SAMSUN EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ

Klima satın alınacaktır

SAMSUN EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN00951614
Şehir : Samsun / İlkadım
Semt-Mahalle : KADIKÖY MAH. / KADIKÖY
Yayınlandığı Gazeteler

DOĞRU VE TARAFSIZ HABER 25.02.2019
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
Gazetenin Sitesine Git
SAMSUN 26.02.2019
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
Gazetenin Sitesine Git
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
İhale Kayıt No
:
2019/78901
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
5 Kalem Klima Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
06.03.2019 10:30
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
S.B.Ü. Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi/Kadıköy Mah. Barış Bulvarı No:199 İlkadım/Samsun
İhale Usulü
:
4734 Sayılı KİK, Açık İhale Usulü
İhale Türü
:
Mal Alımı

4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 13. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

5 KALEM KLİMA ALIMI

EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ-SAMSUN SAĞLIK BAKANLIĞI BAKAN YARDIMCILIKLARI

5 KALEM KLİMA ALIMI alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası

:

2019/78901

1-İdarenin

a) Adresi

:

KADIKÖY MH. BARIŞ BUL .NO:199 55040 - İLKADIM/SAMSUN

b) Telefon ve faks numarası

:

3623111500 - 3622778784

c) Elektronik Posta Adresi

:

seah.satinalma@saglik.gov.tr

ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa)

:

https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı

:

5 Kalem Klima
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

b) Teslim yerleri

:

Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Ek Hizmet Binası 3 Adet Salon tipi Split Klima (48000 Btu) 1 Adet Duvar tipi Split Klima (24000 Btu) 3 Adet Duvar tipi Split Klima (18000 Btu) 3 Adet Duvar tipi Split Klima (9000 Btu) Onkoloji Ek hizmet binası 1 Adet Duvar tipi Split Klima (24000 Btu) Göğüs hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Ek Hizmet Binası 5 Adet Salon tipi Split Klima (48000 Btu) 7 Adet Duvar tipi Split Klima (12000 Btu)

c) Teslim tarihi

:

Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Ek Hizmet Binası , Onkoloji Ek Hizmet Binası ve Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Ek Hizmet Binasına orijinal ambalajlı kutusunda teslim edilecektir.Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Ek Hizmet Binası , Onkoloji Ek Hizmet Binası ve Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Ek Hizmet Binasına Depolarına teslim edilen klimalar, sözleşme süresi boyunca yüklenicinin Samsun ilinde yetkili servisi tarafından ücretsiz olarak idarenin istediği yer/yerlere ve zamanda kullanıma hazır eksiksiz montajı yapılacak ve çalışır vaziyette olmasını yüklenici firma sağlayacaktır.İdarece Hazırlanan Teknik Şartnamedeki Montaj ile İlgili hükümlere aynen uyulacaktır.

3- İhalenin

a) Yapılacağı yer

:

S.B.Ü. Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi/Kadıköy Mah. Barış Bulvarı No:199 İlkadım/Samsun

b) Tarihi ve saati

:

06.03.2019 - 10:30

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğrafları ile teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları içeren doküman:

İstekliler ihale kalemleri için teknik şartnamede yer alan teknik kriterlere uygunluğunu belirlemek amacıyla, teknik bilgilerin yer aldığı kataloglarını ihale işlem dosyasında sunacaklardır. Teknik Şartname özellikleri kataloglarda işaretlenmelidir. Başka bir dilde sunulan kataloglar, Türkçe onaylı tercümesi ile birlikte verilmesi halinde geçerli sayılacaktır. Bu durumda teklifin veya belgenin yorumlanmasında Türkçe tercüme esas alınır.

5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açık olup yerli malı teklif eden istekliye ihalenin tamamında % 15 (yüzde on beş)oranında fiyat avantajı uygulanacaktır.
7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 25 TRY (Türk Lirası) karşılığı S.B.Ü. Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi-Satın Alma Birimi adresinden satın alınabilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar S.B.Ü. Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi/Kadıköy Mah. Barış Bulvarı No:199 İlkadım/Samsun adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir.
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (doksan) takvim günüdür.
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13.Diğer hususlar:
İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.
Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR