TOKAT İL JANDARMA KOMUTANLIĞI

1 adet elektrohidrolik dört sütunlu (6,5 tonluk) araç kaldırma lifti alınacaktır

TOKAT İL JANDARMA KOMUTANLIĞI

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri
BİK İlan No : ILN01076953
Şehir : Tokat / Merkez
Semt-Mahalle : KÜMBET MAH. / GEYRAS
Yayınlandığı Gazeteler

TOKAT HABER 04.11.2019
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
Gazetenin Sitesine Git
TOKAT GÜNEŞ 04.11.2019
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
Gazetenin Sitesine Git
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
İhale Kayıt No
:
2019/558021
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
TOKAT İL JANDARMA KOMUTANLIĞI İHTİYACI İÇİN 1 ADET ELEKTROHİDROLİK DÖRT SÜTUNLU (6,5 TONLUK) ARAÇ KALDIRMA LİFTİ ALIMI. Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
12.11.2019 14:30
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
TOKAT İL JANDARMA KOMUTANLIĞI (Kümbet Mah. Naci ÖZEN Cad. No:3) TOKAT
İhale Usulü
:
4734 Sayılı KİK, Açık İhale Usulü
İhale Türü
:
Mal Alımı
TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

TOKAT İL JANDARMA KOMUTANLIĞI İHTİYACI İÇİN 1 ADET ELEKTROHİDROLİK DÖRT SÜTUNLU (6,5 TONLUK) ARAÇ KALDIRMA LİFTİ ALIMI

İL JANDARMA KOMUTANLIĞI(TOKAT) İÇİŞLERİ BAKANLIĞI JANDARMA GENEL KOMUTANLIĞI


TOKAT İL JANDARMA KOMUTANLIĞI İHTİYACI İÇİN 1 ADET ELEKTROHİDROLİK DÖRT SÜTUNLU (6,5 TONLUK) ARAÇ KALDIRMA LİFTİ ALIMI alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası : 2019/558021

1-İdarenin
a) Adresi : KÜMBET MAHALLESİ NACİ ÖZEN CADDESİ NU:3 60200 TOKAT MERKEZ/TOKAT
b) Telefon ve faks numarası : 3562287402 - 3562290151
c) Elektronik Posta Adresi : IHLKOM060@JANDARMA.GOV.TR
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa) : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı : TOKAT İL JANDARMA KOMUTANLIĞI İHTİYACI İÇİN 1 ADET ELEKTROHİDROLİK DÖRT SÜTUNLU (6,5 TONLUK) ARAÇ KALDIRMA LİFTİ ALIMI.
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Teslim yeri : TOKAT İL JANDARMA KOMUTANLIĞI BAKIM VE ONARIM BÖLÜK KOMUTANLIĞI
c) Teslim tarihi : SÖZLEŞMENİN İMZALANDIĞI TARİH AYNI ZAMANDA İŞE BAŞLAMA TARİHİ SAYILACAK OLUP, AYRICA İŞE BAŞLAMA TEBLİGATI YAPILMAYACAKTIR.

3- İhalenin

a) Yapılacağı yer : TOKAT İL JANDARMA KOMUTANLIĞI (Kümbet Mah. Naci ÖZEN Cad. No:3) TOKAT
b) Tarihi ve saati : 12.11.2019 - 14:30

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. Bu ihaleye sadece yerli istekliler katılabilecek olup yerli malı teklif eden yerli istekliye ihalenin tamamında % 15 (yüzde on beş) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır.
7. İhale dokümanının görülmesi:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar TOKAT İL JANDARMA KOMUTANLIĞI İHALE KOMİSYON BAŞKANLIĞI adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (doksan) takvim günüdür.
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
14. Diğer hususlar:
İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR