POLATLI TARIM İŞLETMESİ MÜDÜRLÜĞÜ

Nakliye hizmeti alımı

POLATLI TARIM İŞLETMESİ MÜDÜRLÜĞÜ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN00408001
Şehir : Ankara / Polatlı
Yayınlandığı Gazeteler

POLATLI POSTASI 15.08.2016
Gazetenin Diğer Arşiv İlanları
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
.992 dekar hasıl mısırın hasadı ve slaj çukurlarına nakliyesi işi
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
23.08.2016 14:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Konya -Yunak yolu üzeri 54.Km. Polatlı / ANKARA.
İhale Usulü
:
2886 Sayılı DİK, Kapalı Teklif Usulü
İhale Türü
:
Kiralama ve Hizmet Alımı

2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu (4734 s. Kamu İhale K. kapsamında yer alan işlerin ihalelerinde Devlet İhale K. hükümleri uygulanmaz.)nun 17. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

TARIM İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

POLATLI TARIM İŞLETMESİ MÜDÜRLÜĞÜ

1-İşletmemizin parsellerinde ekili 2.992 dekar hasıl mısırın hasadı ve slaj çukurlarına nakliyesi işi Kapalı zarf Usulü İhale ile yaptırılacaktır..

2-İhale 23.08.2016 Salı günü saat 14,00’te işletmemiz merkezinde yapılacaktır.

3-İşletmemiz Konya -Yunak yolu üzeri 54.Km. Polatlı / ANKARA.

4-İhaleye katılmak isteyen Yüklenicilerde aşağıdaki şartlar aranır.

4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında sunmaları gerekir:

a) Tebligat için adres beyanı ve ayrıca irtibat için telefon ve varsa faks numarası ile elektronik posta adresi.

b) Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya ilgili Meslek Odası Belgesi;

1) Gerçek kişi olması halinde, ilk ilan veya ihale tarihinin içerisinde bulunduğu yılda alınmış, Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya ilgili Meslek Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge,

2) Tüzel kişi olması halinde, mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından ilk ilan veya ihale tarihinin içerisinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge.

c) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri;

1) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

2) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimdeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri.

ç) Şekli ve içeriği bu Şartnamede belirlenen teklif mektubu.

d) Bu Şartnamede belirlenen geçici teminat. Geçici teminat ihalenin başlayacağı saate kadar 7.000,-TL’ye kadar işletme veznesine veya işletmenin T.C Ziraat Bankası Polatlı Merkez şubesindeki (IBAN NO:TR54 0001 0000 1105 9943 7852 10 ) numaralı hesabına yatırılıp alınacak makbuz komisyona ibraz edilecektir.

e) Vekâleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin ihaleye katılmaya ilişkin noter tasdikli vekâletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi.

f)İsteklinin iş ortaklığı olması halinde, şekli ve içeriği bu Şartnamede belirlenen iş ortaklığı beyannamesi

4.2. İsteklinin, ihale tarihine göre son iki ay içerisinde alınmış olma şartı ile bağlı bulunduğu vergi dairesi ile sosyal sigortalar kurumu veya bağ-kura borcunun olmadığına veya borcu var ise ertelendiğine dair belgeleri ihale komisyonuna ibraz etmesi zorunludur.

İsteklinin iş ortaklığı olması halinde, 4.1 maddesinin a, b, c ve e bentlerinde belirtilen belgelerle 4.2. maddelerinde yer alan belgelerin her bir ortak tarafından ayrı ayrı verilmesi zorunludur.

İş ortaklıklarında pilot ortağın, istenen asgari iş deneyim tutarının en az % 70`ini, diğer ortakların her birinin ise istenen asgari iş deneyim tutarının en az % 10`unu sağlaması gerekir. Ancak diğer ortak veya ortakların iş deneyim tutarı toplamı, asgari iş deneyim tutarının % 30 undan az olamaz.

4,3. Benzer iş olarak kabul edilecek işler aşağıda belirtilmiştir:

4.3.1. Her türlü hasıl mısır hasadı, hasat, ot biçimi, tırmıklama, balyalama, ot taşıma ve istifleme işleri.

5.İhale ile ilgili şartname mesai saatleri içinde TİGEM (Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü Karanfil Sokak No.62 Bakanlıklar/ANKARA) ile işletmemizde mesai saati içerisinde ücretsiz görülebilir.

5.1. Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin %20 oranından az olmamak üzere, ihale konusu işle veya benzer işlerle ilgili iş deneyimini gösteren belgeler,

6-TİGEM 4734 sayılı Kamu İhale Kanunun 3/g maddesi gereğince istisna kapsamında olup, işletme ihaleyi yapıp yapmamakta, dilediğine yapmakta veya en uygun bedeli tespit etmekte serbesttir.

İLAN OLUNUR.

POLATLI TARIM İŞLETMESİ MÜDÜRLÜĞÜ

ADRES:Konya-Yunak Yolu 54.KM

TEL :0312 632 20 20

FAX: 0312 632 2025

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR