BEYLİKDÜZÜ BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Plastik ambalaj atıklarının ayrı toplanması, taşınması ve satışı işi ihale edilecektir

BEYLİKDÜZÜ BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
“İlçe Sınırları İçinde Geri Dönüştürülmesi İçin Toplanan Karışık Ambalaj, Kağıt / Karton, Plastik Ambalaj Atıklarının Kaynağında Ayrı Toplanması, Taşınması ve Satışı”
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
18.12.2018 13:00
Son Başvuru ve Teklif Tarihi
:
Evrak Teslimi İçin Son Tarih ve Saat: 17/12/2018 – 16:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Beylikdüzü Belediyesi Encümen Toplantı Salonu, Büyükşehir Mahallesi Enver Adakan Caddesi No:2 Beylikdüzü /İSTANBUL
İhale Usulü
:
2886 Sayılı Dik, Açık Teklif Usulü
İhale Türü
:
Satış

2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu (4734 s. Kamu İhale K. kapsamında yer alan işlerin ihalelerinde Devlet İhale K. hükümleri uygulanmaz.)nun 17. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

İLAN
BEYLİKDÜZÜ BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN


Belediyemiz ‘İlçe Sınırları İçinde Geri Dönüştürülmesi İçin Toplanan Karışık Ambalaj, Kağıt / Karton, Plastik Ambalaj Atıklarının Kaynağında Ayrı Toplanması, Taşınması ve Satışı’ işi 18/12/2018 tarihine tesadüf eden Salı günü saat 13:00 da da 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesine göre Açık Teklif Usulü ile ihale edilecektir.

 1. İdarenin
 1. Adresi: Beylikdüzü Belediyesi, Büyükşehir Mahallesi Enver Adakan Caddesi No:2 Beylikdüzü/İSTANBUL
 2. Telefon ve Faks Numarası: 0212 866 70 00 / 0212 871 15 31

 1. İşin Adı: “İlçe Sınırları İçinde Geri Dönüştürülmesi İçin Toplanan Karışık Ambalaj, Kağıt / Karton, Plastik Ambalaj Atıklarının Kaynağında Ayrı Toplanması, Taşınması ve Satışı”

 1. İhaleye Dair Bilgiler:
 1. İhalenin yapılacağı yer: Beylikdüzü Belediyesi Encümen Toplantı Salonu, Büyükşehir Mahallesi Enver Adakan Caddesi No:2 Beylikdüzü /İSTANBUL
 2. İhale Tarihi ve Saati: 18/12/2018 – 13:00
 3. Evrak Teslimi İçin Son Tarih ve Saat: 17/12/2018 – 16:00

 1. Tahmin Edilen Bedel ve Teminatlar

a) Tahmin edilen bedel: 708.000,00-TL+ KDV
b) Geçici teminat (%3) : 21.240,00 TL

 1. İhaleye Katılma Şartları ve İstenilen Belgeler
 1. Kanuni ikâmetgâh belgesi.
 2. Türkiye’de tebligat için adres beyanı.
 3. Oda Belgesi;

a-) Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da esnaf ve sanatkârlar odasından, ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,
b) Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya sanayi odasından, ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,
c) Ortak girişim olması halinde ortak girişimi oluşturan gerçek veya tüzel kişilerin her birinin (a) ve (b) deki esaslara göre temin edecekleri belge

 1. İmza Sirküleri;

a) Gerçek kişi olması halinde noter tasdikli imza sirküleri,
b) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
c) Ortak girişim olması halinde ortak girişimi oluşturan gerçek kişi veya tüzel kişilerin her birinin (a) veya (b) fıkralarındaki esaslara göre temin edecekleri belge,

 1. İstekliler adına vekaleten iştirak ediliyor ise istekli adına teklifte bulunacak kimselerin vekaletnameleri ile vekaleten iştirak edenin noter tasdikli imza sirküleri vermesi.
 2. İsteklilerin ortak girişim olması halinde bu şartnameye ekli örneğine uygun olarak noter tasdikli ortak girişim beyannamesi ile ortaklarca imzalı ortaklık sözleşmesini vermesi ( ihale üzerinde kaldığı takdirde noter tasdikli ortaklık sözleşmesi verilir.) Ayrıca, Ortaklığın bütün ortakları idare ile yapacakları ihale sözleşmesini şahsen veya vekilleri vasıtasıyla imzalayacaklardır.
 3. Geçici Teminat(2886 sayılı yasaya uygun teminatlara göre).
 4. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından verilen çevre izin ve lisans belgesi.
 5. ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi belgesi, ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi belgesi, OHSAS 18001 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi belgesi
 6. Sosyal güvenlik borcu bulunmadığına dair Sosyal Güvenlik Kurumundan ( SGK), ihale ilan tarihinden sonra alınmış belge
 7. Bu işin ilan tarihinden sonra temin edilmiş tarih, sayı ve banka kaşesini ihtiva eden çift imzalı ve Genel Müdürlükten teyitli kullanılmamış nakit kredisi ile kullanılmamış teminat mektubu kredisini gösteren banka referans mektubu, ( Kullanılmamış nakit kredisi ve teminat mektubu kredisinden herhangi biri 250.000,00TL’ den az olamaz)
 8. İsteklinin, Belediyemiz Mali Hizmetler Müdürlüğü Gelirler Bürosundan alacağı, borcu olmadığına dair doküman veya yazı


Şartname ve ekleri, Beylikdüzü Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü, Adnan Kahveci Mahallesi, Anadolu Caddesi Beylik Pazarı Beylikdüzü/İSTANBUL adresinde görülebilir ve 300,00-TL (ÜçYüz-TürkLirası) karşılığı aynı adreslerden adresinden temin edilebilir.
İhaleye katılmak isteyenlerin, ihale şartnamesini incelemeleri ve istenilen evrakları 17/12/2018 Pazartesi günü Saat: 16:00’a kadar şartnamede belirtilen şartlar çerçevesinde Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğüne vermeleri gerekmektedir.
İlan olunur.


İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR