ŞAHİNBEY BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Gaziantep Şahinbey'de ahşah kalıp iskelesi ihale usulü satılacaktır

ŞAHİNBEY BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
Akkent Cami içerisindeki aşağıda bilgileri verilen istif haldeki ahşap kalıp iskelesinin satış ihalesi
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
29.01.2020 13:45
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Gaziantep Şahinbey Belediyesi Encümen Toplantı Salonu
İhale Usulü
:
2886 Sayılı Dik, Açık Teklif Usulü
İhale Türü
:
Satış

2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu (4734 s. Kamu İhale K. kapsamında yer alan işlerin ihalelerinde Devlet İhale K. hükümleri uygulanmaz.)nun 17. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

ŞAHİNBEY İLÇESİ BELEDİYESİNE AİT AHŞAP KALIP İSKELESİNİN SATIŞI İLE İLGİLİ İHALE ŞARTNAMESİ

1. İHALENİN KONUSU :

Belediyemize ait Akkent Mahallesinde bulunan Akkent Cami içerisindeki aşağıda bilgileri verilen istif haldeki ahşap kalıp iskelesinin satış ihalesidir.

S.No Mahalle Ada Prsl Muhammen
Bedel
% 3 Geçici
Teminat
1 Akkent 248 1 210.000,00 TL 6.300,00 TL

2. İHALENİN YAPILIŞ ŞEKLİ :

İhale konusu aşınır mallar, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 35/c Maddesi gereğince Açık Teklif Usulü İhale yoluyla yapılacaktır.

3. İHALE ŞARTNAMESİNİN TEMİNİ ve BEDELİ:

İhaleye İştirak edecek gerçek ve tüzel kişiler Şartname bedeli olan 100,00 TL’yi Belediyemiz veznesine yatırarak, Fen İşleri Müdürlüğünden temin edebilirler.

4. GEÇİCİ TEMİNAT MİKTARI :

İhaleye iştirak edecek gerçek ve tüzel kişiler geçici teminatı hangi taşınır mal için yatırmış ise sadece o taşınır mal ihalesine girebilirler.
Satışı yapılacak olan taşınır malın % 3 geçici teminat miktarı yukarıda belirtilmiş olup, İhaleye iştirak edecek gerçek ve tüzel kişiler yukarıda belirtilen geçici teminatı Belediyemiz veznesine Türk Lirası olarak nakden yatırılabileceği gibi Belediyemizin Vakıflar Bankası Gaziantep Merkez Şubesindeki TR 97 0001 5001 5800 7266 6189 48 IBAN numaralı hesabına da yatırabilirler. Ayrıca geçici teminat, Belediyemiz Fen İşleri Müdürlüğüne süresiz limit dâhili Banka teminat mektubu olarak da verilebilir.
İhale Komisyonu ihalenin herhangi bir safhasında açık arttırma yükseldiği takdirde yükselen miktara göre % 3 geçici teminatın tamamlatılmasını isteyebilir. Geçici teminat farkını vermeyenler veya tamamlayamayanlar ihale dışı bırakılarak, ihale bu şartı yerine getirenler arasında devam ettirilir.
5. TEMİNATA İLİŞKİN ESASLAR :

a. Tedavüldeki Türk Parası,

b. Bankalar ve özel finans kurumlarının verecekleri süresiz teminat mektubu

6. İHALENİN TARİHİ, SAATİ, YERİ ve EVRAKLARIN TESLİM SÜRESİ :
Söz konusu taşınır malların satış ihalesi 29/01/2020 günü Saat 13:45’da Gaziantep Şahinbey Belediyesi Encümen Toplantı Salonunda İhale Komisyonunca (Encümenince) yapılacaktır. İhaleye İştirak edeceklerin aşağıda istenilen belgelerle birlikte Fen İşleri Müdürlüğüne en geç 28/01/2020 SALI günü mesai bitimine kadar başvuruda bulunmaları gerekmektedir. Belirtilen gün ve saatten sonra yapılan başvurular kesinlikle kabul edilmeyecektir.

7. İHALEYE KATILABİLME ŞARTLARI VE İSTENİLEN BELGELER:

İhaleye katılacak gerçek ve tüzel kişilerde aşağıdaki şartlar aranır.

A. İstekli gerçek kişi ise :

a. Türkiye sınırları içerisinde ikametgâhı olduğunu gösterir belge (Nüfus Müdürlüğü’nden temin edilecek),

b. Tebligat için Türkiye sınırları içerisinde adres gösterir belge (şartname ekinde belirtilen tebligat bilgi formu),

c. Noterden tasdikli İmza sirküleri,

d. Vekaleten İhaleye katılan kişinin, istekli adına ihaleye katılabileceğine ilişkin noter tasdikli vekaletname ile imza sirküsü,

e. Her sayfası, ihaleye iştirak edecekler tarafından ayrı ayrı imzalanmış şartname,

f. İhale şartnamesinin satın alındığına dair makbuzun aslı,

g. Geçici teminatın ödendiğine dair makbuz veya limit dahili banka teminat mektubu,

h. Belediyemize herhangi bir borcu olmadığına dair (Belediyemiz Mali Hizmetler Müdürlüğünden alınmış) belge,

i. Ortak girişim olması halinde, Noter tasdikli ortak girişim beyannamesi ile iş ortaklığı oluşturacak gerçek kişilerin her biri tarafından ilgilisine göre istenilen belgelerin (Geçici Teminat ve şartnameyi satın aldığına dair makbuz hariç) ayrı ayrı verilmesi zorunludur.

B. İstekli tüzel kişilik ise

a. Tüzel kişi olması halinde, mevzuatı gereği tüzel kişiliğin kayıtlı bulunduğu Ticaret veya Sanayi Odasından, ihale tarihinin içerisinde bulunduğu yılda alınmış, sicile kayıtlı olduğuna dair belge ve faaliyet belgesi,

b. Tüzel kişiliği temsilen ihaleye katılacak yetkilinin noter tasdikli imza sirküsü,

c. Tebligat için Türkiye sınırları içerisinde adres gösterir belge (şartname ekinde belirtilen tebligat bilgi formu),

d. Geçici teminatın ödendiğine dair makbuz veya limit dahili banka teminat mektubu,

e. Her sayfası, ihaleye iştirak edecekler tarafından ayrı ayrı imzalanmış şartname,

f. İhale şartnamesinin satın alındığına dair makbuzun aslı,

g. Belediyemize herhangi bir borcu olmadığına dair (Belediyemiz Mali Hizmetler Müdürlüğünden alınmış) belge,

h. Ortak girişim olması halinde, Noter tasdikli ortak girişim beyannamesi ile iş ortaklığı oluşturacak tüzel kişilerin her biri tarafından ilgilisine göre istenilen belgelerin (Geçici Teminat ve şartnameyi satın aldığına dair makbuz hariç) ayrı ayrı verilmesi zorunludur.

Not: Yukarıda istenilen belgeler, plastik dosya içerisinde istenilen sıraya göre dizilerek Belediyemiz Fen İşleri Müdürlüğüne teslim edilecektir.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR