KÜTAHYA TEİAŞ 6. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ (KÜTAHYA)

Atık trafo yağı satışı yapılacaktır

KÜTAHYA TEİAŞ 6. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ (KÜTAHYA)

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN00980273
Şehir : Kütahya
Yayınlandığı Gazeteler

ESKİŞEHİR 2 EYLÜL 12.04.2019
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
Gazetenin Sitesine Git
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
İhale Kayıt No
:
2019/177794
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
Yaklaşık 63000 Kg I. Kategori 13.03.10 kodlu Atık Trafo Yağı satışı (1. Kategori Atık Trafo Yağı (ESKİŞEHİR-1) …..: 20.000 Kg 1. Kategori Atık Trafo Yağı (ESKİŞEHİR-3) …..: 22.000 Kg 1. Kategori Atık Trafo Yağı (KÜTAHYA OSB) : 21.000 Kg )
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
30.04.2019 10:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
TEİAŞ 6..Bölge Müdürlüğü-İhale Toplantı Salonu- Fuatpaşa Mahallesi,Aydınlık Sokak No:89 Merkez KÜTAHYA
İhale Usulü
:
İstisna ve Kapsam Dışı İhaleler
İhale Türü
:
Satış

4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun (2) Kapsam, (3) İstisnalar. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

I KATEGORİ ATIK TRAFO YAĞI SATIŞI YAPILACAKTIR
TÜRKİYE ELEKTRİK İLETİM A.Ş GENEL MÜDÜRLÜĞÜ(TEİAŞ) 6. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ KÜTAHYA

İhale Kayıt Numarası

:

2019/177794

İşin Adı

:

I Kategori Atık Trafo Yağı Satışı Yapılacaktır

İhale Türü - Usulü

:

Mal Alımı - Pazarlık İhale Usulü

1 - İdarenin

a) Adresi

:

FUATPASA MAHALLESI AYDINLIK SOKAK 89 43001

b) Telefon ve faks numarası

:

2742319100 - 2742319108

c) Elektronik posta adresi

:

6grupmd@teias.gov.tr

ç) İhale / Ön Yeterlik dokümanının
görülebileceği internet adresi

:

6grupmd@teias.gov.tr

2 - İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı

:

Yaklaşık 63000 Kg I. Kategori 13.03.10 kodlu Atık Trafo Yağı satışı (1. Kategori Atık Trafo Yağı (ESKİŞEHİR-1) …..: 20.000 Kg 1. Kategori Atık Trafo Yağı (ESKİŞEHİR-3) …..: 22.000 Kg 1. Kategori Atık Trafo Yağı (KÜTAHYA OSB) : 21.000 Kg )

b) Teslim [yeri / yerleri]

:

Eskişehir -1 Trafo Merkezi Hoşnudiye Mahallesi,Orçun Sokak No:1 /C Özdilek AVM arkası Tepebaşı/ESKİŞEHİR Eskişehir -3 Trafo Merkezi Y.Söğütönü Yolu üzeri Tepebaşı/ESKİŞEHİR Kütahya OSB Trafo merkezi Kütahya 1.OSB Saka Köyü yolu üzeri Merkez/KÜTAHYA

c) Teslim [tarihi / tarihleri]

:

Sözleşme bedelinin yatırılmasından itibaren ; 15 (Onbeş) takvim günüdür.

3- İhalenin / Ön Yeterlik /
Yeterlik Değerlendirmesinin:

a) Yapılacağı yer

:

TEİAŞ 6..Bölge Müdürlüğü-İhale Toplantı Salonu- Fuatpaşa Mahallesi,Aydınlık Sokak No:89 Merkez KÜTAHYA

b) Tarihi ve saati

:

30.04.2019 - 10:00

4-İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler :

4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1.İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında sunmaları gerekir:
a) Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu ticaret ve / veya sanayi odası veya ilgili meslek odası belgesi;
1) Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da ilgili meslek odasından, ilk ilan tarihinin veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,
2) Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya sanayi odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,
b) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
1) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
2) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
c) Satış dokümanı ekinde yer alan standart forma uygun teklif mektubu,
ç) Satış dokümanı ekinde yer alan standart forma uygun geçici teminat mektubu veya geçici teminat mektupları dışındaki teminatların, Müdürlüğümüz Ziraat bankası KÜTAHYA Şubesi IBAN TR41 0001 0001 7937 7120 4460 43 No'lu hesaba nolu hesaba yatırıldığını gösteren makbuzlar,
d) Teklif İsteme Şartnamesinin 8. maddesinde belirtilen, yeterlik belgeleri,
e) Vekâleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş, ihaleye katılmaya ilişkin noter onaylı vekâletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi,
4.2. İhaleye iş ortaklığı olarak teklif verilmesi halinde;
4.2.1. İş ortaklığının her bir ortağı tarafından Teklif İsteme Şartnamesi 8. maddesinin (a) ve (b) bentlerinde yer alan belgelerin ayrı ayrı sunulması zorunludur.
4.3. Yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1.İstekliler, Şekli ve içeriği Tehlikeli Atıkların Kontrolü Yönetmeliği ile Atık Yağların Kontrolü Yönetmeliğinde belirlenen; Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca bu alıma uygun olarak düzenlenmiş izin/lisansına sahip olmaları gerekmektedir. Teklif ekinde aslı veya Noter onaylı sureti veya aslı idarece görülmüştür ibareli sureti sunmaları zorunludur.
a) Tehlikeli Atık Bertaraf Lisansı
b) Tehlikeli Atık Geri Kazanım Lisansı
c) Tehlikeli Atık Ara Depolama Lisansı
İstekliler (a, b, c) bendindeki belgelerden birini sunmaları yeterlidir. İş ortaklıklarında; ortakların her biri ( a, b, c ) bendindeki belgelerden birini sunmak zorundadır.
Lisansların geçerlilik süreleri, ihale tarihinden itibaren en az 60 (altmış) takvim günü olması zorunludur.
5- Satış, açık arttırma sonucunda, en yüksek fiyat teklifinde bulunan istekliye bırakılacaktır.
6 - İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7 - İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
7.1. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını İdareden satın almaları zorunludur.
7.2-İhale dokümanı, TEİAŞ 6.. Bölge Müdürlüğü (Satınalma ve Ticaret Servisi ) Fuatpaşa Mahallesi,Aydınlık Sokak No:89 Merkez KÜTAHYA adresinde görülebilir ve 50,00.-TL. (Elli Türk Lirası) karşılığında satın alınabilir. İhale dokümanının posta yoluyla satın alınması mümkündür. Posta yoluyla ihale dokümanı almak isteyenler, posta masrafı dahil 70,00 TL. doküman bedelini Ziraat bankası KÜTAHYA Şubesi IBAN TR41 0001 0001 7937 7120 4460 43 No'lu hesaba hesaba yatırmak zorundadır. Posta yoluyla ihale dokümanı satın almak isteyenler, ihale doküman bedeline ilişkin ödeme dekontu ile ihale dokümanının gönderileceği adresin belirtildiği talep başvurularını, idarenin yukarıda yer alan faks numarasına ihale tarihinden en az beş gün önce göndermek zorundadır. Dokümanın ulaşmamasından veya geç ulaşmasından ya da eksik olmasından dolayı İdare hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
8 -Teklif, ihale tarihinde saat 10.00 ‘e kadar TEİAŞ 6.. Bölge Müdürlüğü Muhaberat Servisi- Fuatpaşa Mahallesi,Aydınlık Sokak No:89 Merkez KÜTAHYA adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9 - İstekliler tekliflerini, birim fiyat üzerinden vereceklerdir. Satış sonrası istekliyle, her bir iş kaleminin miktarı ile bu kalemler için teklif edilen birim fiyatın çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır. İşin tamamına teklif verilecektir.
10 - İstekliler teklif ettikleri bedelin % 3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir. Geçici teminat mektubunun süresi 30/04/2019 tarihinden önce olmayacaktır.
11 - Tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (Altmış) takvim günüdür.
12 – Satışa konu malzemenin teslimatı, nakledilmesi, berterafı, geri dönüşümü, ara depolama tesisine teslim edilmesi işleriyle ilgili olarak;
‘’09.05.2013 tarih 28642 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan TEİAŞ Genel Müdürlüğünün ‘İhtiyaç Fazlası (Ölü Stok) ve İhtiyaç Dışı (Kullanılamaz) Malzemeler, İhtiyaç Fazlası, Ekonomik Ömrünü Doldurmuş, Hurda Taşıt ve İş Makineleri Değerlendirme Yönetmeliği’’
‘’30.07.2008 tarih ve 26952 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren ''Atık Yağların Kontrolü Yönetmeliği'' hükümleri uygulanacaktır
‘’Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca 02.04.2015 tarih ve 29314 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan "Atık Yönetimi Yönetmeliği’’hükümleri uygulanır.Şartname ve Sözleşme de yer almayan hususlar 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununa tabidir.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR