ANTALYA ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MD.MANAVGAT MİLLİ EMLAK MÜD.

Çeşitli cins ve markalarda araç satışı yapılacaktır

ANTALYA ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MD.MANAVGAT MİLLİ EMLAK MÜD.

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN00927924
Şehir : Antalya / Manavgat
Yayınlandığı Gazeteler

NEHİR 11.01.2019
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
NEHİR 17.01.2019
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
Çeşitli cins ve markalarda araç satışı
İşin Yapılacağı Yer
:
MANAVGAT/ANTALYA
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
23.01.2019 10:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Manavgat Milli Emlak Müdürlüğü Hizmet Binası- Yukarı Hisar Mah. Antalya Cad. No:114/2 07600 Manavgat/ANTALYA)
İhale Usulü
:
2886 Sayılı Dik, Açık Teklif Usulü
İhale Türü
:
Satış

2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu (4734 s. Kamu İhale K. kapsamında yer alan işlerin ihalelerinde Devlet İhale K. hükümleri uygulanmaz.)nun 17. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

MANAVGAT MİLLİ EMLAK MÜDÜRLÜĞÜNDEN

KULLANMA İZNİ VERİLECEK TAŞINMAZIN
S.NO TAŞINMAZ NO MAHALLE MEVKİİ CİNSİ PAFTA ADA PARSEL YÜZÖLÇÜMÜ (M²) SÜRESİ (YIL) KULLANMA İZNİ VERİLECEK ALAN KULLANMA İZNİ AMACI 1.YIL TAHMİNİ KULLANMA İZNİ
BEDELİ (TL)
GEÇİCİ TEM. (TL) TARİHİ SAATİ
1 07140201905 Side-Selimiye - Devletin Hüküm ve tasarrufu altındaki yerlerdendir 539,00 10 Tamamı Güneşlenme ve sportif amaçlı sabit iskele 105.000,00 31.500,00 23.01.2019 10:00
SATIŞI YAPILACAK TAŞINIRLARIN(ARAÇLARIN)
S.NO PLAKASI CİNSİ MARKASI TİPİ MODELİ MOTOR NO ŞASE NO ARACIN DURUMU ARACIN BULUNDUĞU YER TAHMİNİ BEDELİ (TL) GEÇİCİ TEMİNAT BEDELİ (TL) TARİHİ SAATİ
2 07 SR 977 OTOMOBİL COROLLA --- 1991 2E2283891 EE970009179 Ekonomik ömrünü doldurmuştur İlçe Tarım Müd. otoparkında 9.500,00 950,00 23.01.2019 10:30
3 07 KN 122 KAMYONET
(Çift Kabinli)
TOYOTA --- 1991 2L2744953 LN850080998 Ekonomik ömrünü doldurmuştur İlçe Tarım Müd. otoparkında 5.350,00 535,00 23.01.2019 11:00
4 07 KU 087 KAMYONET
(Çift Kabinli)
TOYOTA --- 1991 2L2762644 LN850082868 Ekonomik ömrünü doldurmuştur İlçe Tarım Müd. otoparkında 4.400,00 440,00 23.01.2019 11:30
5 07 L 2936 TRAKTÖR (Tarım) NEW HOLAND --- 2000 803505307068105 625138 Kullanılabilir DSİ İlçe Müd. otoparkında 31.000,00 3.100,00 23.01.2019 12:00
1- Yukarıda özellikleri belirtilen 1. sıradaki taşınmazın kullanma izni verilmesi 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 51/g maddesine göre Pazarlık Usulü ile, 2 ila 5. sıradaki taşınırların satışı
2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 45. Maddesine göre Açık Teklif Usulü Usulü ile hizalarında gösterilen gün ve saatte, Manavgat Milli Emlak Müdürlüğü Müdür Makam odasında toplanacak Komisyonca yapılacaktır.
(Manavgat Milli Emlak Müdürlüğü Hizmet Binası- Yukarı Hisar Mah. Antalya Cad. No:114/2 07600 Manavgat/ANTALYA)
2- Teklifler posta ile iadeli taahhütlü olarak gönderilebilir.Posta ile gönderilen tekliflerin ilanda belirtilen ihale saatine kadar Komisyon Başkanlığına ulaşması şarttır.
Postayla gönderilen teklifler son ve kesin teklif olarak kabul edilecektir. Postada meydana gelen gecikmeler dikkate alınmayacaktır.
4- Satışı yapılan taşınırların K.D.V hariç fiyatları olup, satış ve devir işlemleri sırasında alınacak her türlü vergi, resim ve harç alıcıya aittir.
5- Kullanma İzni verilecek taşınmaz için, ileride lehine kullanma izni verilecek kişiye tescil,ifraz, terk, tevhit ve benzeri işlemlerin yapılması, onaylı imar planına göre uygulama projelerinin hazırlattırılması ve onaylattırılması gibi işlemlerin
yerine getirilebilmesi, ilgili kurum ve kuruluşlardan gerekli izinlerin alınabilmesi amacıyla, yapılacak Kullanma izni ihalesi sonucunda kararlaştırılacak bedelin, fiili kullanım bulunanlar alanlar için tamamı, fiili kullanım bulunmayan alanlar için ise
%20 si oranındaki bedel karşılığında 1 (bir) yıl süreyle ön izin verilecektir. (Fiili kullanım olmayanlar alanlar için; ön izin bedeli ihale bedelinin; Birinci ve ikinci yıl %20, üçüncü yıl %30, dördüncü yıl %40 'ı olarak belirlenir.)
6- Şartname ve ekleri İdaremizde bedelsiz olarak görülebilir.
7- İhaleye katılabilmek için isteklilerin;
a) Yasal yerleşim yeri sahibi olmaları,
b) Tebligat için Türkiye'de adres göstermeleri,
c) Geçici teminata ait belge ile birlikte TC kimlik numarası bulunan Kimlik Belgesinin aslı ve fotokopisi (Geçici teminatların banka teminat mektubuyla verilmesi halinde, Teminat Mektubunun Geçici, Süresiz, Limit içi olması ve teyit yazısının da ibrazı gerekir.)
d) Özel Hukuk Tüzel kişilerinde 2019 yılı vizeli ticaret odası veya meslek odası sicil kaydı ve ihaleye katılacak kişi için düzenlenmiş noter tasdikli yetki belgesi ve imza sirküsü,
e) Gerçek şahıslar adına vekaleten katılacakların Noter tasdikli vekaletnamelerinin aslı ile birlikte Komisyon huzurunda hazır bulunmaları gerekir.
8- İşgalli veya hisseli taşınmazlardan doğacak her türlü ihtilaflar alıcısına ait olup, Kurumumuzun herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır.
9- Komisyon, ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. Komisyonların ihaleyi yapmama kararı kesindir.
10- Türkiye genelindeki ihale bilgileri http://www.milliemlak.gov.tr adresinden öğrenilebilir.
İLAN OLUNUR.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR