ÜMRANİYE BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Ambalaj atıklarının satışı yapılacaktır

ÜMRANİYE BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
Karışık Ambalaj Atıklarının Satışı
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
14.07.2020 09:30
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Ümraniye Belediye Başkanlığı Encümen Salonu
İhale Usulü
:
2886 Sayılı DİK, Kapalı Teklif Usulü
İhale Türü
:
Satış

2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu (4734 s. Kamu İhale K. kapsamında yer alan işlerin ihalelerinde Devlet İhale K. hükümleri uygulanmaz.)nun 17. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

TAKİP ET Yazdır
İlan Metni


T.C.
ÜMRANİYE BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Destek Hizmetleri Müdürlüğü
İHALE İLANI


AMBALAJ ATIKLARININ SATIŞI YAPILACAKTIRİlçemiz sınırları içerisinde geri dönüştürülmesi için toplanan ambalaj atıklarının, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 35/a maddesi Kapalı Teklif Usulü ve 40. maddesine (artırmalı olarak) göre Ümraniye Belediye Başkanlığı binası 2. kat Encümen Salonunda, Belediye Encümenince satışı yapılacaktır.
İhaleye iştirak etmek isteyenlerin 13/07/2020 mesai bitimine kadar 9. Kat Destek Hizmetleri Müdürlüğüne müracaat ederek Şartname ve İhale Katılım Belgesini alması ve teklif zarfını İdare’ye teslim etmesi gerekmektedir.

İşin nevi : Karışık Ambalaj Atıklarının Satışı
İşin süresi : 30 gün
Tahmin edilen bedel : Kilogram bedeli, 36 kuruş, 4.000 Ton, 1.440.000,00 TL
Geçici teminat : Tahmin edilen toplam bedelin %3’ünden az olamaz.
Şartname Bedeli : 300,00 TL
İhale Gün ve saati : 14/07/2020 saat: 09:30
İhalenin yapılacağı yer : Ümraniye Belediye Başkanlığı Encümen Salonu

İhaleye katılmak isteyenlerin aşağıdaki şartlara uymaları ve istenilen belgeleri getirmeleri gerekmektedir.

  1. Gerçek Kişilerden: a1) Teklif mektubu, a2) Belediyemize yatırmış oldukları geçici teminat makbuzu veya bankadan alınmış geçici teminat mektubu, a3)İmza beyannamesi, a4)Temsil durumunda noterden onaylı vekâletname ile vekil adına düzenlenmiş İmza Beyannamesi a5) İstekli tarafından imzalanmış şartnamenin bir örneği, a6) İkametgâh belgesi, a7) Nüfus cüzdanı örneği, a8) İhale katılım belgesi, a9) İhale dokümanı satın alındığına dair makbuz, a10) Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından verilen Çevre İzin ve Lisans Belgesi a11)İsteklinin ambalaj atıklarını depolayacağı yere ait adres bilgileri (Depolama alanı Ümraniye ilçe sınırlarına en fazla 5 km uzaklıkta olacaktır.)
  2. Tüzel Kişilerden: b1) Teklif mektubu, b2) Belediyemize yatırmış oldukları geçici teminat makbuzu veya bankadan alınmış geçici teminat mektubu, b3) İmza sirküleri, b4) Temsil durumunda noterden onaylı vekâletname ile vekil adına düzenlenmiş İmza Beyannamesi b5) İstekli tarafından imzalanmış şartnamenin bir örneği, b6) ilgili mevzuat gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya sanayi odasından, içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge, b7) ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler, b8) İhale giriş belgesi, b9) İhale dokümanı satın alındığına dair makbuz, b10) Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından verilen Çevre İzin ve Lisans Belgesi b11)İsteklinin ambalaj atıklarını depolayacağı yere ait adres bilgileri (Depolama alanı Ümraniye ilçe sınırlarına en fazla 5 km uzaklıkta olacaktır.)

İhaleyi alan firma ihale bedelini, sözleşme imzalanmadan önce, Ümraniye Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğü’ne ödeyecektir. Yasal süreler içerisinde ihale bedelinin ödenmemesi ve sözleşme imzalanmaması durumunda 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu ile bu kanuna göre çıkarılan tüzük, yönetmelik, tebliğ ve genelge hükümleri uygulanır.

İdare, ihaleyi yapıp yapmamakta ve uygun bedeli tespitte serbesttir.
Komisyon gerekli gördüğünde ihaleyi Kapalı teklif usulünden Açık Teklif usulüne çevirebilir.
Vergi, resim ve harçlarla sözleşme giderleri ihaleyi kazanan firma tarafından ödenecektir.

Doğabilecek her türlü anlaşmazlığın çözümünde İstanbul Anadolu mahkemeleri ve icra daireleri yetkilidir.

Duyurulur.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR