NİKSAR BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Niksar Belediyesi'ne ait 35.153 m² kamping tesisi kiraya verilecektir

NİKSAR BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
Çamiçi Yaylası Eşekmeydanı mevkii 103 ada 20 parselde bulunan 1/1 hisse (35.153m²) lik Kamping tesisinin 15 yıl süreyle kiraya verilmesi.
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
26.11.2019 10:30
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Niksar Belediye Başkanlığı Toplantı Salonu,   Niksar/Tokat
İhale Usulü
:
2886 Sayılı Dik, Açık Teklif Usulü
İhale Türü
:
Kiraya Verme

2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu (4734 s. Kamu İhale K. kapsamında yer alan işlerin ihalelerinde Devlet İhale K. hükümleri uygulanmaz.)nun 17. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

İLAN

İLÇEMİZ ÇAMİÇİ YAYLASI 103 ADA 20 PARSELDE BULUNAN 1/1 HİSSE (35.153 M²) KAMPİNG TESİSİNİN 15 YIL SÜREYLE KİRAYA VERİLMESİNİN İHALESİ YAPILACAKTIR

Niksar Belediye Başkanlığından:
Belediye Meclisinin 05.04.2016 tarih ve 16/39 sayılı kararı ile Belediye Encümeninin 22.10.2019 tarih ve 19/252 sayılı kararıyla İlçemiz Çamiçi Yaylası, Eşekmeydanı mevkiinde tapunun 103 ada 20 parselde (35.153 m²) lik yer imar planında “Kamping (K)” fonksiyonunda kalmakta olup (35.153 m²) lik Kamping Tesisinin 15 yıl süreyle kiraya verilmesi ihaleye çıkartılacaktır.

1) Encümen Kayıt no : 22.10.2019-19/252 ( 1 Adet Kira ihalesi)
2) İhaleye Dair Bilgiler

İHALE ADI

MUHAMMEN BEDEL

GEÇİCİ TEMİNAT

TARİH

SAAT

Çamiçi Yaylası Eşekmeydanı mevkii 103 ada 20 parselde bulunan 1/1 hisse (35.153 m²) lik Kamping tesisinin 15 yıl süreyle kiraya verilmesi.

25.000,00TL/YIL

11.250,00

26.11.2019

10:30


3) İhalenin Yapılacağı Yer : Niksar Belediye Başkanlığı Toplantı
Salonu, Niksar/Tokat
4) İhale Usulü : 2886 Sayılı Kanunun 45. maddesine
İstinaden Açık Teklif Usulüyle Artırma
5) İhale Şartnamesi : Niksar Belediyesi Mali Hizmetler
Müdürlüğü Niksar/Tokat adresinden temin
edilebilir.
6) İhaleye Katılmak İsteyenlerden İstenilen Belgeler:
a) Gerçek Kişiler
a- Kimlik Fotokopisi
b- Adres Beyanı
c- 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununda belirtilen geçici teminat
d- Vekaleten Katılınması halinde Noter Tasdikli Vekaletname
b) Tüzel Kişiler
a- Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren ihalenin yapıldığı yıl içerisinde düzenlenmiş noter tasdikli imza sirküleri
b- Mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi odasından, ihalenin yapıldığı yıl içerisinde alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge
c- 2886 Sayılı Devlet ihale kanununda belirtilen geçici teminat
d- Vekaleten katılınması halinde Noter tasdikli vekaletname
7) İhaleye katılmak isteyenlerin İhale Saatinden önce İhale şartnamesini incelemeleri ve tekliflerini de şartnamede belirtilen şartlar çerçevesinde vermeleri gerekmektedir.

İLANEN DUYRULUR. 31.10.2019
NİKSAR BELEDİYE
BAŞKANLIĞI

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR