TUŞBA BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Malzeme karşılığı konkasör kiraya verilecektir

TUŞBA BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Bağlı ve İlgili Kuruluş
:
 Mali Hizmetler Müdürlüğü
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
Van İli Tuşba İlçesi Kumluca Mahallesi Mevkiindeki Belediyemize ait Taş Ocağında üretim yapmak üzere 90 Ton/h Primer Sekonder Konkasör Makinesinden elde edilecek olan Kırılmış ve Elenmiş 25 mm (1”) ve 19 mm (3/4)’lük agrega  malzeme karşılığı konkasörün 1,5 (Bir Buçuk) yıl süreyle kiralanması işi
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
01.04.2020 10:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Van İli Tuşba İlçesi Kumluca Mahallesi Mevkiindeki Belediyemize ait Taş Ocağında üretim yapmak üzere 90 Ton/h Primer Sekonder Konkasör Makinesinden elde edilecek olan Kırılmış ve Elenmiş 25 mm (1”) ve 19 mm (3/4)’lük agrega  malzeme karşılığı konkasörün 1,5 (Bir Buçuk) yıl süreyle kiralanması işi
İhale Usulü
:
2886 Sayılı Dik, Açık Teklif Usulü
İhale Türü
:
Kiraya Verme

2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu (4734 s. Kamu İhale K. kapsamında yer alan işlerin ihalelerinde Devlet İhale K. hükümleri uygulanmaz.)nun 17. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

T.C.
TUŞBA BELEDİYESİ BAŞKANLIĞINDAN
İLAN

1- Aşağıda adı, kira muhammen bedeli, geçici teminatı ve şartname bedeli yazılı Van İli Tuşba İlçesi Kumluca Mahallesi Mevkiindeki Belediyemize ait Taş Ocağında üretim yapmak üzere 90 Ton/h Primer Sekonder Konkasör Makinesinden elde edilecek olan Kırılmış ve Elenmiş 25 mm (1”) ve 19 mm (3/4)’lük agrega malzeme karşılığı konkasörün 1,5 (Bir Buçuk) yıl süreyle kiralanması işi 2886 Sayılı Kanunun 45. maddesi uyarınca şartnamesi doğrultusunda kiralanmak üzere ihaleye konulmuştur.
2- İhale aşağıda yazılı gün ve saatte Abdurrahman Gazi Mahallesi Erciş Yolu Bulvarı No: 103 Tuşba / VAN adresinde bulunan Belediye Hizmet Binası Encümen toplantı salonunda Belediye Encümenince yapılacaktır.
3- İhale Şartnamesi ile diğer evraklar Tuşba Belediyesi Yazı İşleri Müdürlüğünde mesai saatleri içerisinde görülebilir.
4- İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için evraklarını 01.04.2020 Çarşamba günü saat 09.00’a kadar ihale komisyonu başkanlığına vermeleri gerekmektedir.

İHALEYE KATILABİLMEK İÇİN
a) Noter tasdikli imza sirküsü
b) Tebligata esas adres beyanı ve kimlik fotokopisi
c) Vekâleten ihaleye katılacak istekliler adına vekâletname ve noter tasdikli imza sirküleri
d) Tüzel kişilerde yetki belgesi
e) Aşağıda yazılı miktarlarda geçici teminat (Geçici Teminat için 2886 Sayılı Kanunun 26. maddesinde belirtilen değerler
Geçerlidir. Geçici teminatları nakit, Devlet tahvili veya hazine kefaletine haiz tahvil olarak yatıracakların Tuşba Belediyesi
Mali Hizmetler Müdürlüğünün göstereceği bankaya yatırmaları gerekir.)
f) İstekli ortak girişim olması halinde şekli ve içeriği ilgili mevzuatlarca belirlenen noter tasdikli ortak girişim beyannamesi
g) Tuşba Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğünden alınacak yer görme belgesi
h) Varsa Ticaret ve/veya Sanayi odası belgesi
i) Şartname bedelini yatırdıklarına dair belge (Şartname bedeli Tuşba Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğüne yatırılacaktır)
j) Talipli tarafından imzalanmış onaylanmış şartname
k) Tuşba Belediyesine borcu olmadığına dair Mali Hizmetler Müdürlüğünden alınacak belge
l) İş sağlığı ve güvenliği ile ilgili gerekli olan tüm tedbirlerin alınacağına dair taahhütname
m) Taş ocağı işletmeciliği ile ilgili olarak daha önce yapılmış faaliyetleri belirten resmi belgeler ( İş bitirme belgesi-Kurumsal
Resmi yazı-geçici veya kesin kabul tutanağı vb.) İdareye sunulacaktır

5- Telgraf, Fax ve Telefonla yapılacak müracaatlar ile postada meydana gelecek gecikmeler kabul edilmeyecektir. (Evrakların
tamamı asıl veya noter tasdikli suret olacaktır.)
6- İhaleye katılan kişiler / firmalar ihale şartnamesi ile dosyada bulunan tüm evrakları okumuş ve kabul etmiş sayılacaktır.
7- İhale Komisyonu 2886 Sayılı Kanunun 29. Maddesi gereğince gerekçesini belirtmek suretiyle ihaleyi yapıp yapmamakta
serbesttir.
8- Bu ihalede en yüksek teklifi ihtiva eden teklif uygun tekliftir.

S.
NO
İŞİN ADI KİRA MUHAMMEN BEDELİ
(1,5 Yıllık)
GEÇİCİ TEMİNATI ŞARTNAME BEDELİ KİRA BEDELİ OLARAK ALINACAK MALZEME MİKTARI İHALE GÜN
VE SAATİ
1- Van İli Tuşba İlçesi Kumluca Mahallesi Mevkiindeki Belediyemize ait Taş Ocağında üretim yapmak üzere 90 Ton/h Primer Sekonder Konkasör Makinesinden elde edilecek olan Kırılmış ve Elenmiş 25 mm (1”) ve 19 mm (3/4)’lük agrega malzeme karşılığı konkasörün 1,5 (Bir Buçuk) yıl süreyle kiralanması işi 1.247.325,41-TL Değerinde Agrega Malzeme 37.419,76-TL 250,00-TL 26.409,6 m³ Tarih:01.04.2020
Saat:10.00

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR