ÜSKÜDAR BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Ambalaj ( karton, kağıt, plastik ve naylon) atıkları satışı yapılacaktır

ÜSKÜDAR BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
27.06.2019 10:30
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Üsküdar Belediye Başkanlığı Encümen Salonu
İhale Usulü
:
2886 Sayılı Dik, Açık Teklif Usulü
İhale Türü
:
Satış

2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu (4734 s. Kamu İhale K. kapsamında yer alan işlerin ihalelerinde Devlet İhale K. hükümleri uygulanmaz.)nun 17. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

T.C
ÜSKÜDAR BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Temizlik İşleri Müdürlüğü
İHALE İLANI


İlçemiz sınırları içerisinde hazır ayrıştırma ambalaj tesisi kullanım izinli ve toplanan yaklaşık 21.600 ton dökme karışık ambalaj ( karton, kağıt, plastik ve naylon) atıklarının satışı işi 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 35/a maddesine göre Üsküdar Belediye Başkanlığı Merkez Binası 4. Kat Encümen Salonunda Belediye Encümenince satışı yapılacaktır.
İhaleye iştirak etmek isteyenlerin 26 / 06 / 2019 mesai bitimine kadar Temizlik İşleri Müdürlüğüne müracat ederek Şartname ve İhaleye Giriş Belgesini alması ve idareye teslim etmesi gerekmektedir.
İşin Nevi : 21.600 ton dökme karışık ambalaj ( karton, kağıt, plastik ve naylon) atıklarının, geri dönüştürülmesi için toplanan ambalaj atıklarının satışı işi
İşin Süresi : 18 ay
Tahmin Edilen Bedel :

Sıra No Malzemenin Cinsi Miktarı
( KG)
Birim Bedeli
(TL)
Toplam Bedeli
(TL)
1 TESİSLİ DÖKME KARIŞIK AMBALAJ ATIĞI 21.600.000 Kg 0,46 Krş 9.936.000,00 TL


Geçici Teminat : Tahmin edilen toplam bedelin % 3’ ünden az olamaz.
Şartname Bedeli : 250 TL
İhale Usulu : 2886 Sayılı Kanunun /35.a Maddesi
İhale İlan Şekli : 2886 Sayılı Kanunun 17. Maddesi
İhale Gün ve Saati : 27/ 06/ 2019 saat 10:30
İhalenin Yapılacağı Yer : Üsküdar Belediye Başkanlığı Encümen Salonu
İhaleye katılmak isteyenlerin aşağıdaki şartlara uymaları ve istenilen belgeleri getirmeleri gerekmektedir.

  1. Gerçek Kişilerden : a1) Teklif Mektubu, a2) Belediyemize yatırmış oldukları geçici teminat makbuzu veya bankadan alınmış geçici teminat mektubu, a3) İmza Beyannamesi, a4) Temsil durumunda noterden onaylı vekaletname ile vekil adına düzenlenmiş imza beyannamesi a5) İstekli tarafından imzalanmış şartnamenin bir örneği, a6) İkametgah belgesi, a7) Nüfus cüzdanı örneği, a8) İhale giriş belgesi, a9) İhale dosyasının satın alındığına dair makbuz,
  2. Tüzel Kişilerden : b1) Teklif Mektubu, b2) Belediyemize yatırmış oldukları geçici teminat makbuzu veya bankadan alınmış geçici teminat mektubu, b3) İmza Sirküleri, b4) Temsil durumunda noterden onaylı vekaletname ile vekil adına düzenlenmiş imza beyannamesi, b5) İstekli tarafından imzalanmış şartnamenin bir örneği, b6) İlgili mevzuat gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/ veya sanayi odasından, içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge, b7 ) İlgilisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesi’nde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren ,belgeler, b8) İhale giriş belgesi, b9) İhale dosyasının satın alındığına dair makbuz,

İhaleyi yapıp yapmamakta ve uygun bedeli tespitte idare serbesttir. Komisyon gerekli gördüğünde ihaleyi Kapalı Teklif Usulünden Açık Teklif Usulüne çevirebilir. Vergi, resim, harçlar ve sözleşme giderleri ihaleyi kazanan firma tarafından ödenecektir. Doğabilecek her türlü anlaşmazlığın çözümünde İstanbul Anadolu Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.
Belediyemiz Mali Hizmetler Müdürlüğü veznesine yatırılan geçici teminat bedeline ve ihale iştirak bedeline ait makbuzlara havi müracaat dosyalarını 26 / 06 / 2019 tarihinde mesai bitimine kadar Temizlik İşleri Müdürlüğüne teslim ederek 27 / 06 / 2019 günü saat 10:30’ da Belediye Encümen Salonunda hazır bulunmaları gerekmektedir.
Duyurulur.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR