Yazdır

TASARRUF MEVDUATI SİGORTA FONU BŞK.

Hisse satış ilanı

Kurumun Diğer İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri
BİK İlan No : ILN00495290
Şehir : İstanbul
Yayınlandığı Gazeteler

SÖZCÜ 26.11.2016
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
İHALE İLANI ÖZEL BİLGİLERİ İhalelere Nasıl Katılırım?
İhale Türü : Satış
İhale Usulü : İSTİSNA VE KAPSAM DIŞI İHALELER
İhale Tarihi : 04.01.2017 14:00
İhalenin Yapılacağı Yer : Büyükdere Caddesi No:143 Esentepe Şişli/İstanbul” adresindeki “Asma Kat Konferans Salonu”nda yapılacaktır.
HATA BİLDİR TAKİP ET  PAYLAŞ
İlan Metni
Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu’ndan:
IŞIK SİGORTA A.Ş. HİSSE SATIŞ İLANI
Saray Mah. Dr. Adnan Büyükdeniz Cd. No: 8 B Blok Kat 2 34768 Ümraniye/İSTANBUL adresinde yerleşik Işık Sigorta Anonim Şirketi’nin sermayesinde bulunan hisselerin bir kısmı ihale şartnamesinde (Şartname) belirtilen kayıt ve şartlarla satışa çıkarılmıştır.
Işık Sigorta Anonim Şirketi’nin 60.000.000 adet hisseden müteşekkil ortaklık yapısında Asya Katılım Bankası A.Ş.’nin mevcut 40.513.819 adet hissesi işbu satış ilanına konu ihaleyle satışa sunulmaktadır.
Satışa sunulan hisselerin beheri için muhammen bedel 85 Kuruş (Seksenbeş Kuruş) olarak belirlenmiş olup hisselerin tamamının satışı birlikte yapılacağı için muhammen bedel toplam 34.436.747 TL (OtuzdörtmilyonDörtyüzotuzaltıbinYediyüzkırkyedi Türk Lirası) olarak dikkate alınacaktır.
Satış aşağıdaki açıklamalar kapsamında gerçekleştirilecektir:
1. İhaleye katılmak isteyenler, 5.000,-TL (BeşBin Türk Lirası) Şartname bedelini Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu’nun T. Vakıflar Bankası T.A.O. İstanbul Avrupa Kurumsal Bankacılık Şubesi nezdindeki TR79 0001 5001 5800 7294 3682 56 IBAN numaralı Türk Lirası hesabına, ‘‘Işık Sigorta A.Ş. Hisse Satış İhalesi Şartname Bedeli” açıklaması ile yatırmaları, akabinde kendilerini tanıtıcı bir dosya ile başvurmaları, güncel imza sirkülerleri/beyannamelerini ibraz etmeleri ve “Gizlilik Taahhütnamesi”ni imzalamaları koşuluyla hazırlanan Tanıtım Dosyası’nı ve İhale Şartnamesi’ni ilan tarihinden itibaren Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu’nun “Büyükdere Caddesi No:143 Esentepe Şişli/İstanbul” adresinden temin edebileceklerdir.
2. İhaleye ilgili mevzuat hükümleri gereği kurucularda aranan nitelikleri haiz gerçek veya tüzel kişiler katılabilir. Katılımcının; iflas, iflasın ertelenmesi, konkordato ya da tasfiye durumunda olmaması gerekmektedir. Bu maddede yazılı olanlar dışında “Şartname”de belirtilen diğer şartların yerine getirilmesi gerekmektedir.
3. İhaleye katılmak isteyenlerden Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu tarafından uygun görülenlere Işık Sigorta A.Ş.’de 2 Ocak 2017 tarihine kadar açık olacak olan Bilgi Odasında inceleme ve üst yönetim ile görüşme yapma izni verilecektir.
4. İhaleye katılmak isteyenlerin tekliflerini en geç 3 Ocak 2017 günü saat 17:00’ye kadar, kapalı zarf içinde Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu’nun “Büyükdere Caddesi No:143 Esentepe Şişli/İstanbul” adresine elden teslim etmeleri gerekmektedir.
5. İsteklilerin, ihaleye katılabilmek için 100.000,-TL (Yüz Bin Türk Lirası) tutarında nakit teminatı Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu’nun T. Vakıflar Bankası T.A.O. İstanbul Avrupa Kurumsal Bankacılık Şubesi nezdindeki TR79 0001 5001 5800 7294 3682 56 IBAN numaralı TL hesabına, ‘‘Işık Sigorta A.Ş. Hisse Satış İhalesi Teminat Bedeli” açıklaması ile yatırarak işleme ilişkin dekontu kapalı zarf içindeki teklifleriyle birlikte Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu’na elden teslim etmeleri gerekmektedir.
Nakit teminatın yanı sıra 5411 sayılı Bankacılık Kanunu’nun 3’üncü maddesinde tanımlanan kredi kuruluşlarından alınmış aynı tutarda Türk Lirası cinsinden kesin ve süresiz teminat mektubu da teminat olarak kabul edilecektir.
6. İstekliler tarafından verilen tekliflerde, teklif edilen tutar, peşin ödeme tutarı üzerinden hiç bir tereddüte meydan vermeyecek şekilde belirtilmiş olmalıdır.
7. Ödeme, ihalenin Fon Kurulu tarafından onaylanmasını takip eden 5 (Beş) iş günü içerisinde peşin olarak yapılacaktır.
8. İhale 4 Ocak 2017 günü saat 14:00’te Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu’nun “Büyükdere Caddesi No:143 Esentepe Şişli/İstanbul” adresindeki “Asma Kat Konferans Salonu”nda yapılacaktır.
9. İhale, kapalı zarfla verilen tekliflerin açılması ile başlayacak olup, katılımcı sayısına bağlı olarak açık artırma ya da pazarlık usulüyle devam edecektir.
10. İhalenin onaylanmasını takip eden 5 (Beş) iş günü içerisinde satış bedelini ödemeyen, satış sözleşmesini imzalamayan, izin için gerekli başvuruları yapmayan, başvuruya katılmayan veya satışa ilişkin sözleşme koşullarını yerine getirmeyen ihale alıcısının yatırmış olduğu teminat tutarı Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu tarafından gelir olarak kaydedilir.
11. Katılımcının, işbu satış ilanının katılım şartları hükümlerini yerine getirerek ihaleye iştirak etmesi veya ihalenin tamamlanmış olması kazanılmış hak teşkil etmez. Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu ihaleyi yapıp yapmamakta/ertelemede, satış sözleşmesi imzalanmadıkça; satışı tamamlayıp tamamlamamakta veya uygun göreceği katılımcıya satış yapmakta serbesttir.
12. Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu’nun işbu ilanda ve “Şartname”de öngörülen süreleri “www.tmsf.org.tr” resmi internet sitesinde duyurmak suretiyle değiştirme hakkı saklıdır.
13. İhaleye ve satışa ilişkin diğer hususlar Satış Şartnamesi’nde belirtilmiştir.
14. Diğer hususlar Şartnamede yer almakta olup ihale ile ilgili her türlü bilgi, Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu Varlık Yönetimi Daire Başkanlığı’ndan alınabilecektir. Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu’nun adresi ve ilgili birimin telefonları aşağıda belirtilmiştir.
TASARRUF MEVDUATI SİGORTA FONU
Büyükdere Caddesi No:143 Esentepe Şişli/İstanbul
Tel : 0 212 340 17 98 Fax : 0 212 288 533 5
İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR