KUŞADASI BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Hurda satışı yapılacaktır

KUŞADASI BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
01.04.2020 10:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Kuşadası Belediyesi Encümen Salonu
İhale Usulü
:
2886 Sayılı Dik, Açık Teklif Usulü
İhale Türü
:
Satış

2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu (4734 s. Kamu İhale K. kapsamında yer alan işlerin ihalelerinde Devlet İhale K. hükümleri uygulanmaz.)nun 17. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

KUŞADASI BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN HURDA SATIŞ İLANI


Kuşadası Belediye Başkanlığından;
İhale İli :Aydın
İlçesi :Kuşadası
Kurum :Kuşadası Belediye Başkanlığı
İşin Adı / Konusu/Cinsi :Taşınmaz kiralama işi.
İhale onay Tarihi ve Sayısı :18.03.2020 tarih E. 2233 Sayılı yazı
Encümen Karar Tarihi ve Sayısı :06.03.2020 tarih , 618 sayılı Encümen Kararı
İhale Tarihi & Saati :01.04.2020 & 10:00’dan itibaren
İhale Usulü :2886 Sayılı Kanunun 45. Maddesine göre Açık Artırma Usulü
HURDA LİSTESİ

Sıra
No
ADRES TOPLAM
(kg)
1 kg birim fiyatı(TL) Toplam Satıl Bedeli (TL) %3 Geçici Teminat (TL) İhale Saati Ödeme Şekli
1 Demir Hurda 33.115 1,35TL 44.705,25 TL 1.341,15 TL 10:00 PEŞİN
2 Bakır Hurda 20 20,00TL 510 TL 15,30 TL 10:10 PEŞİN”
3 Hurda Plastik 200 0,80 TL 160 TL 4,80 TL 10:20 PEŞİN
4 Hurda Aliminyum 220 6,50 TL 1.430 TL 42,90 TL 10:30 PEŞİN
5 Hurda araç ve makina 23.965 1,20 TL 30.914,85 927,44 TL 10:40 PEŞİN

Madde 1- Belediyemize ait yukarıda liste halinde belirlenmiş hurdaların satış işi 01.04.2020 tarih, saat 10:00’dan itibaren Kuşadası Belediyesi Encümen Salonunda 2886 Sayılı Kanunun 45. Maddesine göre ihalesi yapılacaktır.
Madde2- İhale yukarıda belirtilen gün ve saatte Kuşadası Belediyesi, Belediye Başkanlığı Encümen Salonu, Encümen huzurunda yapılacaktır. Komisyon gerekçesini kararda belirtmek üzere ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.
Madde 3- İhale şartnamesi ile ihaleye ait diğer evraklar Kuşadası Belediyesi mali Hizmetler Müdürlüğünde mesai saatleri içerisinde görülebilir.
Madde 4- İhale şartnamesi ihalenin ayrılmaz parçasıdır.
Madde 5- İhale açık arttırma usulü ile yapılacağından isteklilerin ihalede hazır bulunmaları gerekmektedir.
Madde 6- İhaleye Katılabilmek için;
A)GERÇEK KİŞİLERDEN:
1)İkametgâh Belgesi ve Nüfus Aile Kayıt Örneği (www.turkiye.gov.tr (e-Devlet) adresinden alınacaktır) veya nüfus müdürlüğünden.
2)Kimlik fotokopisi
3)Noterden alınmış imza sirküsü (ASLI)
B)TÜZEL KİŞİLERDEN:
1)İdare merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve Sanayi Odasından, Ticaret Sicil Müdürlüğünden veya benzeri bir makamdan alınmış tüzel kişinin siciline kayıtlı olduğuna dair belgeler ile noter tastikli imza beyannamesi
2)İmza sirküleri, Dernek ve Vakıflar için İhaleye katılmak üzere yetkili organ tarafından alınmış karar ile yetkilinin imza beyannamesi ve dernekler için dernek tüzüğünün onaylı sureti.
C)ORTAK BELGELER:
1)2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 26. maddesine uygun olarak hazırlanacak Geçici Teminat Belgesi,
2)Temsil durumunda Noter tasdikli vekâletname ve vekile ait imza beyannamesi,
3)İdare ve istekliler tarafından onaylı ‘Şartname ve ekleri‘’ ile “Hurdaları Yerinde Görme Belgesi”,
4)Kuşadası Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğünce onaylanacak Belediyeye borcu olmadığına dair belge,
5)İhale dosyasının satın alındığına dair belge veya makbuz(ASLI)
Madde 7-Şartname bedeli 25,00TL (Yirmibeş Tük Lirası), dır.
Madde 8-İsteklilerin ihaleye katılabilmek için ihale dosyalarını ihale saatinde Belediye Encümeni’ne (İHALE KOMİSYONU) teslim etmeleri zorunludur.
İlan olunur.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR