TRABZON ORMAN İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ

Dozer ve damperli kamyon satılacaktır

TRABZON ORMAN İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
1 adet Komatsu D85A 18 dozer ve 1 adet Leyland damperli kamyonun satışına ilişkin ihale ilanı
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
06.03.2019 14:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Trabzon Orman İşletme Müdürlüğümü toplantı salonu
İhale Usulü
:
2886 Sayılı Dik, Açık Teklif Usulü
İhale Türü
:
Satış

2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu (4734 s. Kamu İhale K. kapsamında yer alan işlerin ihalelerinde Devlet İhale K. hükümleri uygulanmaz.)nun 17. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

İLAN
TRABZON ORMAN İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜNDEN

1- İdaremize ait aşağıda cinsi, markası ve modeli yazılı 1 adet Komatsu D85A 18 dozer ve 1 adet Leyland damperli kamyon 06.03.2019 çarşamba günü saat 14.00 de Trabzon Orman İşletme Müdürlüğümü toplantı salonunda toplanacak komisyon huzurunda 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu Döner Sermayeli Kuruluşlar İhale Yönetmeliğinin 29/C maddesi gereğince açık ihale usulü ile satılacaktır.

2- Şartname ve ekleri her gün mesai saatleri dâhilinde Trabzon Orman İşletme Müdürlüğünde görülebilir ve bedelsiz olarak temin edilebilir.
Cinsi Markası ve modeli TCO Numarası ve Plakası Muh. Bedeli TL %3 G.Tem. TL. Durumu

1- Dozer Komatsu D85A18-1985 20.01.0001 80.000,00 TL. 2.400,00 TL Tamire ihtiyacı var.
2- Damperli kamyon Leyland -1986 26.02.0018 - 61 VH 631 8,500,00 TL. 255,00 TL. Tamire ihtiyacı var.

3- ihaleye katılabilmek için gerekli belgeler
a- Gerçek kişilerde kanuni ikametgâh belgesi ile noter tasdikli nüfus cüzdan sureti veya aslı ibraz edilmek kaydıyla Nüfus cüzdan fotokopisini
b- Gerçek ve Tüzel kişiler için tebligata esas adres beyanını.
c- Tüzel kişilerde teklif vermeye yetkili olduklarını gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri ile tüzel kişiliğin siciline
Kayıtlı bulunduğu Ticaret veya Sanayi Odasından alınmış belge(2019 yılı)
d- Vekâleten ihaleye katılma halinde istekli adına katılan kişinin Noter tasdikli vekâletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesini.
e- İsteklinin ortak girişim olması halinde, ortak girişimi oluşturan gerçek veya tüzel kişilerin her biri ayrı ayrı istenilen belgeleri vereceklerdir.
f- Belediyeler adına ihaleye girecekler, İhaleye girmeye yetkili olduklarına dair Belediye encümen kararını.
g-%3 Geçici teminatın yatırıldığına dair alınacak makbuzla birlikte komisyona müracaat edeceklerdir.

4- Komatsu dozer ve Leyland Damperli kamyonun satışı peşin olup, vadeli satış talebi kabul edilmez.
5- Satışa çıkarılan Komatsu D85A18 dozer Orman Bölge Müdürlüğü makine parkında, Leyland damperli kamyon ise Bayburt Orman İşletme Müdürlüğü kampüs alanında bulunmaktadır.

6- Bu ihaleye ait ilan ve şartnameler, OBM, Rize, Pazar, Sürmene, Maçka, Torul ve Trabzon Orman İşletme Müdürlüğü ve Trabzon Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı şefliklerinde görülebilir.

7- Leyland damperli kamyona ait %3 geçici teminatlar Trabzon Orman Bölge Müdürlüğünün T.C. Ziraat Bankası Yavuz Selim Bulvarı Şubesindeki TR25000100190839249736-5003 nolu hesabına, Komatsu D85A18 dozere ait %3 geçici teminatlar Trabzon Orman İşletme Müdürlüğünün T.C. Ziraat Bankası Yavuz Selim Bulvarı Şubesindeki TR51000100190839249738-5002 nolu hesabına yatıracaklardır.

8- İdare ihaleyi yapıp yapmamakla serbesttir.
İlanen Duyurulur.

TRABZON ORMAN İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR