ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI TABİAT VARLIKLARINI KORUMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Günübirlik tesislerin yapılarak 3 yıl süreyle işletilmesi işi

Kurum Hakkında

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN00662090
Şehir : Muğla / Datça
Semt-Mahalle : EMECİK MAH. / DATÇA
Yayınlandığı Gazeteler

YENİ AKİT 13.09.2017
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
YENİ AKİT 18.09.2017
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
Muğla ili, Datça ilçesi, Emecik Mahallesi, Kovanlık koyu kıyı kesiminde,üç adet hizmet noktasını (Büfe, bedensel engelli WC, Kadın/erkek duş, Kadın/ erkek soyunma kabini, WC ve Pergola kullanımları) kapsayan toplam 13.762,15 m2 lik alanda günübirlik tesislerin yapılarak 3 yıl süreyle işletilmesi
İşin Yapılacağı Yer
:
Muğla ili, Datça ilçesi, Emecik Mahallesi
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
26.09.2017 10:30
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Mustafa Kemal Mahallesi  No: 278 Çankaya / Ankara
İhale Usulü
:
2886 Sayılı Dik, Açık Teklif Usulü
İhale Türü
:
Kiraya Verme

2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu (4734 s. Kamu İhale K. kapsamında yer alan işlerin ihalelerinde Devlet İhale K. hükümleri uygulanmaz.)nun 17. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

HATA BİLDİR TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

T.C.
ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI
TABİAT VARLIKLARINI KORUMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ’NDEN

1- Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğünce, Muğla ili, Datça ilçesi, Emecik Mahallesi, Kovanlık koyu kıyı kesiminde,üç adet hizmet noktasını (Büfe, bedensel engelli WC, Kadın/erkek duş, Kadın/ erkek soyunma kabini, WC ve Pergola kullanımları) kapsayan toplam 13.762,15 m2 lik alanda günübirlik tesislerin yapılarak 3 yıl süreyle işletilmesi, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 46 ve Tabiat Varlıkları ve Doğal Sit Alanları İle Özel Çevre Koruma Bölgelerinde Bulunan Devletin Hüküm ve Tasarrufu Altındaki Yerlerin İdaresi Hakkında Yönetmeliğin 25/b ve 55. Maddeleri uyarınca açık teklif usulü ileihaleye konulmuştur.
2- İşin muhammen bedeli (yıllık) : 320.134,70 TL+KDV dir
3- İşin geçici teminatı : 96.040,41 TL dir
4- İhale 26.09.2017 günü saat 10:30’da Mustafa Kemal Mahallesi No: 278 Çankaya / Ankara adresinde bulunan Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğü toplantı salonunda yapılacaktır.
5- İhale şartnamesi; Mustafa Kemal Mahallesi No: 278 Çankaya / Ankara adresinde bulunan Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğünde mesai saatleri içerisinde ücretsiz olarak görülebilir.
İhaleye katılabilmek için 100,00 (yüz) TL tutarında ihale doküman bedelinin ödenmesi şarttır.
6- İhaleye katılabilmek için aşağıda yazılı belgelerin yer aldığı zarflarını, 26.09.2017 günü saat 10:30’a kadar Mustafa Kemal Mahallesi No: 278 Çankaya / Ankara adresinde bulunan Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğü İhale Komisyonu Başkanlığına sıra numaralı alındı karşılığında teslim edeceklerdir.
7- İhale evrakının konulduğu zarf kapalı, imzalı ve kaşeli olarak işin adına hazırlanmış olacak ve aşağıdaki belgeleri içerecektir.
a-Kanuni ikametgah belgesi
b-Türkiye’de tebligat için adres beyanı
c-Gerçek kişilerin T.C. kimlik numarasını, tüzel kişilerin ise vergi kimlik numarasını bildirmeleri,
ç-Geçici teminatı yatırmış olmaları,
d-Tüzel kişi olması halinde, tüzel kişiliğin idare merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret veya Sanayi Odasından veya benzeri bir makamdan alınmış tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belgenin aslını veya noter tasdikli suretini vermesi
e-İmza Sirküleri
Gerçek kişi olması halinde noter tasdikli imza beyannamesi ,
Tüzel kişi olması halinde tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
f-İstekliler adına vekaleten iştirak ediliyor ise, istekli adına teklifte bulunacak kimselerin ihale tarihinde geçerliliği devam eden noter tasdikli vekaletnameleri ile vekaleten iştirak edenin noter tasdikli imza sirküleri vermesi
g- Kamu tüzel kişilerinin ise, yukarıda (b) (c) (ç) bendlerinde belirtilen şartlardan ayrı olarak tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile yetkili olduklarına dair belge

8- İhale dokümanı bedeli Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Merkez Saymanlık Müdürlüğünün T.C. Merkez Bankası Ankara Şubesi nezdindeki IBAN TR 48 0000 1001 0000 0350 121003 no’lu hesabına yatırılacak, işin adı, vergi no, ticaret ünvanı, teminatın yatırılma gerekçesi belirtilecektir.)
9- Geçici teminatlarını;

  • Tedavüldeki Türk parası ile nakit olarak ödemek isteyenler; Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Merkez Saymanlık Müdürlüğünün T.C. Merkez Bankası Ankara Şubesi nezdindeki IBAN TR 48 0000 1001 0000 0350 121003 no’lu hesaba yatıracak (işin adı, vergi no, ticaret ünvanı, teminatın yatırılma gerekçesi belirtilecektir.)
  • Banka teminat mektubu olarak vermek isteyenlerin ise teminat mektupları en az 90 gün süreli olacaktır. (Şube içi limitleri gösterilecektir.)

10- Başvuru dosyası idareye verildikten sonra dosya içerisindeki herhangi bir evrakın değiştirilmesi veya eksik evrakın tamamlanması yönünde isteklilerce yapılacak müracaatlar kabul edilmeyecektir.
11- Telgraf veya Faksla yapılacak müracaatlar ve/veya postada meydana gelebilecek gecikmeler kabul edilmeyecektir.
İlan olunur.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR