MANAVGAT ORMAN İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ

Yeşilada B tipi mesire yeri işletme hakkı kiraya verilecektir

MANAVGAT ORMAN İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN01198895
Şehir : Antalya / Manavgat
Semt-Mahalle : YALÇIDİBİ MAH. / MANAVGAT
Toplam Arazi (Dönüm) : 1683
Yayınlandığı Gazeteler

NEHİR 25.07.2020
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
Gazetenin Sitesine Git
NEHİR 30.07.2020
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
Gazetenin Sitesine Git
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
Yalçıdibi Orman İşletme Şefliği Amenajman Planı 119 No.lu bölme içersinde kalan Yeşilada  B Tipi Mesire Yeri işletme hakkının kiraya verilmesi işi
İşin Yapılacağı Yer
:
ANTALYA/MANAVGAT
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
12.08.2020 11:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Manavgat Orman İşletme Müdürlüğü Müdür yardımcısı Odası 
İhale Usulü
:
2886 Sayılı DİK, Kapalı Teklif Usulü
İhale Türü
:
Kiraya Verme

2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu (4734 s. Kamu İhale K. kapsamında yer alan işlerin ihalelerinde Devlet İhale K. hükümleri uygulanmaz.)nun 17. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

MANAVGAT ORMAN İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ'NDEN

İşletme Müdürlüğümüze bağlı Yalçıdibi Orman İşletme Şefliği Amenajman Planı 119 No.lu bölme içersinde kalan Yeşilada B Tipi Mesire Yeri işletme hakkının kiraya verilmesi işi, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu ile Mesire Yerleri Yönetmeliğinin 10/C maddesi uyarınca KAPALI TEKLİF (ARTTIRMA) USULÜ ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır.
1. İDARENİN :
a)Adresi : Antalya Caddesi Bahçelievler Mah. No:89 Manavgat/ANTALYA
b)Telefon ve Faks No : 0 242 746 24 05 0 242 746 11 91
c)Elektronik posta adresi :
2. İHALEYE KONU MESİRE YERİNİN NİTELİĞİ,YERİ VE YÜZÖLÇÜMÜ:
Niteliği İli İlçesi Köyü Mahallesi Mevkii Yüzölçümü (Ha) Muhdesatı İşletme Hakkı Kira Süresi
Orman (Devletin hüküm ve tasarrufu altındaki yer) Antalya Manavgat Uzunlar Ada 16,83 Ha Tesissiz 31/12/2039 Tarihine Kadar
3. İHALE KONUSU İŞİN:
a) İşin Niteliği, Nev'i ve Miktarı (Fiziki) : Yalçıdibi Orman İşletme Şefliği sınırları içerisinde kalan Uzunlar Mahallesi Ada Mevkiinde 119 nolu bölme içerisinde 16,83 Ha alanda kurulu Yeşilada B Tipi Mesire Yerinde yer alan gelir getirici tesislerin (1 adet Kır Lokantası, 1 adet Kır Kahvesi, 1 adet Büfe, 1 Adet Yöresel Ürün Satış Yeri) işletme hakkının, 6831 Sayılı Orman Kanunu’nun 25 ve Ek-8 inci maddesi uyarınca kiraya verilmesi.
b)Tahmin edilen İlk Yıl İşletme Hakkı kira bedeli : 29.000,00 TL
c)Geçici Teminat Miktarı : 5.800,00 TL
4. İHALENİN :
a)Yapılacağı Yer : Manavgat Orman İşletme Müdürlüğü Müdür yardımcısı Odası
b)Tarih ve Saati : 12/08/2020 11:00
5. İSTEKLİLERİN İHALEYE KATILABİLME ŞARTLARI VE YETERLİLİK KRİTERLERİ İLE İSTENİLEN BELGELER
5.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan bilgi ve belgeleri teklifleri kapsamında sunmaları gerekir.
5.1.1. İsteklinin gerçek kişi olması halinde T.C. vatandaşı olmak, tüzel kişi olması halinde ise T.C. kanunlarına göre Türkiye’de kurulmuş tüzel kişiliğe haiz olmak,
5.1.2. Yasal yerleşim yeri sahibi olmaları,
5.1.3. Tebligat için Türkiye'de adres göstermeleri, ayrıca irtibat için telefon numarası ve varsa faks numarası bildirmeleri,
5.1.4. Gerçek kişilerin T.C. kimlik numarasını, tüzel kişilerin ise vergi kimlik numarasını bildirmeleri,
5.1.5. İhale tarihinden en fazla 1 ay önceki tarih esas alınmak kaydıyla kesinleşmiş vergi borcu olamadığına dair, bağlı olduğu vergi dairesinden alınan belge ( kamu kurumları hariç ),
5.1.6. İhale tarihinden en fazla bir ay önceki tarih esas alınmak kaydıyla kesinleşmiş sosyal güvenlik prim borcu olmadığına dair, Sosyal Güvenlik Kurumu(SGK) dan alınan belge, (kamu kurumları hariç).
5.1.7. Şekli ve içeriği bu Şartnamede belirlenen geçici teminata ilişkin geçici teminat mektubu veya geçici teminat mektupları dışındaki teminatların Saymanlık ya da Muhasebe Müdürlüklerine yatırıldığını gösteren makbuzlar,
5.1.8. Şekli ve içeriği bu Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
5.1.9. Kapalı Teklif Usulü İhale Şartnamesi ve eklerinin (İhale dokümanının) satış bedelinin ödenmesini müteakip, idareden alınacak “İhale Dokümanı Satış Belgesi
5.1.10. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
5.1.11. Vekâleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin noter tasdikli vekâletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi,
5.1.12. Özel hukuk tüzel kişilerinin, yukarıda belirtilen şartlardan ayrı olarak, idare merkezlerinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu ticaret veya sanayi odasından yahut benzeri meslekî kuruluştan, ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış sicil kayıt belgesi ile tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile tam yetkili olduklarını gösterir noterlikçe tasdik edilmiş imza sirkülerini veya vekâletnameyi vermeleri; kamu tüzel kişilerinin ise, yukarıdaki 5.1.3, 5.1.4, 5.1.7, 5.1.8 ve 5.1.9 bentlerinde belirtilen şartlardan ayrı olarak tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile yetkili olduğunu belirtir belgeyi vermeleri,
5.1.13. İsteklinin ortak girişim olması halinde, bu Şartname eki örneğe uygun, noter tasdikli, iş ortaklığı beyannamesi, İsteklinin iş ortaklığı olması halinde, 5.1.1, 5.1.2, 5.1.4, 5.1.5, 5.1.6,5.1.11, 5.1.12 bentlerinde yer alan belgelerin her bir ortakça ayrı ayrı verilmesi zorunludur.
5.2. İstekliler, yukarıda sayılan belgelerin aslını veya noter tasdikli suretini vermek zorundadır.
6. İHALEYE AİT ŞARTNAME VE EKLERİ (İHALE DOKÜMANI):
İhale Şartnamesi ve ekleri (İhale dokümanı) Manavgat Orman İşletme Müdürlüğü Odun Dışı Ürün ve Hizmetler kaleminde görülebilir. 150,00 Lira karşılığında aynı adresten temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların, İhale Şartnamesi ve eklerini (İhale dokümanı) satın almaları zorunludur. İstekliler, ihale dokümanının satış bedelini, Manavgat Orman İşletme Müdürlüğünün T.C. Ziraat Bankası Manavgat Şubesinde ki TR52 0001 0003 3138 4730 0250 01 numaralı hesabına yatıracaklardır.
7. TEKLİFLERİN SUNULMA ŞEKLİ :
7.1. Teklif mektubunu içeren iç zarf ve geçici teminata ait alındı makbuzu veya banka teminat mektubu ile ihaleye katılabilme şartı olarak istenilen bütün belgeler ikinci zarfa (Dış zarf) konularak kapatılır. Dış zarfın üzerine isteklinin adı ve soyadı veya tüzel kişi unvanı, tebligata esas olarak göstereceği açık adresi, teklifin hangi işe ait olduğu yazılır. Zarfın yapıştırılan yeri istekli tarafından imzalanır veya kaşelenir/mühürlenir.
7.2.Teklifler 12/08/2020 günü saat 11:00 a kadar sıra numaralı alındılar karşılığında, Manavgat Orman İşletme Müdürlüğü Odun Dışı Ürün ve Hizmetler kalemine teslim edilir. Alındı numarası zarfın üzerine yazılır. Bu saatten sonra verilen teklifler kabul edilmez ve açılmadan istekliye iade edilir.
7.3. Teklifler iadeli taahhütlü olarak posta ile de gönderilebilir. Bu takdirde dış zarfın üzerine komisyon başkanlığının adresi ile hangi işe ait olduğu, isteklinin adı ve soyadı ile açık adresi yazılır. Posta ile gönderilecek tekliflerin ihale dokümanında belirtilen ihale saatine kadar Manavgat Orman İşletme Müdürlüğü Odun Dışı Ürün ve Hizmetler kalemine ulaşması şarttır. Postadaki gecikme nedeniyle işleme konulmayacak olan tekliflerin alınış zamanı bir tutanakla tespit edilir ve değerlendirmeye alınmaz.
7.4. İstekliler tekliflerini, “Tahmin edilen ilk yıl işletme hakkı kira bedeli” üzerinden artırma yapmak suretiyle vereceklerdir. Bu ihalede uygun bedel; Tahmin edilen ilk yıl işletme hakkı kira bedelinden aşağı olmamak üzere, teklif edilen bedellerin en yükseğidir.
7.5. Manavgat Orman İşletme Müdürlüğü ne teslim edilen teklif mektupları veya teklifler, herhangi bir sebeple geri alınamaz ve değiştirilemez.
8. İhale Komisyonu gerekçesini belirtmek suretiyle ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. Komisyonların ihaleyi yapmama kararı kesindir. İLAN OLUNUR.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR