KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Kontamine Metal ve Plastik Ambalaj Atıklarının Satışı İhale İlanı

KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN01177306
Şehir : Kocaeli / İzmit
Yayınlandığı Gazeteler

KOCAELİ 24.06.2020
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
Gazetenin Sitesine Git
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
KONTAMİNE METAL VE PLASTİK AMBALAJ ATIKLARININ SATIŞI
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
01.07.2020 14:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
İZAYDAŞ Genel Müdürlük Binası Toplantı Salonu
İhale Usulü
:
İstisna ve Kapsam Dışı İhaleler
İhale Türü
:
Satış

4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun (2) Kapsam, (3) İstisnalar. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

İZAYDAŞ
KONTAMİNE METAL VE PLASTİK AMBALAJ ATIKLARININ
SATIŞI İHALE İLANI

NO SATIŞA KONU KONTAMİNE PLASTİK AMBALAJ İHALE TARİHİ İHALE SAATİ
TANIMI MİKTAR (TON) MUHAMMEN BEDEL
(TL)
TEMİNAT BEDELİ (TL)
1 150110* Tehlikeli madde kalıntıları içeren ya da tehlikeli maddeler ile kontamine ambalaj-kontamine plastik 30 80.250,00 2.407,50 01.07.2020 14:00

NO SATIŞA KONU KONTAMİNE METAL AMBALAJ İHALE TARİHİ İHALE SAATİ
TANIMI MİKTAR (TON) MUHAMMEN BEDEL
(TL)
TEMİNAT BEDELİ (TL)
1 150110* Tehlikeli madde kalıntıları içeren ya da tehlikeli maddeler ile kontamine ambalaj- Kontamine Metal 180 202.500,00 6.075,00 01.07.2020 14:30

 • Yukarıda özellikleri belirtilen Kontamine Metal Ambalaj ile Kontamine Plastik Ambalaj Atıklarının Satışı işinde belirtilen tarih ve saatte; İZAYDAŞ Hurda veya İhtiyaç Dışı Malzeme ve Araçların Satışı Talimatı (T-340-03) gereği açık arttırma usulü ile İZAYDAŞ Genel Müdürlük Binası Toplantı Salonunda satış ihalesi yapılacaktır.

 • İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında sunmaları gerekir:

 1. İdare tarafından satış şartnamesi ek’inde verilen teklif mektubu,

 2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;

  1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

  2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

 3. Vekâleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin ihaleye katılmaya ilişkin noter tasdikli vekâletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi,

 4. Yukarıdaki tabloda ilgili kalemin hizasında belirtilen miktarda teminat,

 5. İhale dosyasının satın alındığına dair dekont,

 6. Kontamine Metal Ambalaj ile Kontamine Plastik Ambalajın görüldüğüne ilişkin belge (İmzalı),
  g) - Kontamine Metal Ambalaj ile Kontamine Plastik Ambalaj için; Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’ndan alınmış olan “Tehlikeli Atık Geri Kazanım/Bertaraf Lisansına” Geçici Faaliyet Belgesine sahip (Lisans ekinde yer alan “Tesise Kabul Edilecek Atık Kodları Listesi”nde 15 01 10 kodlu atıkları tesisine kabul ediyor olacaktır. Sahip olduğu Lisans/Geçici Faaliyet Belgesi ve eklerinden bir kopyası, belgelerin asıl veya aslına uygun noter tasdikli olması zorunludur.

 • Satış şartnamesi, Alikahya Atatürk Mahallesi Çarşıbaşı Caddesi No: 350 İzmit/KOCAELİ adresinde görülebilir ve 20,00 TL (yirmi Türk Lirası) karşılığı aynı adresten temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

 • İsteklilerin teklif mektuplarını, 01.07.2020 Çarşamba günü, saat 14:00’e kadar İZAYDAŞ İhale ve Sözleşmeler Şefliğine teslim etmeleri zorunludur. Teklifler ihale (son teklif verme) tarih ve saatine kadar yukarıda belirtilen yere verilebilir. Ancak ihalede pazarlık yapılacağından ihaleye teklifleri temsilen imza yetkisine haiz kişi ve/veya kişilerin katılması zorunludur. İhale (son teklif verme) saatine kadar idareye ulaşmayan teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.

 • Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 30 (otuz) takvim günü olmalıdır.

 • Kontamine Metal Ambalaj ile Kontamine Plastik Ambalajın Görülebileceği Yer: 24.06.2020 tarihinden itibaren 01.07.2020 Çarşamba günü saat 11:00’e kadar mesai saatleri içinde (08.30-16.00) İZAYDAŞ Alikahya Atatürk Mahallesi Çarşıbaşı Caddesi No: 350 İzmit/KOCAELİ adresinde Atık Kabul Planlama Şefliği birimi nezaretinde görülebilecektir.

 • İhale Komisyonu ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

 • Satışa konu Kontamine Metal Ambalaj ile Kontamine Plastik Ambalaj atıklarının satışı için ihalenin sonuçlanmasına müteakip ihalenin kaldığı firmayla 1 (bir) yıl süreli iki iş içinde ayrı ayrı sözleşme yapılacaktır. Peyder pey alım yapılacaktır.

 • - Kontamine Metal Ambalaj ile Kontamine Plastik Ambalajlar için istekli tarafından verilen teminat; Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’ndan alınmış olan “Tehlikeli Atık Geri Kazanım/Bertaraf Lisansına” Geçici Faaliyet Belgesine sahip (Lisans ekinde yer alan “Tesise Kabul Edilecek Atık Kodları Listesi”nde 15 01 10 kodlu atıkları tesisine kabul ediyor olacaktır. Sahip olduğu Lisans/Geçici Faaliyet Belgesi kabul ettiklerine dair evrakı İdare’ye ibraz ettikten sonra firmaya iade edilir.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR