KONYA SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (KOSKİ)

4 adet 8 tonluk araç üstü kuyu sökme vinci satılacaktır

KONYA SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (KOSKİ)

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
4 adet 8 tonluk araç üstü kuyu sökme vinci satış ihalesi
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
05.02.2020 14:30
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
KOSKİ SELÇUKLU TESİSLERİ Horozluhan Mah. Albayrak Cad. No: 38 Selçuklu/KONYA
İhale Usulü
:
İstisna ve Kapsam Dışı İhaleler
İhale Türü
:
Satış

4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun (2) Kapsam, (3) İstisnalar. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

İHALE İLANI
KONYA SU VE KANALİZASYON İDARESİ (KOSKİ) GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

İHTİYAÇ FAZLASI ARAÇ ÜSTÜ KUYU SÖKME VİNCİ KOSKİ İhale Yönetmeliğinin 29.maddesinin (a) bendine göre kapalı teklif usulü ile ihale edilerek satılacaktır.

Madde 1 – SATIŞA KONU MALZEMENİN TÜRÜ VE MİKTARI
4 adet 8 tonluk araç üstü kuyu sökme vinci
Muhammen bedel: 148.000,00 TL Geçici Teminat : 4.440,00 TL

2-İdarenin
a) Adresi :Nişantaş Mah.Vatan Cad.No: 2/A Selçuklu/Konya
b) Telefon ve faks numarası : 03322216100
c) Elektronik posta adresi : 03322216717
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa) : www.koski.gov.tr
3-İhale konusu malın
b) Teslim [yeri/yerleri] :KOSKİ SELÇUKLU TESİSLERİ Horozluhan Mah. Albayrak Cad. No: 38 Selçuklu/KONYA
c) Teslim [tarihi/tarihleri] : Sözleşme tarihinden itibaren 10 gün içinde
4-İhalenin
a) Yapılacağı yer :KOSKİ SELÇUKLU TESİSLERİ Horozluhan Mah. Albayrak Cad. No: 38 Selçuklu/KONYA
b) Tarihi ve saati : 05.02.2020 Çarşamba günü saat 14.30

1. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
1.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
a) Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odası veya ilgili meslek odası belgesi;
1) Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da esnaf ve sanatkârlar odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,
2) Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya sanayi odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,
b) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
1) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
2) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
c) Standart forma uygun teklif mektubu,
d) Geçici teminat mektubu veya geçici teminat mektupları dışındaki teminatların Saymanlık ya da Muhasebe Müdürlüklerine yatırıldığını gösteren makbuzlar,
e) Vekaleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş ihaleye katılmaya ilişkin noter onaylı vekaletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi,
f) İsteklinin ortak girişim olması halinde iş ortaklığı beyannamesi
2- İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
2.1.İhale dokümanı, KOSKİ SELÇUKLU TESİSLERİ Horozluhan Mah. Albayrak Cad.No: 38 Selçuklu/KONYA adresinde görülebilir ve bedelsiz olarak temin edilebilir.
3-Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar KOSKİ SELÇUKLU TESİSLERİ Horozluhan Mah.Albayrak Cad.No: 38 Selçuklu/KONYA adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
4- İstekliler en az 4.440,00 TL geçici teminat vereceklerdir.
İdaremiz 2886 sayılı Kanuna tabi olmayıp ihaleyi yapıp yapmamakta veya dilediğine yapmakta serbesttir.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR