KALECİK BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Kullanılmayan ihtiyaç fazlası hurda malzeme ihaleyle satılacaktır

KALECİK BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN01063339
Şehir : Ankara / Kalecik
Yayınlandığı Gazeteler

ANAYURT 08.10.2019
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
Gazetenin Sitesine Git
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
Belediyemiz Fen İşleri Müdürlüğünce kullanılmayan ihtiyaç fazlası malzeme 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 45.maddesine göre Açık Arttırma suretiyle satışı yapılacaktır.
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
18.10.2019 15:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Kalecik Belediye Başkanlığı Encümen Toplantı Salonu
İhale Usulü
:
2886 Sayılı Dik, Açık Teklif Usulü
İhale Türü
:
Satış

2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu (4734 s. Kamu İhale K. kapsamında yer alan işlerin ihalelerinde Devlet İhale K. hükümleri uygulanmaz.)nun 17. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

KALECİK BELEDİYE BAŞKANLIĞI'NDAN
İLAN METNİ

1- Belediyemiz Fen İşleri Müdürlüğünce kullanılmayan ihtiyaç fazlası malzeme 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 45.maddesine göre Açık Arttırma suretiyle satışı yapılacaktır. Satışa konu ihtiyaç fazlası malzemenin ve iş makinalarının tahmini miktarı 53.000 kg demir ve 2.000 kg plastik olarak kabul edilmiş olup, tahmini toplam muhammen bedeli KDV hariç 64.533,15 (altmışdörtbinbeşyüzotuzüçliraonbeşkuruş) TL’dir. Geçici teminatı ise 1.936,00 TL.’dir.

S.N. Cinsi Plaka Modeli Markası Şasi No / Açıklama Durumu
1 Her Çeşit Profil, Demir Çelik, Plastik vb. hurda malzemesi. - - - 15.000,00kg muhtelif demir, profil vb. hurda Hurda
2.000,00 kg muhtelif plastik vb. hurda
2 Tır (Çekici) / İş Makinası 06 UAU 24 1992 Volvo F12 YV2H2A1D8NT809729 Hurda
3 Tır Dorsesi – Açık Römork - - - - Hurda
4 Tır Dorsesi – Lowbed - - - - Hurda
5 Kamyon / Çöp Aracı 35 KDR 48 1995 BMC 0400077 Hurda

2- İhalesi 18/10/2019 Cuma günü saat:15.00’da Belediyemiz Encümen Toplantı salonunda Encümen huzurunda yapılacaktır. İhale şartnamesi mesai saatleri içerisinde ücretsiz görüleceği gibi ihaleye iştirak edilmesi halinde 200,00 TL bedel karşılığında Belediyemiz Mali Hizmetler Müdürlüğünden temin edilecektir.

3-İhaleye katılmak isteyen isteklilerden, aşağıdaki şartlar aranır.
- Kanuni ikametgâhı olması,
- T.C. Kimlik numarasını içeren Nüfus cüzdanı sureti veya fotokopisi (Gerçek Kişiler için).
- İstekliye yapılacak her türlü yazışma ve tebligatlara esas olmak üzere adres beyanı,
-Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da Esnaf ve Sanatkârlar Odası veya ilgili Meslek Odası Belgesi,
a) Gerçek kişi olması halinde, (kaydı varsa) kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da esnaf ve sanatkâr odasından veya ilgili meslek odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge
b) Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,
c) Ortak girişim olması halinde ortak girişimi oluşturan gerçek veya tüzel kişilerin her birinin (a) ve (b)'deki esaslara göre temin edecekleri belge,
- Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri,
a) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
b)Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
c) Ortak girişim olması halinde ortak girişimi oluşturan gerçek veya tüzel kişilerin her birinin (a) ve (b)'deki esaslara göre temin edecekleri belge,
-İstekliler adına vekâleten iştirak ediliyor ise, teklifte bulunacak kimselerin noter onaylı vekâletnameleri ile imza sirküleri vermesi,
- Geçici teminat (tahmini muhammen bedelin % 3’ ü) bedelinin ihale saatinden önce yatırıldığına dair makbuzu veya teminat mektubu kabul edilir.
- İsteklilerin ortak girişim olması halinde, noter tasdikli Ortak Girişim Beyannamesi ile ortaklarca imzalanan Ortaklık Sözleşmesi vermesi
- Kalecik Belediyesine borcu olmadığına dair belge, (bu belge Mali Hizmetler Müdürlüğüne bağlı Emlak-Gelir Servisinden temin edilecektir)
-İsteklilerin hurda işi yaptığına dair çevre izin ve lisans belgesi,
- İhale dosya bedelinin ödendiğini gösteren makbuz,
-Belediyemizden alınan ihale şartnamesi ve eklerinin okunup kabul edildiğinin belgelenmesi amacıyla bütün sayfaları ihaleye iştirak eden tarafından kaşelenerek imzalanmış şartname,

4. İstekliler ilanda belirtilen ihale saatine kadar komisyon başkanlığına (Encümen) ulaşmış olmak şartıyla, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 37 nci madde hükümlerine uygun olarak düzenleyecekleri tekliflerini iadeli taahhütlü bir mektupla da gönderebilirler. Teklif sahibi komisyonda hazır bulunmadığı takdirde posta ile gönderilen teklif son ve kesin teklif olarak kabul edilir.

5. İhale Komisyonu, (Encümen) gerekçesini kararda belirtmek suretiyle ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

6. İsteklilerin yukarıda belirtilen belgeleri ihale saatinde İhale Komisyonu (Encümen) Başkanlığına ibraz etmeleri şarttır.

7. Belediyemiz bünyesinde bulunan hurda malzemelerin tahmini miktarı 55.000 Kg olarak belirlenmiş olmasına karşılık, fiyat teklifleri 1 Kg için belirlenen tahmini bedel üzerinden verilecek ve ihaleyi kazanan tarafından, Belediyemiz Saymanı veya ilgili birim denetiminde tartı ve teslim tesellüm sonrasında hesaplanacak tonajların teklif edilen 1 kg fiyat ile çarpımı ile tahsilatı yapılacaktır.
İlan olunur.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR