DARÜLACEZE BAŞKANLIĞI MÜDÜRLÜĞÜ

Heybeliada Sadık Güzel Osman plaj ve tesisleri kiraya verilecektir

DARÜLACEZE BAŞKANLIĞI MÜDÜRLÜĞÜ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
İstanbul ili, Adalar İlçesi, Heybeliada Mah. Yeni İskele ve Tarık Sok. 21 Pafta, 114 Ada, 1 Parsel, 13.782,00m2 sahalı taşınmazın kiralama işi.
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
29.05.2019 14:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Halil Rıfat Paşa Mah. Darülaceze Cad. No:51 Okmeydanı-Şişli/İSTANBUL Sıdıka Sabancı Binası Çok Amaçlı Salon
İhale Usulü
:
2886 Sayılı DİK, Kapalı Teklif Usulü
İhale Türü
:
Kiraya Verme

2004 Sayılı İcra ve İflas Kanununun 126. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

HEYBELİADA SADIK GÜZEL OSMAN PLAJ VE TESİSLERİNİN
5 YIL SÜRELİ KİRALAMA İŞİ

T.C.
DARÜLACEZE BAŞKANLIĞI’NDAN;

Aşağıda adı ve nitelikleri ile ihale bilgileri belirtilen taşınmaz, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 35/a maddesine göre “Kapalı Teklif Usulü” ile 5 yıl süreli kiralama ihalesine çıkarılmıştır.

İdarenin Adresi Halil Rıfat Paşa Mah. Darülaceze Cad. No:51
Okmeydanı-Şişli/İSTANBUL
İdarenin Telefon Faks ve Elektronik Posta Adresi 0212 220 10 20 (Dahili:136-137) – 0212 210 44 30
darulaceze@darulaceze.gov.tr
İşin Nevi İstanbul ili, Adalar İlçesi, Heybeliada Mah. Yeni İskele ve Tarık Sok. 21 Pafta, 114 Ada, 1 Parsel, 13.782,00m2 sahalı taşınmazın kiralama işi.
İnşaata ilişkin Tahmini Muhammen Bedel 2.675.000,00TL
(İkimilyon Altıyüzyetmişbeşbin TL)
Yüzölçümü 13.782,00m2
Mevcut İmar Durumu
Geçici Teminat Miktarı 80.250,00TL (Seksenbin İkiyüzelli TL)
Doküman Bedeli 1.000,00(Bin Türk Lirası) TL.
İhale Usulü 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 35/a maddesine göre
(Kapalı Teklif Usulü)
İlanın Şekli ve Adedi Yerel Gazete de 2 defa,
Şehir dışında yayınlanan gazete de 1 defa,
Resmi Gazete de 1 defa,
İhalenin yapılacağı yer Halil Rıfat Paşa Mah. Darülaceze Cad. No:51
Okmeydanı-Şişli/İSTANBUL
Sıdıka Sabancı Binası Çok Amaçlı Salon
Teklif Zarfının Verileceği Yer Halil Rıfat Paşa Mah. Darülaceze Cad. No:51
Emlak Şube Müdürlüğü Okmeydanı-Şişli/İSTANBUL
Darülaceze İdare Meclisi Karar tarih ve sayılı 11.05.2019 tarih ve 2019/3 sayılı
İhalenin Yapılacağı
Tarih ve Saat
29/05/2019 Saat:14:00

1-) Darülaceze Başkanlığınca belirlenen asgari şartları;
1- İşin Süresi sözleşme imzalayıp yer teslimine müteakip 5 (Beş) yıldır.
2-Müteahhit, taahhüdün tümünü yerine getirip sözleşme imzaladıktan sonra 5 gün içerisinde yüklenici yer teslim talebinde bulunacak, İdare de daha sonraki 5 gün içerisinde yer teslimini yükleniciye resmi olarak yapmış olacaktır.
3-Yüklenici, sözleşmeye müteakip 90 takvim günü içerisinde şartname ekinde sunulan ve plaj ve tesisleri bünyesinde bulunması gereken aguapark vb. sistemleri kurmak zorundadır.
2-) Heybeliada Sadık Güzel Osman Plaj ve Tesislerinin 5 Yıl Süreli Kiralama işi ihalesi, yukarıda belirlenen tarih ve saatte, Halil Rıfat Paşa Mah. Darülaceze Cad. No:51 Okmeydanı-Şişli/İSTANBUL adresinde bulunan Darülaceze Başkanlığı Sıdıka Sabancı Çok Amaçlı Salonunda İhale Komisyonu huzurunda yapılacaktır.
3-) İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda belirtilen belgeleri dış zarf içerisinde sunmaları gerekmektedir.
3.1.Tebligat için adres beyanı, ayrıca irtibat için telefon numarası ve faks numarası ile varsa elektronik posta adresi.
3.2.İhalenin ilan edildiği yıla ait Ticaret ve Sanayi Odasından veya Esnaf ve Sanatkârlar Odasından alacakları belge,
3.2.1.Tüzel kişi olması halinde, tüzel kişiliğin İdare merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve Sanayi Odasından veya benzeri bir Makamdan ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge, (Türkiye’de şubesi bulunmayan yabancı tüzel kişilerin belgelerinin, bu tüzel kişiliğin bulunduğu ülkedeki Türk Konsolosluğu’nca veya Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı’nca onaylanmış olması gerekir.)
3.2.2. Gerçek kişi olması halinde, Ticaret ve Sanayi Odası veya Esnaf ve Sanatkârlar Odası siciline kayıtlı olduğunu gösterir belge,
3.3.Noter tasdikli imza sirkülerini veya imza beyannamesi,
3.3.1.Gerçek kişi olması halinde, Ticaret Sicil Gazetesi ile noter tasdikli imza beyannamesi,
3.3.2.Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri, (Türkiye’de şubesi bulunmayan yabancı tüzel kişilerin belgelerinin, bu tüzel kişiliğin bulunduğu ülkedeki Türk Konsolosluğu’nca veya Türkiye Cumhuriyeti dışişleri Bakanlığı’nca onaylanmış olması gerekir.)
3.4.İstekliler adına vekalet edilmesi halinde, istekli adına teklifte bulunacak kimselerin noter tasdikli vekaletnameleri ile vekilin yine noter tasdikli imza beyannamesi, (Türkiye’de şubesi bulunmayan yabancı tüzel kişilerin vekaletnamelerinin, bu tüzel kişiliğin bulunduğu ülkedeki Türk Konsolosluğu’nca veya Türkiye Cumhuriyeti dışişleri Bakanlığı’nca onaylanmış olması gerekir.)
3.5.Ortak girişim olması halinde bu iş için ekli örneğe uygun ortak girişim beyannamesi,
İhalenin iş ortaklığı üzerinde kalması halinde, iş ortaklığından sözleşme imzalanmadan önce noter tasdikli ortak girişim beyannamesini vermesi istenecektir. İş ortaklığında pilot ortak en çok hisseye sahip ortak olmalıdır. Ortakların hisse oranları, iş ortaklığı beyannamesinde gösterilir. Ortak girişim beyannamesi bütün ortaklar veya yetki verdikleri kişiler tarafından imzalanacaktır.
3.6.Şekli ve içeriği bu Şartnamede belirlenen ekli örneğe uygun teklif mektubu.
3.7.İhale konusu taşınmazın yerinde görüldüğüne dair teklif sahibinin ekli örneğe uygun yazılı beyanı.
3.8 Darülaceze Başkanlığı Mali İşler Şube Müdürlüğü’ ne nakit olarak yatırılmış alındı makbuzu veya Kurum hesaplarına yatırılmış ise Banka dekontu ya da Darülaceze Başkanlığı adına ekli örneğe uygun ilgili banka şubesinden alınmış banka geçici teminat mektubu (Banka Şube Limitlerini Gösterir Limit İçi ve süresiz olacaktır.)
3.9.Teklif zarfı verildikten sonra, dosya içerisinden herhangi bir evrakın alınması, değiştirilmesi veya eksik evrakın tamamlanması yönünde yapılacak başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır.
3.10.Bu işin ihalesine katılmak üzere, kendi adına asaleten ve/veya başkaları adına vekâleten sadece tek bir başvuruda bulunulabilir. Aksi halde yapılacak başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır.
3.11.Telgraf veya faksla yapılacak müracaatlar ve postada meydana gelebilecek gecikmeler kabul edilmeyecektir.
4-) Teklif zarfı verildikten sonra, dosya içerisinden herhangi bir evrakın alınması, değiştirilmesi veya eksik evrakın tamamlanması yönünde yapılacak başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır.
5-) Bu işin ihalesine katılmak üzere, kendi adına asaleten ve/veya başkaları adına vekaleten sadece tek bir başvuruda bulunulabilir. Aksi halde yapılacak başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır.
6-) Telgraf veya faksla yapılacak müracaatlar ve postada meydana gelebilecek gecikmeler kabul edilmeyecektir.
7-) İş bu ihaleye ait alınacak damga vergileri aşağıda belirtilmiştir.
7.1. İhale Karar Pulu sözleşme tutarı üzerinden %05,69’dur.
7.2. Sözleşme Mukavele Pulu sözleşme tutarı üzerinden %09,48’dir.
8-) İdare, gerekçesini göstermek kaydıyla ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.
İLAN OLUNUR

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR