JANDARMA VE SAHİL GÜVENLİK AKADEMİSİ BAŞKANLIĞI

Bitkisel atık yağ satışı yapılacaktır

JANDARMA VE SAHİL GÜVENLİK AKADEMİSİ BAŞKANLIĞI

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN01111541
Şehir : Ankara / Çankaya
Semt-Mahalle : BEYTEPE MAH. / BİLKENT
Yayınlandığı Gazeteler

ANADOLU 06.01.2020
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
Gazetenin Sitesine Git
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
10.000 KG. BİTKİSEL ATIK YAĞ
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
21.01.2020 10:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
JANDARMA VE SAHİL GÜVENLİK AKADEMİSİ BAŞKANLIĞI İHALE KOMİSYON BAŞKANLIĞI İHALE SALONU BEYTEPE / ANKARA
İhale Usulü
:
İstisna ve Kapsam Dışı İhaleler
İhale Türü
:
Satış

4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun (2) Kapsam, (3) İstisnalar. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

JANDARMA VE SAHİL GÜVENLİK AKADEMİSİ BAŞKANLIĞI
İHALE İLAN METNİ

10.000 KG. BİTKİSEL ATIK YAĞ SATIŞI Kapalı Teklif Açık Artırma Usulü İle Yapılacaktır.
1. İdarenin
a) Adresi: JANDARMA VE SAHİL GÜVENLİK AKADEMİSİ BAŞKANLIĞI BEYTEPE ÇANKAYA/ANKARA
b) Telefon ve Faks Numarası : 0312 4644551-4644552- 0312 464 4345
c) Elektronik Posta Adresi : -
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa) :
2. İhale konusu malın
a) Niteliği, Türü ve Miktarı : 10.000 KG. BİTKİSEL ATIK YAĞ
b)Teslim Alınacağı Yerler : JANDARMA VE SAHİL GÜVENLİK AKADEMİSİ BAŞKANLIĞI KIŞLA MUTFAĞI BEYTEPE ÇANKAYA/ANKARA
c) Teslim Alma Tarihleri : Yüklenici firma ile sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren, bitkisel atık yağın teslimine başlayacak ve 31 Aralık 2020 tarihinde sona erecektir.
3. İhalenin
a) Yapılacağı Yer: JANDARMA VE SAHİL GÜVENLİK AKADEMİSİ BAŞKANLIĞI İHALE KOMİSYON BAŞKANLIĞI İHALE SALONU BEYTEPE / ANKARA
b)Tarihi ve Saati : 21 Ocak 2020 saat:10:00
c) İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
1) Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da Esnaf ve Sanatkârlar Odası’ndan, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,
2)Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya sanayi odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,
ç) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
1) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
2) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
d) Bu Şartname ekinde yer alan standart forma uygun Teklif Mektubu ve Birim Fiyat Teklif Cetveli,
e) Vekâleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş ihaleye katılmaya ilişkin noter onaylı vekâletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi,
f) İsteklinin ortak girişim olması halinde, Şartname ekinde yer alan standart forma uygun iş ortaklığı beyannamesi,
g) Bitkisel Atık Yağların Kontrolü Yönetmeliği gereği; Geri Dönüşüm Tesisine ait Çevre ve Şehircilik Bakanlığından alınmış Çevre İzin ve Lisansı,
ğ) Bitkisel Atık Yağların Kontrolü Yönetmeliği gereği; İsteklinin ara depolama tesisi olması durumunda; ilgili İl Müdürlüğünden alınmış Bitkisel Atık Yağ Ara Depolama Tesisi Çevre Lisansı ile Lisanslı Geri Dönüşüm Tesisiyle yapılmış olan Bitkisel Atık Yağ Toplama ve Geri Kazanım Sözleşmesi.
h) Bitkisel Atık Yağların Kontrolü Yönetmeliği gereği; Geri dönüşüm tesisine ait Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan (EPDK) alınmış Biyodizel/Biyogaz işleme lisansı.
ı) Bitkisel Atık Yağların Kontrolü Yönetmeliği gereği; Taşıma yapacak araçlara ait Bitkisel Atık Yağ Taşıma Lisansı.
i) Teklif edilen bedelin %3’ünden az olmamak üzere geçici teminat mektubu.
4. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif, tahmin edilen bedelden az olmamak üzere teklif edilen bedellerin en yükseğidir.
5. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması
a) İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve JANDARMA VE SAHİL GÜVENLİK AKADEMİSİ BAŞKANLIĞI İHALE KOMİSYON BAŞKANLIĞI BEYTEPE / ANKARA adresinden bedelsiz olarak alınabilir.
b) İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını almaları zorunludur.
6. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar JANDARMA VE SAHİL GÜVENLİK AKADEMİSİ BAŞKANLIĞI İHALE KOMİSYON BAŞKANLIĞI BEYTEPE / ANKARA adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
7. İstekliler tekliflerini, her bir iş kalemlerinin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatlarının çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekliyle her bir iş kaleminin miktarı ile iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme düzenlenecek ve ihale bedelinin %6 ‘sı oranında kesin teminat alınacaktır.
8. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
9. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 ( ALTMIŞ ) takvim günüdür.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR