SAMSUN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ DÖNER SERMAYE İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ

Profil demir ve ahşap malzeme satışı yapılacaktır

SAMSUN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ DÖNER SERMAYE İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
21.07.2020 10:30
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Samsun Üniversitesi Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü Toplantı Salonu (İstiklal Mah. Tekel Cad. No:2 Ballıca Kampüsü 19 Mayıs/SAMSUN)
İhale Usulü
:
2886 Sayılı Dik, Açık Teklif Usulü
İhale Türü
:
Satış

2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu (4734 s. Kamu İhale K. kapsamında yer alan işlerin ihalelerinde Devlet İhale K. hükümleri uygulanmaz.)nun 17. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

MUHTELİF BOYUT ve ÖZELLİKLERDE PROFİL DEMİR ve AHŞAP MALZEME SATIŞI YAPILACAKTIR

Samsun Üniversitesi Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü

1. Samsun Üniversitesi Ballıca Kampüsü (İstiklal Mah. Tekel Cad. No:2 Ballıca Kampüsü 19 Mayıs/ SAMSUN) adresinde bulunan muhtelif boyutlarda profil demir ve ahşap malzemenin satışı, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesi uyarınca Açık Teklif Usulü ile aşağıdaki şartlar dahilinde yapılacaktır.
2. İhale 21.07.2020 Salı Günü Saat 10.30’da Samsun Üniversitesi Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü Toplantı Salonunda (İstiklal Mah. Tekel Cad. No:2 Ballıca Kampüsü 19 Mayıs/SAMSUN) yapılacaktır.
3. İhale konusu işle ilgili, ihaleye esas malzemenin miktarı, muhammen bedeli, geçici teminat tutarı, metnin sonunda belirtilmiştir.
4. İhaleye katılmak isteyen isteklilerde aşağıdaki belgeler aranır:
a. Tebligat için adres beyanı (ikametgâh veya işyeri adres bilgisi),
b. Teklif Mektubu (İmzalı),
c. Tüzel kişi ise Ticaret ve/veya Sanayi ve/veya Meslek Odası belgesi (Aslı veya onaylı sureti),
d. Gerçek kişi ise Nüfus cüzdanı aslı veya onaylı sureti,
e. İstekliler adına vekâleten iştirak ediliyorsa istekli adına teklifte bulunacak kimselerin noter tasdikli vekâletnameleri ve imza sirküleri,
f. Geçici Teminat Mektubu veya Samsun Üniversitesi Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü Ziraat Bankası TR96 0001 0014 7988 9133 3750 01 IBAN hesabına geçici teminat tutarının yatırıldığına dair banka dekontu,
g. Şartname alındı makbuzu veya dekontu,
h. Şartname (İmzalı),
5. Teklifler KDV hariç olarak verilecektir. Satış bedeli üzerinden ayrıca %18 KDV alınacaktır.
6. İhale kısmi teklife açık olacaktır. Yüklenici, muhtelif profil demir veya ahşap malzemelerin tamamına, muhammen bedelden az olmamak üzere teklif verebilecektir.
7. Malzeme yukarıda belirtilen yerde satışa arz edilmiştir. İstekliler mesai saatleri dâhilinde müracaat etmeleri halinde görebilirler.
8. İhaleye ait şartname Samsun Üniversitesi Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü (İstiklal Mah. Tekel Cad. No:2 Ballıca Kampüsü 19 Mayıs / SAMSUN) adresinden, yukarıdaki hesaba yatırılacak 100,00 TL’lik banka dekontu ile temin edilebilir. Şartname ve ekleri idarede bedelsiz görülebilir.
9. Posta ile yapılacak başvurularda da tekliflerin ihale saatine kadar Samsun Üniversitesi Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü adresine ulaşması gerekmektedir. Postadaki gecikmeler kabul edilmeyecektir.
10. Üniversitemiz, ihaleyi yapıp yapmamakta ve uygun bedeli tespitte tamamen serbesttir.
11. Malzeme miktarı Üniversitemizce tahmini olarak belirlenmiş olup %30 eksik veya %30 fazla olabileceği yüklenici tarafından değerlendirilecektir. Malzeme yerinde görülürken bu hususa da dikkat edilecektir.

MALZEMENİN
Sıra No Cinsi Miktarı Birim fiyatı
(KDV Hariç)
Muhammen Bedel
(KDV Hariç)
Geçici Teminat
1 Muhtelif Boyut ve Özelliklerde Profil Demir Malzeme 700.000 kg 1,20 TL 840.000,00 TL 25.200,00 TL
2 Muhtelif Boyut ve Özelliklerde Ahşap Malzeme 200 m3 200,00 TL 40.000,00 TL 1.200,00 TL

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR