EJDER KAYAK MERKEZLERİ A.Ş.

Hurda malzemesi satışı yapılacaktır

EJDER KAYAK MERKEZLERİ A.Ş.

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
1 adet Prinoth Everest Power marka hurda snowtrack satış işi
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
18.11.2019 10:00
İhale Usulü
:
İstisna ve Kapsam Dışı İhaleler
İhale Türü
:
Satış

4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun (2) Kapsam, (3) İstisnalar. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

EJDER KAYAK MERKEZLERİ A.Ş.

AÇIK TEKLİF (ARTIRMA) USULÜ İLE
1 ADET PRİNOTH EVEREST POWER MARKA HURDA
SNOWTRACK SATIŞ İHALESİ İLANI
EJER KAYAK MERKEZLERİ A.Ş. MÜDÜRLÜĞÜ’NDEN

Ejder Kayak Merkezleri A.Ş.’ye ait 1 adet Prinoth Everest Power marka hurda snowtrack satış işi ihalesi 18/11/2019 Pazartesi günü saat 10:00 da açık (artırma) teklif usulü Ejder Kayak Merkezleri A.Ş. İhale Salonunda yapılacaktır.
İhaleye katılabilmek için aşağıdaki belgelerin verilmesi gerekmektedir.

  1. Tebligat için adres beyanı ve ayrıca irtibat için telefon ve varsa faks numaraları ile elektronik posta adresi Nüfus Kayıt Örneği.
  2. Teklif vermeye yetkili olduğuna gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri Noter tasdikli imza sirküsü, Gerçek kişi olması halinde noter tasdikli imza beyannamesi veya imza sirküleri, Tüzel kişi olması halinde ilgisine göre Tüzel kişi ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimdeki görevleri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya hususları teşvik eden belgeler ile Tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri.
  3. Tüzel kişi olması halinde bağlı olduğu ticaret ve sanayi odasından alınacak Faaliyet yetki belgesi, Oda sicil kayıt sureti, İhale durum ve men ceza belgesi.
  4. İstekliler adına vekâleten iştirak ediliyor ise, istekli adına teklifte bulunacak kişilerin vekâletnameleri ile vekâleten iştirak edenin noter tasdikli imza sirküleri.
  5. Ortak girişim olması halinde noter tasdikli ortak girişim beyannamesi. (ihalenin üzerinde kalması halinde ortaklarca noterden imzalanmış ortaklık sözleşmesi)
  6. Şartnamenin okunup kabul edildiğini belirten dilekçe.
  7. İhaleye katılmak isteyenler 100 TL bedel karşılığında şartname almak zorundadır.
  8. İstekliler ihaleye katılabilmek için 3.000 TL(ÜçbinTL) tutarındaki geçici teminat bedelini şirketimizin Garanti Bankası Erzurum Şubesindeki TR64 0006 2000 4570 0006 2898 68 no.lu hesabına ödeyecektir.

İhale onayını müteakip 7 gün içerisinde toplam ihale bedeli, her türlü harç, vergiler ile birlikte Ejder Kayak Merkezleri A.Ş.’ye ait hesaplara yatırılacaktır.
İdaremiz ihaleyi yapıp yapmamakta ve uygun teklifi tespit etmekte serbesttir.
Telgraf veya faksla yapılacak müracaatlar ve postada meydana gelebilecek gecikmeler kabul edilmeyecektir.
Şartnameler mesai saatleri içerisinde ücretsiz görülebilir.
Bir (1) adet araca ait muhammen hurda bedeli aşağıdaki gibidir. Fiyatlara KDV dâhil değildir.

MODEL CİNSİ MARKASI MUHAMMEN BEDEL
2001 Snowtrack Prinoth Everest Power 59.500 TL

İLAN OLUNUR

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR