JANDARMA TEDARİK MERKEZ KOMUTANLIĞI 1. NOLU İHALE KOMİSYON BAŞKANLIĞI

Bitkisel atık yağ satışı yapılacaktır

JANDARMA TEDARİK MERKEZ KOMUTANLIĞI 1. NOLU İHALE KOMİSYON BAŞKANLIĞI

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN01129594
Şehir : Ankara / Etimesgut
Yayınlandığı Gazeteler

BAŞKENT 10.02.2020
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
Gazetenin Sitesine Git
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
İhale Kayıt No
:
2017/63009
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
BİTKİSEL ATIK YAĞ SATIŞI 5.000 KG
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
20.02.2020 09:30
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
J.TEDARİK MERKEZİ K.LIĞI 1 NO.LU İHALE KOMİSYON BAŞKANLIĞI İHALE SALONU-GÜVERCİNLİK /ANKARA
İhale Usulü
:
İstisna ve Kapsam Dışı İhaleler
İhale Türü
:
Satış

4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun (2) Kapsam, (3) İstisnalar. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

BİTKİSEL ATIK YAĞ SATIŞI YAPILACAKTIR

J.TED.MRKZ.K.LIĞI (GÜVERCİNLİK/ANKARA) İÇİŞLERİ BAKANLIĞI JANDARMA GENEL KOMUTANLIĞI
5.000 KG BİTKİSEL ATIK YAĞ KAPALI TEKLİF AÇIK ARTIRMA USULÜ İLE SATILACAKTIR.

İhale Kayıt Numarası : 2017/63009
1-İdarenin
a) Adresi : ORG.EŞREF BİTLİS KIŞLASI, JANDARMA TEDARİK MERKEZİ KOMUTANLIĞI (ISTANBUL YOLU CARREFOURSA ALISVERIS MERKEZI KARSISI ) 06797 GÜVERCİNLİK ETİMESGUT/ANKARA
b) Telefon ve faks numarası : 3125105662-63 – 3125106964
2-İhale konusu malın
a) Niteliği, türü ve miktarı : BİTKİSEL ATIK YAĞ SATIŞI 5.000 KG
b) Teslim Alınacağı Yerler : DURUM TESPİT RAPORUNDA BELİRTİLEN NOKTALAR VE BİRLİKLER.
c) Teslim Tarihleri : SATIŞI YAPILACAK BİTKİSEL ATIK YAĞ TESLİMİNE, BİR ÖNCEKİ SÖZLEŞME SÜRESİNİN (SÜRE UZATIMI DÂHİL) BİTİMİNDEN İTİBAREN BAŞLANACAK VE 31 OCAK 2021 TARİHİNDE SONA ERECEKTİR. BİTKİSEL ATIK YAĞLAR HER AYIN SON HAFTASINDA ÖNCEDEN BİLDİRİLEN GÜN İÇERİSİNDE 08:00 İLE 16:00 ARASINDA TESLİM ALINACAKTIR.
3- İhalenin
a) Yapılacağı yer : J.TEDARİK MERKEZİ K.LIĞI 1 NO.LU İHALE KOMİSYON BAŞKANLIĞI İHALE SALONU-GÜVERCİNLİK /ANKARA
b) Tarihi ve saati : 20.02.2020 - 09:30

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve / veya sanayi odasından ya da esnaf ve sanatkarlar odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge
4.1.2.2 Tüzel kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve / veya sanayi odasından ya da esnaf ve sanatkarlar odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge
4.1.3.Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.5. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.6 Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.7.Vekaleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş ihaleye katılmaya ilişkin noter onaylı vekaletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
BİTKİSEL ATIK YAĞLAR ÇEVRE LİSANSI OLMAYAN GERÇEK VE TÜZEL KİŞİLER TARAFINDAN TOPLANAMAYACAĞINDAN İHALEYE KATILMA ŞARTLARINDA BU HUSUS ÖZELLİKLE BELİRTİLECEKTİR. “BİTKİSEL ATIK YAĞLARIN KONTROLÜ YÖNETMELİGİ (06 HAZİRAN 2015 VE R.G.:29378) BU HUSUSLA İLGİLİ ATIK TAŞIMA VE TOPLAMA ÇEVRE LİSANSI İHALE KOMİSYONUNA İBRAZ EDİLECEKTİR.”
4.3.1. Yetkili kurum ve kuruluşlara kayıtla ilgili belgeler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif, tahmin edilen bedelden az olmamak üzere teklif edilen bedellerin en yükseğidir. İhaleye bedel tahmini yapılmadan çıkılan hallerde, ihale komisyonunca uygun görülmek şartıyla teklif edilen en yüksek bedel uygun bedeldir.
6. İhaleye yerli istekliler katılabilecektir.
7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
7.1. İhale dokümanı, J.TED.MRK.K.LIĞI-GÜVERCİNLİK /ANKARA adresinden görülebilir. İhale dokümanı, J.TED.MRK.K.LIĞI-GÜVERCİNLİK /ANKARA adresinden satın alınabilir.(İhale dokümanı satış bedeli: BEDELSİZDİR.)
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar J. TEDARİK MERKEZİ K.LIĞI 1 NUMARALI İHALE KOMİSYON BAŞKANLIĞI -GÜVERCİNLİK /ANKARA adresine elden teslim edilecektir.
9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif birim fiyatlarının çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinde birim fiyat sözleşme düzenlenecektir.'
BU İHALEDE, İŞİN TAMAMI İÇİN TEKLİF VERİLECEKTİR.
10. İstekliler EN AZ 200,00 TL (İKİYÜZ TÜRK LİRASI) tutarında geçici teminat vereceklerdir. Geçici teminatın geçerlilik süresi ihale tarihinden itibaren en az 120 (yüzyirmi) gündür.
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 90 (Doksan) takvim günüdür.
12. Sözleşme yapılacaktır. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13. İhale uhdesinde kalan yüklenici yıllık ortalama 5.000 kg (+-%20) bitkisel atık bedelini İçişleri Bakanlığı Merkez Saymanlığındaki (Jandarma Genel Komutanlığı adına) TR18 0000 1001 0000 0350 1540 38 numaralı hesabına PEŞİN olarak yatırdıktan sonra, MAKBUZUN ASLINI SATIŞ İŞİNİ YAPACAK İHALE KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA TESLİM EDEREK SÖZLEŞMESİNİ İMZALAYACAK VE SÖZLEŞMENİN İMZALANMASINI MÜTEAKİP İŞE BAŞLAYACAKTIR.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR