ANKARA HAVA KUVVETLERİ KOMUTANLIĞI HAVA LOJİSTİK KOMUTANLIĞI

Atık yağ satışı yapılacaktır

ANKARA HAVA KUVVETLERİ KOMUTANLIĞI HAVA LOJİSTİK KOMUTANLIĞI

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN00862196
Şehir : Ankara / Etimesgut
Yayınlandığı Gazeteler

GÜÇLÜ ANADOLU 14.09.2018
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
2 Kısım Atık Yağ Satışı Bitkisel Atık Yağ: 12.475 Kg. Atık Sanayi Yağ (I.Kategori): 43.478 Kg.
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
26.09.2018 10:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Hava Lojistik Komutanlığı Kanun Kapsamında Alım İhale Komisyon Başkanlığı Etimesgut/ANKARA
İhale Usulü
:
İstisna ve Kapsam Dışı İhaleler
İhale Türü
:
Satış

4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun (2) Kapsam, (3) İstisnalar. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

HAVA LOJİSTİK KOMUTANLIĞI

Atık Yağ Satışı 3212 Sayılı Kanun ve MSY 310-6 (B) Yönergesine göre Kapalı Teklif Açık Artırma Usulüne göre ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

1-İdarenin
a) Adresi : Hava Lojistik Komutanlığı 06790 ETİMESGUT/ANKARA
b) Telefon ve faks numarası : 3122986832 - 3122491057
c) E-Posta Adresi : E-posta yoluyla bildirim öngörülmemiştir.
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa) : www.hvkk.tsk.tr
ç) İhale dokümanının satın alınabileceği adres Hava Lojistik Komutanlığı Kanun Kapsamında Alım İhale Komisyon Başkanlığı Etimesgut/ANKARA

2-İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı : 2 Kısım Atık Yağ Satışı
Bitkisel Atık Yağ: 12.475 Kg.
Atık Sanayi Yağ (I.Kategori): 43.478 Kg.
b) Teslim edileceği yer : Bitkisel Atık Yağ İdari şartname LAHİKA-1’de, Atık Sanayi Yağ (I.Kategori) LAHİKA-2’de belirtilen Hv.K.K.lığı bağlısı birlik ve kurumlardır.
c) İşe başlama tarihi : Teslimat başlamadan önce ihale bedeli, ihale kararının tebliğine müteakip sözleşme imzalanmadan önce MSB 1 Sayılı Merkez Saymanlığına ait ilgili hesaba yatırılacaktır. Sözleşmenin imzalanmasına müteakip 10 (on) iş günü içerisinde Yüklenici tarafından, envanterinde atık yağ bulunan idari şartname LAHİKA-1 ve LAHİKA-2’de listesi bulunan birlikler esas alınmak suretiyle atık yağ teslim alma programı/takvimi hazırlanarak İdarenin onayına sunulacaktır. Teslim programının idarece onaylandığı tarihten itibaren 1 (Bir) gün içinde işe başlanacaktır.
ç. İşin süresi : İşin süresi sözleşme imzalanmasına müteakip 1 takvim yılıdır.
d. Tahmini bedeli : Bitkisel Atık Yağ: 7.734,50 Türk Lirası
Atık Sanayi Yağ (I.Kategori): 6.521,70 Türk Lirası

3- İhalenin

a) Yapılacağı yer : Hava Lojistik Komutanlığı Kanun Kapsamında Alım İhale Komisyon Başkanlığı Etimesgut/ANKARA
b) Tarihi ve saati : 26.09.2018 – 10.00

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odası belgesi;
4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, ilgisine göre Ticaret ve/veya Sanayi Odasına ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge,
4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5. Vekâleten ihaleye katılma halinde vekil adına düzenlenmiş ihaleye katılmaya ilişkin noter onaylı vekâletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.6. İsteklinin ortak girişim olması halinde, bu Şartname ekinde yer alan standart forma uygun iş ortaklığı beyannamesi sunacaklardır. Ortak girişimi oluşturan tüzel kişilerin her biri istenen belgelerin ayrı ayrı sunulması zorunludur.
4.1.7. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı/Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünden alınmış atık yağ taşıma/geri kazanım/ara depolama lisansı teklifle birlikte sunulacaktır. Çevre Lisansını sunan istekli başka bir tüzel kişiliğe atık yağları taşıtmak isterse bu tüzel kişilikle arasında yaptığı protokolü/sözleşmeyi ibraz etmesi zorunludur.
5. Bu ihalede ekonomik açıdan en avantajlı teklif, teklif edilen fiyatların en yüksek olanıdır.
6. Bu ihaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 20 TL karşılığı Hava Lojistik Komutanlığı Kanun Kapsamında Alım İhale Komisyon Başkanlığı Etimesgut/ANKARA adresinden satın alınabilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Hava Lojistik Komutanlığı Kanun Kapsamında Alım İhale Komisyon Başkanlığı Etimesgut/ANKARA adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9. İstekliler tekliflerini, mal kalemi için teklif birim fiyat üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemi için teklif edilen birim fiyatın çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, kısmi teklif verilebilir.
10. İstekliler tahmini bedel tutarının %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (yüz yirmi) takvim günüdür.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR