şartname ekinde yer alan standart forma uygun iş ortaklığı beyannamesi,
4.2.8. Bu şartnamenin 8' inci maddesinde sayılan durumlarda olunmadığına ilişkin yazılı taahhütname,
4.2.9. Tedarik Taahhütnamesi
4.3. Ekonomik ve mali yeterliliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından Ekonomik ve mali yeterliliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.4. Mesleki ve Teknik Yeterliğe İlişkin Belgeler ve bu Belgelerin Taşıması Gereken Kriterler :
4.4.1. İdare tarafından Mesleki ve Teknik Yeterliğe İlişkin kriter belirtilmemiştir.
5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif ;tahmin edilen bedelden aşağı olmamak üzere teklif edilen bedellerin en yükseği olan kabul edilecektir.
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7. İhale dökümanının görülmesi ve satın alınması :
7.1. İhale dökümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 20 Türk Lirası karşılığı 6'ncı Ana Jet Üs K.lığı İhale Komisyon Başkanlığı Çanakkale Asfaltı 10230 Bandırma/BALIKESİR adresinden satın alınabilir.
7.2. İhale teklif verecek olanların ihale dökümanını satın almaları zorunludur.
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar 6'ncı Ana Jet Üs Komutanlığı İhale Komisyon Başkanlığı Çanakkale Asfaltı 10230 Bandırma/BALIKESİR adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatlarının çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden vereceklerdir.İhale sonucu,ihale üzerine bırakılan istekliyle her bir iş kaleminin miktarı ile iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşmesi imzalanacaktır.İşin tamamı için teklif verilecektir.Kısmi teklifler kabul edilmeyecektir.
10. İşin tahmin edilen bedeli üzerinden % 3'ünden az olmamak üzere (en az 302,25 TL) kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir. Bu ihalede verilecek ÇAM FISTIĞI KOZALAĞI (DALINDA) TAHMİN EDİLEN BEDELİ 10.075,00 TL.dir
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 70 (Yetmiş) takvim günüdür.
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR