ERCİYES ÜNİVERSİTESİ İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI

Kongre kültür otel ve yaşam merkezi kiraya verilecektir

ERCİYES ÜNİVERSİTESİ İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
Erciyes Üniversitesi merkez kampüsü içerisi, Erciyes Üniversitesi Rektörlüğüne tahsisli, Kayseri İli, Melikgazi İlçesi, Köşk dağı Mahallesi, 106 pafta, 1370 ada, 106 parsel numaralı, 56.325,00 m² yüz ölçümlü arsa vasıflı taşınmazın 5.832,89 m².lik kısmı, Kayseri İli, Melikgazi İlçesi, Köşk dağı Mahallesi, 403-404-406 pafta, 1370 ada, 120 parsel numaralı, 38.234,25 m² yüz ölçümlü arsa vasıflı taşınmazın 196,42 m².lik kısmı, Kayseri İli, Melikgazi İlçesi, Köşk dağı Mahallesi, 405-406 pafta, 1370 ada, 119 parsel numaralı, 10.273,68 m² yüz ölçümlü arsa vasıflı taşınmazın 2,31 m².lik kısmı ve tescil harici (eski talas yolu) taşınmazın 2.154,69 m².lik kısımları olmak üzere toplam, 8.136,31 m² yüzölçümlü alan üzerinde bulunan toplam 25.888,93 m² kapalı alana sahip Erciyes Üniversitesi Kongre Kültür Otel ve Yaşam Merkezi kiraya verilecek
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
18.12.2019 14:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Erciyes Üniversitesi Rektörlüğü İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı Toplantı Salonu.
İhale Usulü
:
2886 Sayılı DİK, Kapalı Teklif Usulü
İhale Türü
:
Kiraya Verme

2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu (4734 s. Kamu İhale K. kapsamında yer alan işlerin ihalelerinde Devlet İhale K. hükümleri uygulanmaz.)nun 17. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

T.C.
ERCİYES ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN


KONGRE KÜLTÜR OTEL VE YAŞAM MERKEZİ KİRAYA VERİLECEKTİR


Erciyes Üniversitesi merkez kampüsü içerisi, Erciyes Üniversitesi Rektörlüğüne tahsisli, Kayseri İli, Melikgazi İlçesi, Köşk dağı Mahallesi, 106 pafta, 1370 ada, 106 parsel numaralı, 56.325,00 m² yüz ölçümlü arsa vasıflı taşınmazın 5.832,89 m².lik kısmı, Kayseri İli, Melikgazi İlçesi, Köşk dağı Mahallesi, 403-404-406 pafta, 1370 ada, 120 parsel numaralı, 38.234,25 m² yüz ölçümlü arsa vasıflı taşınmazın 196,42 m².lik kısmı, Kayseri İli, Melikgazi İlçesi, Köşk dağı Mahallesi, 405-406 pafta, 1370 ada, 119 parsel numaralı, 10.273,68 m² yüz ölçümlü arsa vasıflı taşınmazın 2,31 m².lik kısmı ve tescil harici (eski talas yolu) taşınmazın 2.154,69 m².lik kısımları olmak üzere toplam, 8.136,31 m² yüzölçümlü alan üzerinde bulunan toplam 25.888,93 m² kapalı alana sahip Erciyes Üniversitesi Kongre Kültür Otel ve Yaşam Merkezi (içerisinde 1 adet 1644 kişilik oditoryum, 1 adet 348 kişilik konferans salonu, 1 adet 228 kişilik seminer salonu, 1 adet 145 kişilik seminer salonu, 1 adet 112 kişilik seminer salonu, 1 Adet 135 kişilik konferans salonu, 1 adet çok amaçlı bölünebilir salon, 88 kişilik otel odası, 3 adet kafetarya,1 adet mağaza, 1 adet kuaför, 1 adet berber, 1 adet müze, 1 adet restoran, hamam, sauna, fitness salonu ve müştemilatları ) demirbaşlarıyla birlikte Erciyes Üniversitesi öğrencileri, personelleri ve gelen ziyaretçilerin sosyal faaliyet ve ihtiyaçlarını karşılamaları ve elde edilen gelirin Üniversitenin eğitim, öğretim ve sosyal hizmetlerinde kullanılması amacıyla 10 yıl süre ile kiraya verilmek üzere 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 35/a maddesi gereğince Kapalı Teklif Usulü ile ihaleye çıkarılmıştır. İhaleye ilişkin bilgiler aşağıda yer almaktadır.

1.İDAREYE İLİŞKİN BİLGİLER :
a) Adı : Erciyes Üniversitesi Rektörlüğü
b)Adresi : Yenidoğan Mahallesi Turhan Baytop Sokak No:1 38280 Talas/KAYSERİ
c)Telefon Numarası : 0 352 437 49 14
d) Faks Numarası : 0 352 437 52 80
e) İlgili Personelin Adı Soyadı/Unvanı : Murat UÇAR – Şef
İstekliler; ihaleye ilişkin bilgileri yukarıdaki adres ve numaralardan görevli personelle irtibat kurmak suretiyle temin edebilirler.

2.İHALEYE İLİŞKİN BİLGİLER :
a) İhale Usulü : 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu 35/a kapalı teklif usulü.
b) Tahmin Edilen İlk Yıl Kira Bedeli : 1.600,000,00-TL+KDV
c) Geçici Teminat Miktarı : 480.000,00-TL( Tahmin Edilen Bedelin % 30’u )
d) Tekliflerin Sunulacağı Yer : Erciyes Üniversitesi Rektörlüğü İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı Taşınmaz Bürosu (421 nolu oda).
e) İhalenin Yapılacağı Yer : Erciyes Üniversitesi Rektörlüğü İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı Toplantı Salonu.
f) İhalenin Tarihi ve Saati : 18/12/2019 Çarşamba Günü Saat:14.00
g) İhale Son Teklif Verme Tarihi ve Saati : 18/12/2019 Çarşamba Günü Saat:12.00

3.İSTEKLİLERİN İHALEYE KATILABİLME ŞARTLARI :
İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan bilgi ve belgeleri teklifleri kapsamında sunmaları gerekir.
1-) Şartname ekinde yer alan örneğe (EK-1 formu) uygun olarak hazırlayacakları teklif mektubu (Teklif mektubu iç zarf içine konularak kapatılacaktır.)
2-) Yasal yerleşim yeri sahibi olduklarına ilişkin belge,(Gerçek kişiler için Nüfus Müdürlüklerinden veya E-devletten, Tüzel Kişiler için Ticaret ve/veya Sanayi Odasından alınacak bir belge ile belgelendirilecektir.)
3-) Tebligat için Türkiye’de adresini gösteren belge, (İstekli tarafından şartname ekinde yer alan EK-2 Formuna uygun bir dilekçe ile belgelendirecektir.)
4-) Gerçek kişilerin T.C. Kimlik numarasını, tüzel kişilerin ise vergi kimlik numarasını gösteren belge, ( İlgisine göre nüfus cüzdanı ve vergi kimlik kartının aslı veya noter tasdikli sureti ),
5-) Adli sicil kaydının olmadığına ilişkin belge.
-Gerçek kişi olması halinde ihale ilan tarihinden sonra Türkiye Cumhuriyeti Savcılığından veya E-devletten alınacak adli sicil belgesi.
-Tüzel kişi olması halinde tüzel kişiliği oluşturan gerçek kişilerin ihale ilan tarihinden sonra Türkiye Cumhuriyeti Savcılığından veya E-devletten alınacak adli sicil belgesi.
6-) Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odası ve ilgili meslek odası belgesi;
-Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da esnaf ve sanatkarlar odasından alınmış odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,
-Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuat gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya sanayi odasından alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge;
7-) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
- Gerçek kişi olması halinde noter tasdikli imza beyannamesi,
- Tüzel kişi olması halinde; ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
8-) Vekaleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş ihaleye katılmaya ilişkin noter onaylı vekaletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi,
9-) Erciyes Üniversitesi Rektörlüğüne hitaben işin adına alınmış 480.000,00-TL tutarında geçici teminat makbuzu veya geçici teminat mektubu(Limit içi-süresiz ve teyit yazılı),
10-) İhale dokümanının satın alındığına dair 1.000,00-TL.lik banka dekontu veya alındı makbuzu.
11-) Bütün sayfaları istekli tarafından imzalanmış ve kaşelenmiş kira şartnamesi metni,
12-) Yer Görme Belgesi: İhale konusu taşınmazın yerinde görüldüğüne dair ekli örneğe uygun yazılı beyan ( Ek-3 Formu )
13-) İhale ilan tarihinden sonra ilgili dairesinden veya internetten alınmış vergi dairesine borcunun bulunmadığına dair belge,
14-) İhale ilan tarihinden sonra ilgili dairesinden veya internetten alınmış Sosyal Güvenlik Kurumuna (SGK) borcunun bulunmadığına dair belge,
15-) Erciyes Üniversitesi Rektörlüğüne borcu bulunmadığına dair borcu yoktur yazısı ( Erciyes Üniversitesi Strateji Geliştirme Daire Başkanlığından alınacaktır.)
16-) Terör örgütleriyle iltisakı veyahut irtibatının bulunmadığına dair taahhütname ( Ek-4),
17-) İflas eden tasfiye halinde olan işleri mahkeme tarafından yürütülen konkordato ilan eden, işlerini askıya alan ve benzeri bir durumda olmadığına, iflası ilan edilen, zorunlu tasfiye kararı verilen, alacaklılara karşı borçlarından dolayı mahkeme idaresi altında bulunan veya benzer bir durumda bulunmadığına ve ihale tarihinden önceki 3 yıl içinde mesleki faaliyetlerinden dolayı yargı kararı ile hüküm giymediğine dair yazılı taahhütname. ( Ek-5)
18-) 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu ve 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunlarına göre ihalelere katılmaktan yasaklı olmadığına dair taahhütname. ( Ek-6)
19-) Bu işin ilan tarihinden sonra Erciyes Üniversitesi Rektörlüğüne hitaben işin adına alınmış tarih, sayı ve bank kaşesini ihtiva eden çift imzalı ve Genel Müdürlükten teyitli 8.000,000,00-TL tutarına veya muhammen bedelin 5 katına denk gelecek şekilde düzenlenmiş kullanılmamış nakdi veya gayri nakdi kredisine dair mali durum bildirimine yönelik banka referans mektubu.
20-) Ortak girişim beyannamesi: İsteklilerin ortak girişim olması halinde noter tasdikli ortak girişim beyannamesi ile ortaklarca imzalı ortaklık sözleşmesi, (ihale üzerinde kaldığı takdirde noter tasdikli ortaklık sözleşmesi verilir.) Ayrıca ortaklığın bütün ortakları idare ile yapacakları ihale sözleşmesini şahsen veya vekilleri vasıtasıyla imzalayacaklardır (Ek-7 Formu ),
21-) İhalenin yapıldığı yıldan önceki 2016-2017-2018 yıllarına ait isteklinin toplam cirosunu gösteren gelir tablosu. İsteklinin 2016-2017-2018 yılları ortalama cirosunun en az 40.000.000,00-TL olması gerekmektedir. Sunulan gelir tablosunun yeminli mali müşavirce veya serbest muhasebeci mali müşavirce ya da vergi dairesince onaylı olması gerekmektedir.
22-)Ortak girişim olması halinde her bir ortağın (2,3,4,5,6,7,8,13,14,15,16,17,18) bentlerinde belirtilen belgeleri ayrı ayrı sunmaları gerekmektedir.(9,10,12,19,21) bentlerinde yer alan belgeler ortak girişimi oluşturan pilot ortak tarafından sunulmalıdır.
4.İHALEYE AİT ŞARTNAME VE EKLERİ (İHALE DOKÜMANI ):
İhale şartnamesi ve ekleri (ihale dokümanı) Erciyes Üniversitesi Rektörlüğü İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı Taşınmaz Bürosunda (421 nolu oda) ücretsiz olarak görülebilir ve 1.000,00-TL ücret karşılığında aynı adresten temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların, ihale şartnamesi ve eklerini ( ihale dokümanı ) satın almaları zorunludur. İstekliler, ihale dokümanının satış bedelini Erciyes Üniversitesi Rektörlüğü Strateji Geliştirme Daire Başkanlığının T.C. Ziraat Bankası A.Ş. Kayseri Merkez Şubesi TR38 0001 0001 5940 0636 005001 IBAN numaralı hesabına veya veznesine yatıracaklardır.
İhaleye iştirak edecek olanlar tekliflerini 18/12/2019 Çarşamba günü saat 12.00’a kadar sıra numaralı alındılar karşılığında İhale Komisyonu Başkanlığına ulaştırılmak üzere Erciyes Üniversitesi Rektörlüğü İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı Taşınmaz Bürosuna (421 nolu oda) imza karşılığında verilebileceği gibi iadeli taahhütlü posta ile de gönderilebilir, bu takdirde dış zarfın üzerine komisyon başkanlığının adresi ile hangi işe ait olduğu, isteklinin adı ve soyadı ile açık adresi yazılır. Posta ile gönderilecek tekliflerin 18/12/2019 Çarşamba günü saat 12.00’a kadar İhale Komisyonu Başkanlığına ulaşması şarttır. Postadaki gecikme nedeniyle işleme konulmayacak olan tekliflerin alınış zamanı bir tutanakla tespit edilir ve değerlendirmeye alınmaz.
-İstekliler tekliflerini, “tahmin edilen ilk yıl kira bedeli” üzerinden artırma yapmak suretiyle vereceklerdir. Bu ihalede uygun bedel; tahmin edilen ilk yıl kira bedelinden aşağı olmamak üzere, teklif edilen bedellerin en yükseğidir.
-Başvuru dosyası idareye verildikten sonra, son müracaat tarihinden önce dahi olsa; dosya içerisindeki herhangi bir evrakın değiştirilmesi veya eksik evrakın tamamlanması yönünde isteklilerce yapılacak müracaatlar ve/veya birden fazla yapılacak başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır.
-Bu işin ihalesine katılmak üzere, kendi adına asaleten ve/veya başkaları adına vekaleten sadece tek bir başvuruda bulunabilecektir. Aksi halde yapılacak başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır.
-Telgraf veya faksla yapılacak müracaatlar ve/veya postada meydana gelebilecek gecikmeler kabul edilmeyecektir.
-Başvuru dosyasındaki belgeler asıl veya noter tasdikli olacak ve ilan tarihinden sonraki tarihi taşıyacaktır.
-İstekliler, istenilen belgelerin aslı yerine ihale saatinden önce, aslını idareye göstermek suretiyle yine idare tarafından “aslı idarece görülmüştür” veya bu anlama gelecek şekilde şerh düşülen suretlerini ihale dosyalarına/zarflarına ekleyebilirler.
-İşbu ilan metni, mevzuatı gereği ilanda bulunması gerekli zorunlu özet bilgileri içermekte olup; ihaleye katılımla ilgili hususlarda kira şartnamesi ve eklerinin görülmesi/incelenmesi ve katılım için satın alınması gerekmektedir.
-İdare ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.
İLAN OLUNUR.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR