TOPRAK MAHSÜLLERİ OFİSİ SİVAS ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ

Hurda polietilen ve hurda polipropilen çuval satılacaktır

TOPRAK MAHSÜLLERİ OFİSİ SİVAS ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN00981132
Şehir : Sivas / Merkez
Yayınlandığı Gazeteler

SİVAS İRADE 15.04.2019
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
Kayseri ve Sivas Şube Müdürlüklerine bağlı; Kayseri, Felâhiye,  Bünyan, Boğazlıyan, Pınarbaşı, Sarıoğlan, Yenifakılı, ve Sivas işyerlerinde bulunan 114.000 kg. (% ± 30 opsiyonlu) hurda polietilen , 2.200 kg. (% ± 30 opsiyonlu)  Hurda Polipropilen Çuval dır 
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
30.04.2019 14:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
TMO Kayseri Şube Müdürlüğü
İhale Usulü
:
İstisna ve Kapsam Dışı İhaleler
İhale Türü
:
Satış

4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun (2) Kapsam, (3) İstisnalar. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

İHALE İLANI

TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ KAYSERİ VE SİVAS ŞUBE MÜDÜRLÜKLERİNE BAĞLI İŞYERLERİNDE BULUNAN HURDA POLİETİLEN VE HURDA POLİPROPİLEN ÇUVAL SATILACAKTIR.

1- İdarenin:
a) Adı ve Unvanı : Toprak Mahsulleri Ofisi Kayseri Şube Müdürlüğü
b) Adresi : Sanayi Mah. Osman Kavuncu Bulvarı No: 200 Kocasinan /KAYSERİ
c) Telefon Numarası : 0 352 320 40 80
d) Faks Numarası : 0 352 320 19 60
e) Elektronik Posta Adresi: kayseri.destek@tmo.gov.tr
2- İhale Konusu İşin:
a) Niteliği, Türü ve Miktarı : Kayseri ve Sivas Şube Müdürlüklerine bağlı; Kayseri, Felâhiye, Bünyan, Boğazlıyan, Pınarbaşı, Sarıoğlan, Yenifakılı, ve Sivas işyerlerinde bulunan 114.000 kg. (% ± 30 opsiyonlu) hurda polietilen , 2.200 kg. (% ± 30 opsiyonlu) Hurda Polipropilen Çuval dır
b) Hurda Malzemelerin Teslim Yerleri: Kayseri, Felahiye, Bünyan, Boğazlıyan, Pınarbaşı, Sarıoğlan, Yenifakılı ve Sivas
c)Hurda malzemelerin muhammen bedelleri:
Hurda Polietilen için: 2,15 TL/Kg.
Hurda Polipropilen Çuval için :1,00 TL/Kg.
3- İhalenin;
a) Yapılacağı Yer : TMO Kayseri Şube Müdürlüğü
b) Tarih ve Saati : 30.04.2019 Salı günü, saat 14:00
4- İhale, TMO İhale Yönetmeliğinin 22/3 maddesi olan Açık Arttırma Yöntemine göre yapılacak ve açık arttırmada en yüksek teklif veren istekli ile pazarlık yapılacaktır. İhaleye katılımcı olmadığı takdirde aynı şartname ve sözleşme hükümlerine göre 07.05.2019 Salı günü saat 14:00 de aynı yerde yeniden ihale yapılacaktır.
5- İhaleye katılabilmek için gereken belgeler:
a-Tebligat yapılacak İkametgah adresi belgesi.
b-Mevzuat gereği kayıtlı olduğu ticaret, sanayi veya meslek odasına kayıtlı olduğuna dair belge
c-Teklif verenin geçerli kimliği (Kimlik aslının ihale komisyonuna ibraz edilmesi kaydıyla fotokopisi veya noter tasdikli sureti)
d-Teklif veren gerçek kişi ise; noterce tasdik edilmiş imza sirküsü ,
e-Teklif veren tüzel kişi ise; Tüzel kişiliğin ortakları üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri
f-İhalede teklif verenin temsilci olması halinde noterden onaylı yetki belgesi ve imza sirküleri.
g-Geçici teminatın yatırıldığına dair belge.
h-Her sayfası teklif sahibince imzalanmış satış şartnamesi ve sözleşme tasarısı.
i-İhale şartnamesinin alındığına dair belge.
j-Atık Yönetimi Yönetmeliğinde plastik ambalaj atık kodu olan 150102 yi kapsayan Çevre
Ve Şehircilik İl Müdürlüklerinden alınmış ve ihale tarihi itibariyle geçerli olan “ Çevre
İzin ve Lisans Belgesi” nin aslı ya da aslının aynısıdır kaşesi ile imzalanmış fotokopisi

İhaleye katılım için gereken belgeler, kapalı Zarf içerisinde sunulacaktır. Zarfın üzerine ihalenin adı ve teklif veren istekliye ait bilgiler yazılarak 30.04.2019 Salı günü saat 14:00’a kadar TMO Kayseri Şube Müdürlüğü Bilgi işlem servisine teslim edilecektir. Belirtilen tarih ve saatten sonra verilen zarflar değerlendirmeye alınmayacaktır.
6- İhale açık artırma yöntemiyle yapılacağından teklif mektubu verilmeyecektir. Muhammen bedeller üzerinden açık artırmaya gidilecek olup, hurda polietilen ve hurda polipropilen çuvalın tamamı için ayrı ayrı, açık arttırma yapılacaktır.
7- İhaleye ait şartname ve ekleri TMO Kayseri ve Sivas Şube Müdürlükleri Destek Hizmetleri Servislerinde ücretsiz görülebileceği gibi, aynı yerlerden KDV dâhil 25.00 TL fiyat karşılığında satın alınabilir. İhale dokümanını satın almayan istekliler ihaleye katılamayacaklardır. Satılacak Hurda malzemeler mesai saatleri içerisinde bulundukları işyerlerinde görülebilir.
8- İhale için yatırılması gerekli olan geçici teminat tutarları en az,
Hurda Polietilen için …………..7.500,00 TL,
Hurda Polipropilen Çuval için….. 100,00 TL dır
Geçici teminatın banka teminat mektubu olarak verilmesi halinde, geçerlilik süresi ihale tarihinden itibaren en az 30 takvim günü olması gereklidir.
9- İhale konusu hurda malzemeler için ihaledeki fiyat tekliflerinin geçerlilik süresi ihale tarihinden itibaren en az 30 takvim günü olacaktır.
10-TMO 2886 sayılı kanun kapsamında olmadığından ihaleyi kısmen veya tamamen yapıp
Yapmamakta veya dilediğine yapmakta serbesttir.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR