YILDIRIM BELEDİYE BAŞKANLIĞI

1200 m3/h’lik doğalgaz istasyonu ihale usulü ile satılacaktır

YILDIRIM BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
Karapınar Eski Asfalt Şantiyesi 1200 m3/h’lik Doğalgaz İstasyonu Satışı İşi
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
19.11.2019 14:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Belediyemiz Encümeninde
İhale Usulü
:
2886 Sayılı Dik, Açık Teklif Usulü
İhale Türü
:
Satış

2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu (4734 s. Kamu İhale K. kapsamında yer alan işlerin ihalelerinde Devlet İhale K. hükümleri uygulanmaz.)nun 17. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

BURSA YILDIRIM BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

Aşağıda belirtilen ihale, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu hükümlerine göre açık teklif usulü ile ihaleye konulmuştur.

A- Karapınar Eski Asfalt Şantiyesi 1200 m3/h’lik Doğalgaz İstasyonu Satışı İşi,

Tahmini bedeli 21.166,00 TL (KDV Hariç)
Geçici teminatı 634,98 TL
İhale tarih ve saati 19.11.2019 Salı günü saat 14:00


İhale, Belediyemiz Encümeninde yapılacaktır.
Şartname Destek Hizmetleri Müdürlüğü İhale Biriminde görülebilir.

 1. İhaleye katılabilmek için; 2886 sayılı Devlet İhale Kanununda belirtilen niteliklere haiz olmak ve anılan Kanunda açıklanan biçimde teklifte bulunmak, geçici teminatı yatırmak ve aşağıdaki belgelerin sunulması zorunludur. İstenen tüm belgelerin asıl veya noter tasdikli olması gerekmektedir. Yabancı isteklilerin sunacakları yurtdışında düzenlenmiş her türlü belgenin Türkiye Cumhuriyetleri konsolosluklarınca tasdik edilmiş olması gerekmektedir.
  1. Gerçek kişiler için, kanuni ikametgah ve nüfus cüzdanı sureti,

  1. Yabancı isteklilerin Türkiye’de tebligat için adres göstermesi (adres beyanı),

  1. Tüzel kişiler için, Ticaret ve/veya Sanayi Odası belgesi,
   1. Tüzel kişiliğin idare merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve Sanayi Odasından veya benzeri bir makamdan ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge, (Türkiye’de şubesi bulunmayan yabancı tüzel kişiliğin belgelerinin, bu tüzel kişiliğin bulunduğu ülkedeki Türk Konsolosluğunca veya Türkiye Dışişleri Bakanlığı’nca onaylanmış olması gerekir.)
   2. Ortak girişim olması halinde ortak girişimi oluşturan tüzel kişilerin her birinin 1.3.1.’deki esaslara göre temin edecekleri belge,

  1. Tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
   1. Ortak girişim olması halinde ortak girişimi oluşturan tüzel kişilerin her birinin noter tasdikli imza sirküleri,

  1. İstekliler adına vekâleten iştirak ediliyor ise, istekli adına teklifte bulunacak kimselerin vekâletnameleri,

  1. İsteklilerin ortak girişim olması halinde, ortak girişim beyannamesi ile ortaklarca imzalanan ortaklık sözleşmesi, (ihale üzerinde kaldığı takdirde noter tasdikli ortaklık sözleşmesi verirler, ayrıca grubun bütün ortakları idare ile yapılacak ihale sözleşmesini şahsen veya vekil tayin edecekleri kişiler vasıtasıyla imzalarlar.)

  1. 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’na uygun olarak düzenlenmiş Geçici Teminat,

  1. Yıldırım Belediyesine borcu olmadığına dair belge,

Yukarıda istenilen belgeler Destek Hizmetleri Müdürlüğü İhale Birimine teslim edilecektir.
İhaleye iştirak edeceklere duyurulur.

* Bu ihale ilanı Belediyemiz internet sitesinden (www.yildirim.bel.tr) ‘de görülebilir.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR