MERSİN VALİLİĞİ YATIRIM İZLEME VE KOORDİNASYON BAŞKANLIĞI

Dere malzemesi satışı yapılacaktır

MERSİN VALİLİĞİ YATIRIM İZLEME VE KOORDİNASYON BAŞKANLIĞI

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
30.449,22 m3 dere malzemesi satışı işi.
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
05.03.2020 14:30
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Akkent Mahallesi Hüseyin Okan Merzeci Bulvarı No:662 33160 – Yenişehir/Mersin
İhale Usulü
:
2886 Sayılı Dik, Açık Teklif Usulü
İhale Türü
:
Satış

2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu (4734 s. Kamu İhale K. kapsamında yer alan işlerin ihalelerinde Devlet İhale K. hükümleri uygulanmaz.)nun 17. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

MERSİN VALİLİĞİ YATIRIM İZLEME VE KOORDİNASYON BAŞKANLIĞINDAN İHALE İLANI

1-İlimiz, Mut İlçesi, Kırkkavak Mah. civarında Azmak-II Hes Projesi inşaatı sırasında Ermenek Çayında yapılan yatak taramaları sonucu çıkarılan ve 1)Y:526914.11 - X:4047416.45 , 2)Y:526899.05 - X:4047408.70 , 3)Y:526883.49 - X:4047396.24 , 4)Y:526875.83 - X:4047404.67 , 5)Y:526869.69 - X:4047418.51 , 6)Y:526848.37 - X:4047419.48 , 7)Y:526842.57 - X:4047425.16 , 8)Y:526839.24 - X:4047427.01 , 9)Y:526844.67 - X:4047434.76 , 10)Y:526845.83 - X:4047444.84 , 11)Y:526864.80 - X:4047458.02 , 12)Y:526881.76 - X:4047455.49 , 13)Y:526883.52 - X:4047467.31 , 14)Y:526884.71 - X:4047469.58 koordinat noktaları ile çevirili alanda bulunan 30.449,22 m3 dere malzemesi KDV hariç 323.371-TL muhammen bedel üzerinden 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. Maddesi uyarınca Açık Artırma Usulü İhale ile satışa çıkarılacaktır.
2-İhale, Akkent Mahallesi Hüseyin Okan Merzeci Bulvarı No:662 33160 – Yenişehir/Mersin adresindeki Mersin Valiliği Hizmet Binası Kat:1 Toplantı Salonunda 05/03/2020 tarihinde Perşembe Günü saat 14:30’da Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı Doğal Kaynaklar Ruhsat ve Kültür Varlıkları Müdürlüğünce(İhale Komisyonu) yapılacaktır. İhaleye iştirak edecekler aşağıda istenilen belgeleri en geç 05/03/2020 Perşembe Günü saat 14:30’a kadar İhale Komisyonuna teslim edeceklerdir. Posta, kargo ve telgrafla yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir.
3-İhale Dosyası ve Şartnamesi mesai saatleri içerisinde Akkent Mahallesi Hüseyin Okan Merzeci Bulvarı No:662 33160 – Yenişehir/Mersin adresindeki Mersin Valiliği Hizmet Binası Kat:2 Doğal Kaynaklar Ruhsat ve Kültür Varlıkları Müdürlüğünde görülebilir ve ücretsiz alınabilir.
4-İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler:
4.1-Tebligat için adres beyanı, ayrıca irtibat için telefon varsa faks numarası ile elektronik posta adresi,
4.2-Gerçek Kişi Olması Halinde;
4.2.1-İhalenin yapılacağı yıl içerisinde alınmış nüfus cüzdanı sureti,
4.2.2-İhalenin yapılacağı yıl içerisinde alınmış tasdikli ikametgah ilmühaberi,
4.2.3-Başka bir kişi adına ihaleye iştirak edeceklerin Noterlikçe onaylı vekaletnamesi,
4.3-Tüzel kişi olması halinde;
4.3.1-Mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve Sanayi Odasından ihalenin yapılacağı yıl içinde alınmış tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğuna dair belge,
4.3.2-İlgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.3.3-Tüzel kişiliği temsile yetkili olduğunu gösterir noterlikçe onaylı yetki belgesi ve imza sirküsü,
5-2886 Sayılı Kanunun 6. Maddesinde yazılı şahıslar doğrudan veya dolaylı olarak ihaleye katılamazlar. Bu yasağa rağmen ihaleye girmiş ve girenin üzerine ihale kalmış ise ihale bozularak, sözleşme yapılmış ise sözleşme bozularak kesin teminatı gelir kaydedilir,
6-İhaleyi alan gerçek veya tüzel kişi sözleşme imzalamaz ise; imzalamayan gerçek kişi veya tüzel kişi haklarında 2886 sayılı Kanunun 84. Maddesine göre işlem yapılacak ve işin tekrar ihale edilmesi halinde ihaleye katılamayacaklardır
7-İhale Komisyonu, gerekçesini belirtmek suretiyle ihale yapıp yapmamakta serbesttir. İhale komisyonunun ihaleyi yapmama kararı kesindir.
8-İhale kararı, karar tarihinden itibaren en geç 15 gün içinde ita amirince onaylanacak veya iptal edilebilecektir.
9-İhaleye katılacaklar, Mersin T.C. Ziraat Bankası Mersin Şubesindeki Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığına ait TR91 0001 0002 0768 0093 2650 02 Iban nolu hesabına 9.702-TL geçici teminat yatıracak ve teminat dekontunu ihale saatine kadar ihale komisyonuna teslim edecektir.
10-İhaleyi kazanan gerçek veya tüzel kişi sözleşme bedelinin %6’sı tutarında kesin teminat yatıracaktır.
11-Satışı yapılacak I(a) Grubu Maden(Dere Malzemesi-kum-çakıl) ile ilgili her türlü vergi, KDV, resim ve harçlardan dolayı doğacak olan masraflar ihaleyi alan gerçek veya tüzel kişiye aittir.
12- Stoklanmış I(a) Grubu Dere Malzemesini görmek isteyenler İlimiz, Mut İlçesi, Kırkkavak Mah. Civarındaki Azmak-II Hidro Elektrik Santrali mücavirinde görebilirler.
13-İhaleyi alan gerçek veya tüzel kişi, stoklanmış malzemenin nakliyesini kendileri sağlayacaklardır. Nakliyeyi yapacak araçların plakalarının İdaremize bildirilmesine müteakip nakli yapılabilecektir.
14-İhaleye çıkacak malzemenin kalitesinin istenilen özellikleri taşımaması durumunda İdare sorumlu tutulmayacak ve ihale iptal nedeni sayılamayacaktır.
15-İhaleye çıkartılacak malzeme stok malzemenin 30.449,22m3’lük kısmı olup, stoktan alınacak malzeme miktarı İdaremiz kontrolünde mahallinde düzenlenecek tutanak ile 30.449,22m3 olarak teslim edilecektir. 30.449,22m3’den fazla malzeme alındığı takdirde Maden Kanununa muhalefetten işlem yapılacak ve kesin teminatı irat kaydedilecektir.
16-Malzeme alınacak alanda, kuzeybatı yönünde kıyı kenar çizgisine göre 1 metre yükseklikte kot bırakılarak alınacaktır.
17-İhaleyi alan gerçek veya tüzel kişi İhale(sözleşme) bedelini, bir yıl içinde tamamının ödenmesi koşulu ile biri peşin olmak üzere üçer aylık dönemlerle 4 eşit taksitle ödenmesini talep edebileceklerdir. Sözleşmede belirtilecek vade tarihlerine göre süresinde ödenmeyen taksit tutarı üzerine 6183 sayılı kanunun 51. Maddesine göre hesaplanacak yürürlükteki gecikme zammı uygulanarak tahsil edilecek olup, söz konusu taksit tutarı ödeninceye kadar malzeme alımı durdurulacaktır.
18-İhaleyi alan gerçek veya tüzel kişi ihale(sözleşme) bedelinin tamamını veya ilk taksitini yatırdıktan sonra malzemeyi almaya başlayacak olup nakliyenin yapılacağı tarih ve araç plakaları İdaremize bildirilecektir.
19-Malzeme sözleşme tarihinden itibaren bir yıl içerisinde alınacak olup, malzeme alınmadığı takdirde malzeme alınmış sayılacaktır.
20-Bu şartnamede bulunmayan hususlarda 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu, Türk Ticaret Kanunu ve Borçlar Kanunu Hükümlerine göre işlem yapılacaktır.
21-İhtilafların çözümünde Mersin Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.
İLAN OLUNUR.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR