TEİAŞ 22. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ KASTAMONU

Atık trafo yağı satılacaktır

TEİAŞ 22. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ KASTAMONU

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN00887392
Şehir : Kastamonu
Yayınlandığı Gazeteler

GÜNDEM37 03.11.2018
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
İhale Kayıt No
:
2018/551727
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
1. Kategori Atık Trafo Yağı 154 Kv Karabük OSB Trafo Merkezinde yaklaşık 12.000 Kg, 154 Kv Safranbolu Trafo Merkezinde yaklaşık 1000 kg olmak üzere toplam 13.000 kg
İşin Yapılacağı Yer
:
22. Bölge Müdürlüğü İhale Salonu
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
21.11.2018 10:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
22. Bölge Müdürlüğü İhale Salonu
İhale Usulü
:
İstisna ve Kapsam Dışı İhaleler
İhale Türü
:
Satış

4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun (2) Kapsam, (3) İstisnalar. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

ATIK TRAFO YAĞI SATIŞI YAPILACAKTIR
TÜRKİYE ELEKTRİK İLETİM A.Ş GENEL MÜDÜRLÜĞÜ(TEİAŞ) 22. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ KASTAMONU

İhale Kayıt Numarası : 2018/551727
İşin Adı : 1.Kategori Atık Trafo Yağı Satışı
İhale Türü - Usulü : Mal Alımı - Açık İhale Usulü
1 - İdarenin
a) Adresi : İnönü Mahallesi Alparslan Türkeş Bulvarı 118/B 37100 -Merkez/ KASTAMONU
b) Telefon ve faks numarası : 0366 215 39 00—0 366 214 44 22
c) Elektronik posta adresi :
2 - İhale konusu malın
a) Niteliği, türü ve miktarı : 1. Kategori Atık Trafo Yağı 154 Kv Karabük OSB Trafo Merkezinde yaklaşık 12.000 Kg, 154 Kv Safranbolu Trafo Merkezinde yaklaşık 1000 kg olmak üzere toplam 13.000 kg
b) Teslim [yeri /yerleri] : 154 Kv Karabük OSB Trafo Merkezi ve 154 Kv Safranbolu Trafo Merkezi
c) Teslim [tarihi / tarihleri] : Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 5 (beş) işgünü içinde sözleşme bedelinin kurum hesap numarasına yatırıldığı tarihten itibaren 45 (kırkbeş) gün içerisinde, sözleşme gereği satışı yapılan malzemenin tesellümüne başlayacaktır. Bu tarihten itibaren satışa konu malzemenin 45 gün içerisinde, malzemenin tamamının tesellüm yapılması zorunludur.
3-İhalenin/ Ön Yeterlik / Yeterlik Değerlendirmesinin:
a) Yapılacağı yer : 22. Bölge Müdürlüğü İhale Salonu
b) Tarihi ve saati : 21.11.2018 – saat: 10:00
4-İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler :
İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında sunmaları gerekir:

a) )(Mülga bent: 25/01/2017-29959 R.G./9. md.)
b) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
1) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
2) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
c) Bu Şartname ekinde yer alan standart forma uygun teklif mektubu ve eki cetveli
ç) Bu Şartnamede belirlenen geçici teminata ilişkin standart forma uygun geçici teminat mektubu veya geçici teminat mektupları dışındaki teminatların Saymanlık ya da Muhasebe Müdürlüklerine yatırıldığını gösteren makbuzlar,
d) Vekaleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş, ihaleye katılmaya ilişkin noter onaylı vekaletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi,
e-) Şekli ve İçeriği Tehlikeli Atıkların Kontrolü Yönetmeliği veya Atık Yağların Kontrolü Yönetmeliğinde belirlenen;
1 ) Tehlikeli Atık Bertaraf Lisansı
2 ) Tehlikeli Atık Geri Dönüşüm Lisansı
3 ) Tehlikeli Atık Ara Depolama Lisansı
Teklif ekinde aslı, Noter onaylı sureti veya aslı idarece görülmüştür ibareli sureti sunulması zorunludur. İsteklilerin (a, b, c, ) bendindeki belgelerden bir tanesini sunmaları yeterlidir. İş ortaklıklarında ortaklardan her biri (a, b, c) bendindeki belgelerden birini sunmak zorundadır. Lisansların ihale tarihinden sonraki en az iki aylık süre içinde geçerli olması zorunludur.

İhaleye iş ortaklığı olarak teklif verilmesi halinde; bu şartnamenin eki olan standart forma uygun iş ortaklığı beyannamesi,
İş ortaklığının her bir ortağı tarafından 9.1. maddesinin (a) ve (b) bentlerinde yer alan belgelerin ayrı ayrı sunulması zorunludur.

5. İhale, açık arttırma sonucunda en yüksek fiyatla teklifte bulunan istekliye bırakılacaktır.
6. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
6.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 50,00 TL (elliTürkLirası) karşılığı İnönü Mahallesi Alparslan Türkeş Bulvarı 118/B 37100 - MERKEZ / KASTAMONU adresinden satın alınabilir. Dokuman satın almak isteyen isteklilerin aşağıda belirtilen idarenin hesap numarasına şartname bedelini yatırıp makbuzu ile müracaat edecektir.
İhale dokümanının posta yoluyla da satın alınması mümkündür. Posta yoluyla ihale dokümanı almak isteyenler, posta masrafı dahil 60,00 Türk Lirası doküman bedelini VAKIFLAR BANKASI TR 1200-0150-0158-0072-9707-7411 ıban no’lu hesaba yatırmak zorundadır. Doküman satış bedelinin önceden İdare hesabına havale edilmesi kaydıyla, ihale dokümanı posta veya kargo yoluyla satın alınabilir. Dokümanın posta veya kargo yoluyla satın alınmasına ilişkin talep yazısı, doküman bedelinin İdarenin hesabına yatırıldığına ilişkin dekont ile birlikte ihale tarihinden en az beş gün önce İdareye faks veya posta yoluyla bildirilir. İdare, talebin alındığı tarihi izleyen iki iş günü içinde dokümanı, doküman satın alındığına ilişkin İdare yetkilisince imzalı formu da ekleyerek, talep sahibinin belirttiği adrese gönderir. Bu durumda dokümanın postaya veya kargoya verildiği tarih, dokümanın satın alınma tarihi olarak kabul edilir. Dokümanın ulaşmamasından veya geç ulaşmasından ya da eksik olmasından dolayı İdare hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
.
6.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını İdareden satın almaları zorunludur.
7. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar TEİAŞ İnönü Mahallesi Alparslan Türkeş Bulvarı 118/B 37100 - MERKEZ / KASTAMONU adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
8. İstekliler tekliflerini, teklif edilen birim fiyatların miktarlarla çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat şeklinde vereceklerdir. İhale sonucu, ihale üzerinde bırakılan istekliyle teklif edilen birim fiyatların miktarlarla çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat satış sözleşmesi imzalanacaktır
9. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir. Geçici teminat mektubunun geçerlilik süresi teklif isteme şartnamesinde belirtilmiştir. Nakit geçici teminat yatırmak isteyen istekliler TEİAŞ 22. Bölge Müdürlüğü T. Vakıflar Bankası TR 1200-0150-0158-0072-9707-7411 ıban nolu hesabına yatırıp makbuzunu teklif zarfına eklemek zorundadır.
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (Altmış) takvim günüdür.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR