SAMSUN TEİAŞ 10. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ

Atık yağ satışı yapılacaktır

SAMSUN TEİAŞ 10. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN00822542
Şehir : Samsun / Tekkeköy
Semt-Mahalle : KUTLUKENT MAH. / TEKKEKÖY
Yayınlandığı Gazeteler

SAMSUN 13.06.2018
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
İhale Kayıt No
:
2018/01
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
1. Kategori Atık Güç Trafosu (İzolasyon) Yağı.
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
26.06.2018 10:30
Son Başvuru ve Teklif Tarihi
:
26/06/2018 10:30 TEİAŞ 10.Bölge Müdürlüğü (Muhaberat Servisi ) İstiklal Mah. 2122. Cad. No: 3 55330 Kutlukent TEKKEKÖY/SAMSUN
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
TEİAŞ 10. Bölge Müdürlüğü - İhale Toplantı Salonu - İstiklal Mah. 2122. Cd. No: 3 Kutlukent Mevkii 55267 Tekkeköy/SAMSUN
İhale Usulü
:
İstisna ve Kapsam Dışı İhaleler
İhale Türü
:
Satış

4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun (2) Kapsam, (3) İstisnalar. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

ATIK YAĞ SATIŞI YAPILACAKTIR

TEİAŞ 10. Bölge Müdürlüğü’nden:
Bölge Müdürlüğümüzce çeşitli nedenlerle açığa çıkan I. Kategori Atık Yağların satışı; 09/05/2013 tarih, 28642 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan TEİAŞ Genel Müdürlüğünün ‘İhtiyaç Fazlası (Ölü Stok) ve İhtiyaç Dışı (Kullanılamaz) Malzemeler, İhtiyaç Fazlası, Ekonomik Ömrünü Doldurmuş, Hurda Taşıt ve İş Makineleri Değerlendirme Yönetmeliği’, Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca 02.04.2015 tarih ve 29314 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan "Atık Yönetimi Yönetmeliği", 30.07.2008 tarih ve 26952 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren ''Atık Yağların Kontrolü Yönetmeliği'' hükümlerine göre gerçekleştirilecektir. Satış ihalesine ilişkin bilgiler aşağıda yer almaktadır.
Satış Kayıt Numarası :2018/01
1 . İdarenin
a) Adresi : İstiklal Mah. 2122. Cad. No: 3 55330 Kutlukent TEKKEKÖY/SAMSUN
b) Telefon ve faks numarası : 362 266 8140 – 362 266 5249
c) Elektronik posta adresi : : 10grupmd@teias.gov.tr
2 . İhale konusu satış işinin
a) Niteliği, türü ve miktarı : 1. Kategori Atık Güç Trafosu (İzolasyon) Yağı.

S. NO MAMÜL MİKTARI BULUNDUĞU YER ATIK KODU
1 1. Kategori Atık Yağ (Yaklaşık) 110.000 Kg. 10. Bölge Müdürlüğü’ne Bağlı Trafo Merkezleri 13.03.06

3 . Satış İhalesinin
a) Yapılacağı yer : TEİAŞ 10. Bölge Müdürlüğü - İhale Toplantı Salonu - İstiklal Mah. 2122. Cd. No: 3 Kutlukent Mevkii 55267 Tekkeköy/SAMSUN
b) Tarihi ve saati: 26.06.2018 – 10:30
c) Doküman Satış Yeri: TEİAŞ 10. Bölge Müdürlüğü - Satın Alma ve Ticaret Şefliği- İstiklal Mah. 2122. Cad. No: 3 55330 Kutlukent TEKKEKÖY/SAMSUN
4. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında sunmaları gerekir:
a) Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odası veya ilgili meslek odası belgesi;
b) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
c) Satış dokümanı ekinde yer alan standart forma uygun teklif mektubu,
ç) Satış dokümanı ekinde yer alan standart forma uygun geçici teminat mektubu veya geçici teminat mektupları dışındaki teminatların, Müdürlüğümüz Muhasebe servisine yatırıldığını gösteren makbuzlar,
d) Adres, telefon ve faks beyanı
4.1. İstekliler, Şekli ve içeriği Tehlikeli Atıkların Kontrolü Yönetmeliği ile Atık Yağların Kontrolü Yönetmeliğinde belirlenen; Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca bu işe uygun olarak düzenlenmiş Atık Madeni Yağ Geri Kazanım Lisansı-Belgesine sahip olmaları gerekmektedir. İstekliler, belgelerin aslını ya da Noter onaylı sureti veya aslı idarece görülmüştür ibareli suretini teklif ekinde sunması zorunludur. Satışa konu olan malzemelerle ilgili lisans belgelerinde atık kodlarını taşımayan ve/veya atık listesini sunmayan isteklilerin teklifleri değerlendirmeye alınmayacaktır. Lisansların geçerlilik süreleri ihale tarihinden itibaren en az 60 (altmış) takvim günü olması zorunludur.
5. Satış, açık satış usulü sonucunda, en yüksek fiyatla teklifte bulunan istekliye bırakılacaktır. Komisyon gerekli gördüğünde açık artırmaya gidebilir.
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7. İhale dokümanı TEİAŞ 10.Bölge Müdürlüğü (Satın Alma ve Ticaret Şefliği) İstiklal Mah. 2122. Cad. No: 3 55330 Kutlukent TEKKEKÖY/SAMSUN adresinde görülebilir ve 100,00 TL ( Üç yüz Türk Lirası) karşılığı alınabilir. İhale dokümanının posta yoluyla alınması mümkündür. Posta yoluyla ihale dokümanı almak isteyenler, posta masrafı dâhil 120,00 TL (Türk Lirası) doküman bedelini VAKIFBANK SAMSUN/KUTLUKENT ŞB. IBAN: TR24 0001 5001 5800 7304 3137 83 no.lu hesaba açıklamalı olarak yatırmak zorundadır. Posta yoluyla ihale dokümanı satın almak isteyenler, ihale doküman bedeline ilişkin ödeme dekontu ve adına ihale dokümanı satın alınacak gerçek/tüzel kişiye ait TC Kimlik/Vergi Kimlik numarası bilgisi ile ihale dokümanının gönderileceği adresin de belirtildiği ihale dokümanı talep başvurularını yukarıda yer alan faks numarasına veya yazılı olarak idareye ihale tarihinden en az beş gün önce göndermek zorundadır. İhale dokümanı iki iş günü içinde bildirilen adrese posta yoluyla gönderilecektir. İhale dokümanının posta yoluyla gönderilmesi halinde, postanın ulaşmamasından veya geç ulaşmasından ya da dokümanın eksik olmasından dolayı idaremiz hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Dokümanın postaya verildiği tarih, dokümanın satın alma tarihi olarak kabul edilecektir.
8. Teklif mektupları en geç 26.06.2018 Salı günü saat 10:30’a kadar TEİAŞ 10.Bölge Müdürlüğü (Muhaberat Servisi ) İstiklal Mah. 2122. Cad. No: 3 55330 Kutlukent TEKKEKÖY/SAMSUN adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9. İstekliler teklif ettikleri bedelin % 3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir. Geçici teminatın banka mektubu olarak verilmesi halinde, mektubunun süresi 24.09.2018 tarihinden önce olmayacak şekilde verilmelidir.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR