54. MEKANİZE PİYADE TUGAY KOMUTANLIĞI

Yemek, ekmek ve kemik atığı satışı yapılacaktır

54. MEKANİZE PİYADE TUGAY KOMUTANLIĞI

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN01136064
Şehir : Edirne / Merkez
Yayınlandığı Gazeteler

YENİGÜN 21.02.2020
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
Gazetenin Sitesine Git
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
YEMEK ,EKMEK VE KEMİK ATIĞI SATIŞI (86.000 KG.)
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
04.03.2020 10:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
54ÜNCÜ MKNZ.P.TUG.K.LIĞI İHALE KOMİSYON BAŞKANLIĞI İHALE SALONU EDİRNE
İhale Usulü
:
TSK Satış, Hibe, Devir ve Mübadele Uygulaması (3212 Sayılı Kanun)
İhale Türü
:
Satış

2010/41 sayılı Silahlı Kuvvetler İhtiyaç Fazlası Mal ve Hizmetlerinin Satış, Hibe, Devir ve Elden Çıkarılması; Diğer Devletler Adına Yurt Dışı ve Yurt İçi Alımların Yapılması ve Eğitim Görecek Yabancı Personel Hakkında Kanunun Uygulanmasına Dair Esaslar Hakkında Bakanlar Kurulu Kararı 5. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

YEMEK, EKMEK VE KEMİK ATIĞI SATIŞI

54 MKNZ.P.TUG MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI GENEL KURMAY BAŞKANLIĞI BAĞLILARI VE MÜSTEŞARLIK


YEMEK, EKMEK VE KEMİK ATIĞI SATIŞI (86.000 KG – 3 KISIMLI) “Kapalı Teklif Açık Artırma “ ihale usulü ile ihale edilecektir. Ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır.

1-İdarenin
a) Adresi : 54'NCÜ MEKANIZE PIYADE TUGAY KOMUTANLIGI GENERAL SAHAP TUNCER KISLASI LONDRA ASFALTI 1 EDİRNE MERKEZ/EDİRNE
b) Telefon ve faks numarası : 2842141293 - 2842145929
c) Elektronik Posta Adresi : ihalekomisyon54@gmail.com
ç) İhale dokümanının görülebileceği yer : 54’ünü Mknz.P.Tug.K.lığı İhale Komisyon Başkanlığı Merkez/EDİRNE

2-İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı : YEMEK ,EKMEK VE KEMİK ATIĞI SATIŞI (86.000 KG.)
b) İşin Yapılacağı yer/Teslim yeri : 1’inci Kısım: General Şahap Tuncer Kışlası (Edirne), Korg.Nüzhet Bulca Kışlası (Kestanelik/Edirne), Şükrüpaşa Kışlası (Kıyık/Edirne) ve Askeri Gazino Md.lüğü (Edirne)
2’nci Kısım: Korg. Celalettin Alkoç Kışlası (Karaağaç/Edirne)
3’üncü Kısım: General Kocaman Kışlası (Süloğlu/Edirne)
c) İşin başlama ve bitirilme tarihi : Yüklenici işe ihale bedelini yatırdığı günden itibaren (İhale bedelinin yatırıldığı günü takip eden takvim günü) başlar 365 (üçyüzaltmışbeş) takvim günü sonra bitecektir.

3- İhalenin

a) Uygulanacak İhale usulü KAPALI TEKLİF AÇIK ARTIRMA USULÜ
b) Yapılacağı yer : 54ÜNCÜ MKNZ.P.TUG.K.LIĞI İHALE KOMİSYON BAŞKANLIĞI İHALE SALONU EDİRNE
c) Tarihi ve saati : 04.03.2020 - 10:00

4. İHALEYE KATILMA ŞARTLARI VE İSTENİLEN BELGELER:
4.1. Kanuni ikametgah olması,
4.2. Türkiye’de tebligat için adres göstermesi,
4.3.1. Tüzel kişi olması halinde tüzel kişiliğin idare merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve Sanayi Odasından veya benzeri bir makamdan, ihalenin yapıldığı yılı içinde alınmış tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge,
4.3.2. Ortak Girişim olması halinde ortak girişimi oluşturan gerçek veya tüzel kişilerin her birinin 4.3.1.’ deki esaslara göre temin edecekleri belge,
4.4. İmza Sirkülerini vermesi,
4.4.1. Gerçek kişi olması halinde noter tasdikli imza beyannamesi,
4.4.2. Tüzel kişi olması halinde tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.4.3. Ortak girişim olması halinde ortak girişimi oluşturan gerçek kişi veya tüzel kişilerin her birinin 4.4.1 ve 4.4.2 deki esaslara göre temin edecekleri belge,
4.5. Yasaklı olmamak
5. Bu ihalede ekonomik açıdan en avantajlı teklif, teklif edilen fiyatların en yüksek olanıdır.
6. İhale Dokümanının Görülmesi ve Satın alınması:
6.1. İhale dökümanı, ihaleyi yapacak olan idarenin adresinde görülebilir ve 10 TL. (On Türk Lirası) karşılığı 54üncü Mknz.P.Tug.K.Lığı İhale Komisyon Başkanlığı İhale Salonu Edirne adresinden satın alınabilir.
6.2. İhaleye teklif verecek olan isteklilerin ihale dokümanını satın alması zorunludur.
7. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar 54üncü Mknz.P.Tug.K.Lığı İhale Komisyon Başkanlığı İhale Salonu Edirne adresine elden teslim edileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla gönderilebilir. İhale (son teklif verme) saatine kadar idareye ulaşmayan teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.
8. İhaleye kısmi teklif verilebilecektir.
9. İhaleye katılmak isteyen istekliler için teklif verecekleri kısımlara yönelik sunacakları geçici teminat bedelleri aşağıda belirtilmiştir.
a. 1. kısım için : 113 TL. (YÜZONÜÇ TÜRK LİRASI)
b. 2. Kısım için : 105 TL. (YÜZBEŞ TÜRK LİRASI)
c. 3. Kısım için : 119 TL. (YÜZONDOKUZ TÜRK LİRASI)
ç. Tüm Kısımlar İçin : 337 TL. (ÜÇYÜZOTUZYEDİ TÜRK LİRASI)’ den az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat, ihale üzerinde kalması halinde, ihale bedelinin %6’sı oranında kesin teminat bedelinin yatırıldığını gösteren belgeleri idareye sunacaklardır. Birden fazla kısma teklif verecek istekliler, teminat tutarlarını ayrı ayrı veya toplam tutar (evrak üzerinde kısımları belli olacak şekilde) olarak ibraz edebileceklerdir.
10. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (Altmış) takvim günüdür.
11. İhaleye yerli istekliler katılacaktır.
12.Bu ihalede taraflar arasında Tip Sözleşme imzalanacaktır.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR