YILDIRIM BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Dökme karışık ambalaj atıkları satılacaktır

YILDIRIM BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
Dökme Karışık Ambalaj Atıklarının Satışı işi
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
14.04.2020 14:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Belediyemiz Encümeninde
İhale Usulü
:
2886 Sayılı Dik, Açık Teklif Usulü
İhale Türü
:
Satış

2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu (4734 s. Kamu İhale K. kapsamında yer alan işlerin ihalelerinde Devlet İhale K. hükümleri uygulanmaz.)nun 17. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

BURSA YILDIRIM BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN
Dökme Karışık Ambalaj Atıklarının Satışı işi

Yukarıda belirtilen satış işi, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu hükümlerine göre açık teklif usulü ile ihaleye konulmuştur.

Tahmini bedeli 430.000,00 TL (KDV İstisna)
Geçici teminatı 12.900,00 TL
İhale tarih ve saati 14.04.2020 Salı günü saat 14:00


İhale, Belediyemiz Encümeninde yapılacaktır.
Şartname, Destek Hizmetleri Müdürlüğü İhale Biriminde görülebilir.

İhaleye katılabilmek için;

-Gerçek kişiler için, kanuni ikametgah ve nüfus cüzdanı sureti ile imza beyannamesi,

-Temsil durumunda noterden onaylı vekaletname ile vekil adına düzenlenmiş imza beyannamesi

-Yabancı isteklilerin Türkiye’de tebligat için adres göstermesi (adres beyanı),

- Tüzel kişiler için, Ticaret ve/veya Sanayi (İhale yılı içinde düzenlenmiş),

-Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

-2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’na uygun olarak düzenlenmiş Geçici Teminat (Bankadan getirilecek ise mektup örneği İdareden alınacak),

-Yıldırım Belediyesine borcu olmadığına dair belge,

-Şartnamenin imzalı örneği,

-İhale dosyasının satın alındığına dair makbuz,


Yukarıda istenilen belgeler Destek Hizmetleri Müdürlüğü İhale Birimine teslim edilecektir.
İhaleye iştirak edeceklere duyurulur.

* Bu ihale ilanı Belediyemiz internet sitesinden (www.yildirim.bel.tr) ‘de görülebilir.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR