AKDENİZ BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Hurda satışı yapılacaktır

AKDENİZ BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
Hurdaya ayrılan metal ve benzeri hurdaların satış işi
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
22.01.2020 10:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Akdeniz Belediyesi Encümen Toplantı Salonunda
İhale Usulü
:
2886 Sayılı Dik, Açık Teklif Usulü
İhale Türü
:
Satış

2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu (4734 s. Kamu İhale K. kapsamında yer alan işlerin ihalelerinde Devlet İhale K. hükümleri uygulanmaz.)nun 17. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

T.C.

AKDENİZ BELEDİYE BAŞKANLIĞI’DAN

İLAN


Akdeniz Başkanlığı Belediye Encümenin 31/12/2019 tarih ve 2019/226 Sayılı kararı işi 2886 sayılı Devlet ihale Kanunun 45. maddesine göre Açık Teklif Usulüne göre hurdaya ayrılan metal ve benzeri hurdaların satış işi 22/01/2020 tarihinde saat 10.00’da Akdeniz Belediyesi Encümen Toplantı Salonunda yapılacaktır.

İhalenin konusu İşin Yapılacağı Muhammen bedeli Geçici teminat (%3) İhale tarihi ve saati
Hurdaya ayrılan metal ve benzeri metallerin satışı işi Akdeniz Belediyesi 77.763,00 TL 2.332,89 TL 22/01/2020 10:00


İdarenin:

 1. Adresi: İhsaniye Mahallesi Zeytinli bahçe No:92 Akdeniz/MERSİN
 2. Telefon ve Faks: 0 324 336 6583 ve fax: 336 00 38
 3. Teknik Birimler: 0 324 238 79 55 Fax: 0324 238 44 68
 4. Elektronik Posta Adresi:
 5. İhale Dokümanının Temin Edileceği Adres: Akdeniz Belediyesi –Teknik Birimler Fen İşleri Müdürlüğü
 6. İşe Başlama Tarihi: yer teslimden sonra
 7. Doküman Bedeli: 5.000,00 TL (BeşbinTL)

İhaleye katılabilmek için; 2886 sayılı Devlet İhale Kanununda açıklanan biçimde teklifte bulunmak ve aşağıda belirtilen niteliklere haiz olmak şarttır.

 1. Kanuni ikametgâhı olması,
 2. Gerçek kişiler için nüfus cüzdanı sureti
 3. Cumhuriyet Savcılığından sabıka kaydı,
 4. Türkiye'de tebligat için adres göstermesi,
 5. Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da esnaf ve sanatkâr odasından veya ilgili meslek odasından odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,
 6. Geçici Teminat Makbuzu
 7. İhale dokümanının satın alındığına dair belge.
 8. Yer görme belgesi.
 9. Gerçek kişiler için imza sirküsü (Noterden), vekâleten iştirak ediliyorsa isteklinin adına teklif vermeye yetkisi olduğuna dair noter tasdikli vekâletname.
 10. Tüzel kişi olması halinde, mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi veya Esnaf Odasından veya benzeri bir makamdan halen faaliyette olduğuna dair ihale ilanı yayını tarihinden sonra alınmış tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğuna dair belge (Tescil Belgesi) ve Kayıtlı olduğu Vergi Dairesi kaydı ve yetkili olduğunu gösteren noter tasdikli belge ve imza sirküleri.
 11. Tüzel kişi olması halinde, ilgilisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlerini belirtilen son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri.
 12. Şirket, dernek, cemiyet, vs. adına girecekler noter tasdikli vekâletname ve yetki belgesi, ortaklık olan şirketler de ortaklık beyannamesi getireceklerdir.
 13. Akdeniz Belediyesine, Gelir ve Kurumlar Vergisi ile SGK Prim borcu olmadığına dair kurumlardan temin edilecek belgeler. (İhale tarihinde her hangi bir borcunun bulunmaması gerekmektedir.)
 14. Konuya ilişkin iş hacmini gösteren belgeler,
 15. İhaleye katılacakların Akdeniz Belediye Başkanlığı, Mali Hizmetler Müdürlüğü'nden kira, vergi borcu, emlak ve su borcu olmadığına dair belge almaları veya borcu bulunmadığını belgeleyebilmeleri gerekmektedir.
 16. 2886 ve 4734 sayılı ihale kanunlarına göre cezalı olmadığına dair beyanı
 17. Sözleşme öncesi ( ihale karar pulu, damga vergisi vs.) sözleşme esnasında defaten istekli tarafından ödenecektir.
 18. 2886 Sayılı ihale Yasası'nın 29'ncu maddesine istinaden; ihale Komisyonu gerekçesini belirtmek suretiyle ihaleyi yapıp yapmamakla serbesttir. İhale Komisyonunun ihaleyi yapmama kararı kesindir.
 19. 2886 sayılı kanunun 17. Maddesi gereğince ilan olunur.


AKDENİZ BELEDİYE BAŞKANLIĞI

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR