KARATAY BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Karatay Belediyesine ait termal tesis kiraya verilecektir

KARATAY BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
Mülkiyeti Belediyemize ait, aşağıda tapu  bilgileri  ve muhammen bedeli (KDV dahil) yazılı termal tesis, 2886 Sayılı Kanun  ve  Şartnamesi dahilinde açık teklif usulü ile 31.12.2029 tarihine kadar kiraya verilecektir.
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
18.12.2019 15:10
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Belediyemiz Encümenince, Encümen toplantı salonu
İhale Usulü
:
2886 Sayılı Dik, Açık Teklif Usulü
İhale Türü
:
Kiraya Verme

2004 Sayılı İcra ve İflas Kanununun 126. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

İLAN
KARATAY BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

 1. Mülkiyeti Belediyemize ait, aşağıda tapu bilgileri ve muhammen bedeli (KDV dahil) yazılı termal tesis, 2886 Sayılı Kanun ve Şartnamesi dahilinde açık teklif usulü ile 31.12.2029 tarihine kadar kiraya verilecektir. Muhammen bedeller 1 inci yıl içindir. 2 nci ve gelecek yılların kira bedelleri Tüketici Fiyat Endeksinin on iki aylık ortalamalarının dörtte bir oranında artırılacaktır.

 2. İhalesi 18.12.2019 Çarşamba günü saat 15:10’da Belediyemiz Encümenince, Encümen toplantı salonunda yapılacaktır.

 3. İhaleye gireceklerin en geç ihale günü saat 12:00’a kadar geçici teminat bedelini Belediyemize nakit yatırmaları veya 2886 Sayılı Kanun gereği teminat yerine geçen ve 4. maddede belirtilen belgeleri Belediyemiz Gelir ve Tahakkuk Şefliğine ibraz etmeleri gerekmektedir.

 4. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için istenen belgeler:

  1. Dilekçe,

  2. Gerçek kişi olması halinde:

   1. Nüfus Cüzdanı fotokopisi,

  3. Tüzel kişi olması halinde:

   1. İlgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimdeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler,

   2. Ticaret ve/veya Sanayi Odasından ihaleye ilişkin ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış belge,

   3. Tüzel kişiliğin imza sirküleri,

  4. İhalelere katılacak olan gerçek veya tüzel kişilerin Karatay Belediyesine herhangi bir borcu bulunmadığına dair Gelir ve Tahakkuk Servisinden alacakları belge,

  5. İstekliler adına vekâleten iştirak ediliyor ise, istekli adına ihaleye katılan kişinin ihaleye katılmaya ilişkin Noter tasdikli vekâletnamesi ile Noter tasdikli imza beyannamesi.

  6. İhaleye girecek her bir gerçek kişi veya tüzel kişilik Sosyal Güvenlik Kurumundan işyerinde en az 100 kişi çalıştırdığına dair geriye dönük 4 aylık sigorta prim belgelerini ibraz etmek zorundadır.

  7. İhaleye girecek gerçek kişinin veya tüzel kişiliğin ana sözleşmesindeki iştigal konuları arasında otel ya da kaplıca tesisleri işletmek ibaresinin olması ve son 5 yıl içerisinde otel ya da kaplıca tesisi işlettiğine dair ilgili kurumdan alacağı belgeyi/belgeleri ibraz etmesi gerekmektedir.

  8. Ortak girişimlerin ihaleye başvuruları kabul edilmeyecektir.

 5. Şartname hakkında detaylı bilgi Belediyemiz Gelir ve Tahakkuk Şefliğinden alınabilir.

 6. Belediye Encümeni; ihaleyi yapıp yapmamakta ve uygun bedeli tespitte serbesttir.

S.No

Mahalle

Ada/Parsel

Niteliği/M2

Adres

1 Yıllık Muhammen Bedel TL.

Geçici Teminat Bedeli TL.

İhale İştirak Teminatı TL

1

İsmil

591/1

Termal Tesis / 380.730,00m2 alanın 100.000,00 m2si

İsmil Mahallesi 21867 Sokak No:78

600.000,00

18.000,00

32.000,00

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR