TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI 7. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ

Erdemli Çamlığı Tabiat Parkı İşletmecilik İşi ihale ilanı

TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI 7. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
Erdemli Çamlığı Tabiat Parkı “Kapı Girişi, Saha Temizliği, Büfe, Büfe+Fırın, Kır Kahvesi, Karavan Alanı, Çadırlı Kamp Alanı İşletmeciliği ile Onaylı Gelişme Planı Hükümleri Dahilinde; Mevcut Tesislerden Yıkılması Gerekenlerin Yıkılması, Yeni Yapılması Gereken Tesislerin Yapılarak İşletilmesi” işi
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
16.12.2019 14:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Tarım ve Orman Bakanlığı VII. Bölge Müdürlüğü İhale Salonu  - Sinanpaşa Mah. Girne Bul. No:112 Yüreğir/ADANA
İhale Usulü
:
2886 Sayılı DİK, Kapalı Teklif Usulü
İhale Türü
:
Kiraya Verme

2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu (4734 s. Kamu İhale K. kapsamında yer alan işlerin ihalelerinde Devlet İhale K. hükümleri uygulanmaz.)nun 17. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

T.C
TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI
VII. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ
MERSİN ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ


Erdemli Çamlığı Tabiat Parkı İşletmecilik İşi
İHALE İLAN METNİ

İL İLÇESİ İŞİN ADI ADET MUHAMMEN BEDEL GEÇİCİ
TEMİNAT TL
İHALE TARİHİ İHALE SAATİ
MERSİN ERDEMLİ Erdemli Çamlığı Tabiat Parkı “Kapı Girişi, Saha Temizliği, Büfe, Büfe+Fırın, Kır Kahvesi, Karavan Alanı, Çadırlı Kamp Alanı İşletmeciliği ile Onaylı Gelişme Planı Hükümleri Dahilinde; Mevcut Tesislerden Yıkılması Gerekenlerin Yıkılması, Yeni Yapılması Gereken Tesislerin Yapılarak İşletilmesi” işi 1 91.256,85 9.125,69 16/12/2019 14:00
ADRES: : Tarım ve Orman Bakanlığı DKMP VII. Bölge Müdürlüğü İhale Salonu - Sinanpaşa Mah. Girne Bul. No:112 Yüreğir/ADANA Telefon:(0322) 325 07 63- Fax: (0322) 325 07 08

1- Erdemli Çamlığı Tabiat Parkı “Kapı Girişi, Saha Temizliği, Büfe, Büfe+Fırın, Kır Kahvesi, Karavan Alanı, Çadırlı Kamp Alanı İşletmeciliği ile Onaylı Gelişme Planı Hükümleri Dahilinde; Mevcut Tesislerden Yıkılması Gerekenlerin Yıkılması, Yeni Yapılması Gereken Tesislerin Yapılarak İşletilmesi” işi ihalesi yukarıdaki tabloda belirtilen tarih ve saatte, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunun 35/a, Hazine Taşınmazlarının İdaresi Hakkındaki Yönetmelik ve Döner Sermayeli Kuruluşlar İhale yönetmeliğinin 29/a maddesine göre “KAPALI TEKLİF USULÜ” ile İhale edilecektir.


2- İhale; Yukarıda belirtilen tarih ve saatlerde: Tarım ve Orman Bakanlığı VII. Bölge Müdürlüğü İhale Salonu - Sinanpaşa Mah. Girne Bul. No:112 Yüreğir/ADANA adresindeki İhale salonunda yapılacaktır.


3-İhaleye ait şartname ve diğer ekleri, http://bolge7.ormansu.gov.tr web sitesinden veya mesai saatleri içinde ilgili Mersin Şube Müdürlüğü Yeni Mah. 33191 sokak No:31 33280-Mezitli/MERSİN adresinde ücretsiz görülebilir. İhaleye katılacakların İhale Şartnamesini almaları zorunlu olup İhale Şartnamesini 250,00 TL ödeme makbuzu karşılığında temin edilecektir.


4-İstekliler tekliflerini 13/12/2019, Cuma günü saat 17:00’a kadar Yeni Mah. 33191 sokak No:31 33280-Mezitli/MERSİN adresinde ikamet eden Tarım ve Orman Bakanlığı 7. Bölge Müdürlüğüne bağlı, Mersin DKMP Şube Müdürlüğüne, ihalenin yapılcağı 16/12/2019 Pazartesi günü saat 14:00’a kadar ise Tarım ve Orman Bakanlığı 7. Bölge Müdürülüğü, Sinanpaşa Mahallesi Girne Bulvarı No:112 Yüreğir ADANA adresine teslim etmek zorundadırlar.

4-İHALEYE KATILMA ŞARTLARI:

4.1- İsteklinin; gerçek kişi olması halinde T.C. vatandaşı olmak (Nüfuz cüzdanının aslı veya noter onaylı nüfus cüzdan sureti veya ilgili kurumdan veya e-devletten alınan nüfus kayıt örneği ile belgelenir.), tüzel kişi olması halinde ise T.C. Kanunlarına göre Türkiye’de kurulmuş tüzel kişiliğe haiz olmak. (İlgili Meslek Odası / Ticaret ve Sanayi Odası’ndan ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge veya Ticaret Sicil Gazetesi vermek.)


4.2- Kanuni ikametgâh sahibi olmak,(özel kişiler belge getirecek, tüzel kişilerden bu belge aranmayacaktır)


4.3- Türkiye'de tebligat için adres göstermek,(Yazılı olarak tebligat adresi beyan edilecektir.)


4.4-1.- Bu iş için Muhammen Bedelin 10 katına denk gelecek kullanılmamış nakit veya kredisine dair mali durum bildirimine yönelik banka veya özel finans kuruluşunun ilgili şubesinden veya Genel Müdürlüğünden alınmış Banka Referans Mektubu ve onay belgelerinin aslını vermek. (Kamu İdareleri, Kamu Kurum ve Kuruluşları ile Kamu Tüzel Kişilikleri bu madde hükmünden muaftır)
4.4.2- İş Deneyimine yönelik aşağıdaki belgeleri vermek, (Kamu İdareleri, Kamu Kurum ve Kuruluşları ile Kamu Tüzel Kişilikleri bu madde hükmünden muaftır)
a) İsteklilerin ihaleye konu olan işle benzerlik arz eden aşağıda belirtilen; faaliyetlerden birisini en az 1 (bir) yıl gerçekleştirdiğini belgelemek:
- Her türlü Turizm İşletme Belgeli Konaklanma tesisi(otel, motel, pansiyon, apart veya Kamp Alanı) işletmeciliğinde, Milli Park veya Tabiat Parklarında Kamp Alanı, Çadırlı, Karavanlı, Çadırlı+Karavanlı Kamp Alanı veya Günübirlik Kullanım Alanı ile A Tipi, B Tipi veya C Tipi Mesire Yeri İşletmeciliği,
- Günübirlik Kullanım Alanı işletmeciliğinde; Sıhhi müessese iş yeri açma ve çalışma ruhsatına sahip veya turizm işletme belgeli Restoran/Lokanta, Kır Kahvesi veya Çay Bahçesi işletmeciliği,
b) İş Deneyimi belgelerinden birisinin sunulması yeterli kabul edilecektir.
c) İsteklinin şahsen işlettiği iş yerlerine ilişkin resmi kurum ve kuruluşlardan alınmış açılış veya işletme ruhsatının aslı veya noter onaylı örneği kabul edilecektir. Bu tür belge sunulması durumunda İş Deneyim süresi olarak, ihale tarihi ile açılış ruhsat tarihi arasındaki süre esas alınarak hesaplanır.
ç) İsteklinin şahsen işletme ruhsatı üzerinde olmayan yerler için; işletme ruhsatının asıl veya noter onaylı sureti, ruhsat sahibi ile istekli arasındaki noter onaylı kira sözleşmesi ve sözleşme kapsamında kesilen kira faturaları (SMM onaylı). Bu tür belge sunulması durumunda İş Deneyim süresi olarak, ihale tarihi ile işletme ruhsat tarihi ile kira sözleşmesinin başlangıç tarihi arasındaki süre esas alınarak hesaplanır.
d) İsteklinin tüzel kişiliklerden alacağı referans yazıları iş deneyimi olarak kabul edilmez.
e) İsteklinin Ortak girişim olması durumunda ortaklardan birisinin İş Deneyimi sunması yeterli kabul edilecektir.

4.5- Ticaret ve Sanayi Odasına kayıtlı olduğuna dair belge vermek. (Kamu İdareleri, Kamu Kurum ve Kuruluşları ile Kamu Tüzel Kişilikleri bu madde hükmünden muaftır) İsteklinin;
a) Gerçek kişi olması halinde, ilgisine göre, Ticaret ve Sanayi Odası veya Esnaf Sanatkâr siciline kayıtlı olduğunu gösterir belge vermek.
b) Tüzel kişi olması halinde, Ticaret ve Sanayi Odası’ndan ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge ile Ticaret Sicil Gazetesi’nin suretini vermek.
c) Ortak girişim olması halinde, ortak girişimi oluşturan gerçek veya tüzel kişilerin her birinin (a) ve (b) bentlerindeki esaslara göre temin edecekleri belgeyi vermek. İsteklinin şirket olması halinde ise, şirket ortaklarının hisse durumlarını ve görevlerini belirten kanıtlayıcı belgelerden (Ticaret Sicil Gazetesi, Ticaret Sicil Memurluğu’ndan alınmış belge, Şirket Ana Sözleşmesi) herhangi birini vermek.
4.6- İmza sirkülerini vermek
a) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza sirküleri/beyan vermek.
b) Tüzel kişi olması halinde, tüzel kişiliği temsilen ihaleye katılan yetkilinin noter tasdikli imza sirkülerini vermek.
c) Ortak girişim olması halinde, ortak girişimi oluşturan gerçek kişi veya tüzel kişilerin her birinin (a) ve (b) fıkralarındaki esaslara göre temin edecekleri belgeleri vermek.
d) İstekliler adına vekaleten ihaleye iştirak ediliyorsa; vekaleten iştirak edenin noter onaylı vekaletnameleri ile noter tasdikli imza sirkülerini vermek.
4.7- İsteklilerin ortak girişim olması halinde, ortak girişim beyannamesi ile ortaklarca imzalı ortaklık sözleşmesini vermesi (İhale üzerinde kaldığı takdirde noter tasdikli ortaklık sözleşmesi verilir). Ayrıca grubun bütün ortakları İdare ile yapacakları ihale sözleşmesini şahsen veya vekilleri vasıtasıyla imzalarlar. (EK-1)
4.8- İhalenin gerçekleştirildiği yıl içerisinde vergi dairesinden veya internetten alınan vergi mükellefi olunduğuna dair belge vermek. (Kamu İdareleri, Kamu Kurum ve Kuruluşları ile Kamu Tüzel Kişilikleri bu madde hükmünden muaftır)
4.9- İhale ilan tarihinden sonra ilgili dairesinden veya internetten alınmış vergi dairesine borcunun bulunmadığına dair belge vermek. (Kamu İdareleri, Kamu Kurum ve Kuruluşları ile Kamu Tüzel Kişilikleri bu madde hükmünden muaftır)
4.10- İhale ilan tarihinden sonra ilgili dairesinden veya internetten alınmış Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK)’ya borcunun bulunmadığına dair belge vermek. (Kamu İdareleri, Kamu Kurum ve Kuruluşları ile Kamu Tüzel Kişilikleri bu madde hükmünden muaftır)
4.11- İhaleye ait şartname ve eklerini satın aldığına dair belge sunmak ve istekli tarafından şartname ve eklerinin okunup kabul edildiğine dair söz konusu ihale dokümanının her sayfasının imzalanarak teklif dosyasına konulması.
4.12- İdare adına alınmış (muhammen bedelin) %10'u tutarında geçici teminata ait alındı makbuzunu veya Bankalar veya özel finans kurumlarının verecekleri en az 90 gün süreli veya süresiz teminat mektuplarını vermek.
. Nakit olarak ödenmek istenen geçici teminatın istekliler tarafından işin adına Mersin Şube Müdürlüğümüze ait Ziraat Bankası Mersin-Mezitli Merkez Şubesindeki TR18 0001 0017 2957 3596 1050 01 IBAN Numaralı hesaba yatırılması zorunludur.
5- Şekli ve içeriği ihale şartnamesi ekinde belirlenen teklif mektubunu vermek.
6- İlanda bulunmayan hükümler için ihale şartnamesi hükümleri geçerlidir.
7- İhale Komisyonu İhaleyi yapıp yapmamakla serbesttir. İhaleye sunulacak belgelerin; aslı veya noter onaylı suretleri sunulacaktır.

İLAN olunur.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR