ILGAZ DAĞI MİLLİ PARK MÜDÜRLÜĞÜ

Dağ başı otel binasının işletmeciliği 5 ay süreli kiraya verilecektir

ILGAZ DAĞI MİLLİ PARK MÜDÜRLÜĞÜ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
Dağbaşı Otel Binası Giriş Katının Günübirlik Faaliyetler Kapsamında İşletmeciliği İşi
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
11.12.2019 10:30
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Hepkebirler Mahallesi Sakarya Cad. No: 20 Kastamonu/Merkez adresindeki Ilgaz Dağı Milli Park Müdürlüğü Toplantı Salonunda
İhale Usulü
:
2886 Sayılı DİK, Kapalı Teklif Usulü
İhale Türü
:
Kiraya Verme

2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu (4734 s. Kamu İhale K. kapsamında yer alan işlerin ihalelerinde Devlet İhale K. hükümleri uygulanmaz.)nun 17. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

T.C.
TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI
X. Bölge Müdürlüğü Ilgaz Dağı Milli Park Müdürlüğü
Ilgaz Dağı Milli Parkı Dağbaşı Otel Binası Giriş Katının Günübirlik Faaliyetler Kapsamında İşletmeciliği İşi


Tarım ve Orman Bakanlığı X. Bölge Müdürlüğü Ilgaz Dağı Milli Park Müdürlüğü sorumluluk alanında kalan ve aşağıda ihale konusu, niteliği, yeri ve süresi belirtilen “Dağbaşı Otel” binası giriş katının günübirlik ziyaretçi hizmetlerinin karşılanmasına yönelik olarak “Dağbaşı Otel Binası Giriş Katının Günübirlik Faaliyetler Kapsamında İşletmeciliği” İşi, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 35. Maddesinin (a) bendi, Döner Sermayeli Kuruluşlar İhale Yönetmeliğinin 29. Maddesinin (a) bendi ve Hazine Taşınmazların İdaresi Hakkındaki Yönetmeliğinin 27. Maddesinin (a) bendi, uyarınca “Kapalı Teklif” usulü ile 11.12.2019 tarihinde Hepkebirler Mahallesi Sakarya Cad. No: 20 Kastamonu/Merkez adresindeki Ilgaz Dağı Milli Park Müdürlüğü Toplantı Salonunda 5 Aylığına ihale edilecektir.
İhale şartnamesi ile diğer evraklar mesai saatleri içinde ihaleyi yapan idarenin adresinde ücretsiz olarak görülebilir ve 200,00 (İkiyüzTürkLirası) TL karşılığında satın alınabilir. İhale doküman bedeli Ilgaz Dağı Milli Park Müdürlüğü Döner Sermayesi İşletmesinin T.C. Ziraat Bankası Kastamonu Merkez Şubesinde bulunan TR05 0001 0001 5169 0716 7950 01 IBAN nolu hesabına yatırılacaktır.
İstekliler ihale teklif dosyalarını 11.12.2019 tarihinde saat 10:30’a kadar Hepkebirler Mahallesi Sakarya Caddesi No:20 Kastamonu/Merkez adresindeki Ilgaz Dağı Milli Park Müdürlüğüne teslim etmek zorundadırlar.


İHALE KONUSU İŞİN NİTELİĞİ ve YERİ

İHALE KONUSU

MUHAMMEN
BEDEL (TL)

GEÇİCİ TEMİNAT (TL)

İHALE TARİHİ ve SAATİ
Ilgaz Dağı Milli Parkı içerisindeki Dağbaşı Otel Binası Giriş Katının Günübirlik Faaliyetler Kapsamında İşletmeciliği İşinin 5 Ay Süreyle İşletmeciliği Dağbaşı Otel Binası Giriş Katının Günübirlik Faaliyetler Kapsamında İşletmeciliği İşi

35.480,65


3.548,10

11.12.2019
-
10:30


İHALEYE KATILMA ŞARTLARI
İhaleye katılabilmek için İhale Komisyonunca İstenen Belgeler:

 1. İsteklinin; gerçek kişi olması halinde T.C. vatandaşı olmak, tüzel kişi olması halinde ise T.C. Kanunlarına göre Türkiye’de kurulmuş tüzel kişiliğe haiz olmak.
 1. Gerçek kişi olması halinde, T.C. vatandaşı olmak, (Nüfuz cüzdanının aslı veya noter onaylı nüfus cüzdan sureti veya ilgili kurumdan veya e-devletten alınan nüfus kayıt örneği ile belgelenir.) (Ortak girişim olması halinde her iki ortak için belgelendirilmesi)
 2. Tüzel kişi olması halinde, T.C. Kanunlarına göre Türkiye’de kurulmuş tüzel kişiliğe haiz olmak. (Ticaret ve Sanayi Odası’ndan ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge vermek.) (Ortak girişim olması halinde her iki ortak için belgelendirilmesi)
 1. Kanuni ikametgâh sahibi olmak ve bunu belgelemek. (Yalnızca gerçek kişi olarak ihaleye katılımda bulunanlar veya ortak girişimde gerçek kişi ortak olanlar tarafından verilecektir.)
 2. Türkiye'de tebligat için adres göstermek.
 3. Ticaret ve Sanayi Odasına kayıtlı olduğuna dair belge vermek. İsteklinin;

a) Gerçek kişi olması halinde, ilgisine göre, Ticaret ve Sanayi Odası veya Esnaf Sanatkar siciline kayıtlı olduğunu gösterir belge vermek.
b) Tüzel kişi olması halinde, Ticaret ve Sanayi Odası’ndan ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge ile Ticaret Sicil Gazetesi’nin suretini vermek.
c) Ortak girişim olması halinde, ortak girişimi oluşturan gerçek veya tüzel kişilerin her birinin (a) ve (b) bentlerindeki esaslara göre temin edecekleri belgeyi vermek. İsteklinin şirket olması halinde ise, şirket ortaklarının hisse durumlarını ve görevlerini belirten kanıtlayıcı belgelerden (Ticaret Sicil Gazetesi, Ticaret Sicil Memurluğu’ndan alınmış belge, Şirket Ana Sözleşmesi) herhangi birini vermek.

 1. İş Deneyimine yönelik aşağıdaki belgeleri vermek.

a) İsteklilerin ihaleye konu olan işle benzerlik arz eden faaliyetleri kesintisiz en az 5 (beş) yıl gerçekleştirdiğini belgelemek:

 • Kafeterya, Restoran İşletmeciliği İşleri

b) İş Deneyimi belgelerinden birisinin sunulması yeterli kabul edilecektir.
c) İsteklinin şahsen işlettiği iş yerlerine ilişkin resmi kurum ve kuruluşlardan alınmış açılış veya işletme ruhsatının aslı veya noter onaylı örneği kabul edilecektir. Bu tür belge sunulması durumunda İş Deneyim süresi olarak, ihale tarihi ile açılış ruhsat tarihi arasındaki süre esas alınarak hesaplanır.
ç) İsteklinin şahsen işletme ruhsatı üzerinde olmayan yerler için; işletme ruhsatının asıl veya noter onaylı sureti, ruhsat sahibi ile istekli arasındaki noter onaylı kira sözleşmesi ve sözleşme kapsamında kesilen kira faturaları (SMM onaylı). Bu tür belge sunulması durumunda İş Deneyim süresi olarak, ihale tarihi ile işletme ruhsat tarihi ile kira sözleşmesinin başlangıç tarihi arasındaki süre esas alınarak hesaplanır.
d) İsteklinin tüzel kişiliklerden alacağı referans yazıları iş deneyimi olarak kabul edilmez.
e) İsteklinin Ortak girişim olması durumunda ortaklardan birisinin İş Deneyimi sunması yeterli kabul edilecektir.

 1. İmza sirküleri vermek. İsteklinin;

a) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza sirküleri vermek.
b) Tüzel kişi olması halinde, tüzel kişiliği temsilen ihaleye katılan yetkilinin noter tasdikli imza sirkülerini vermek.
c) Ortak girişim olması halinde, ortak girişimi oluşturan gerçek kişi veya tüzel kişilerin her birinin (a) ve (b) fıkralarındaki esaslara göre temin edecekleri belgeleri vermek.

 1. İstekliler adına vekaleten ihaleye iştirak ediliyorsa; vekaleten iştirak edenin noter onaylı vekaletnameleri ile noter tasdikli imza sirkülerini vermek.
 2. İsteklilerin ortak girişim olması halinde, bu şartnameye ekli örneğe uygun ortak girişim beyannamesi ile ortaklarca imzalı ortaklık sözleşmesini vermek. (İhale üzerinde kalan istekli tarafından noter tasdikli ortaklık sözleşmesi ayrıca verilir.) Ayrıca, idare ile yapılacak ihale sözleşmesini grubun bütün ortakları şahsen veya vekilleri vasıtasıyla imzalarlar.
 3. İhalenin gerçekleştirildiği yıl içerisinde vergi dairesinden veya internetten alınan vergi mükellefi olunduğuna dair belge vermek. (Ortak girişim olması halinde her iki ortak için belge vermek).
 4. İhale ilan tarihinden sonra ilgili dairesinden veya internetten alınmış vergi dairesine borcunun bulunmadığına dair belge vermek. (Ortak girişim olması halinde her iki ortak için belge vermek).
 5. İhale ilan tarihinden sonra ilgili dairesinden veya internetten alınmış Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK)’ya borcunun bulunmadığına dair belge vermek. (Ortak girişim olması halinde her iki ortak için belge vermek).
 6. İhaleye ait şartname ve eklerini satın almak (dekont veya makbuz ile belgelendirilecektir) ve istekli tarafından şartname ve eklerinin okunup kabul edildiğine dair söz konusu ihale dokümanının her sayfasının imzalanarak teklif dosyasına konulması. (Ortak girişim olması halinde her iki ortak tarafından imzalanması.)
 7. İdare adına alınmış (muhammen bedelin) %10'u tutarında geçici teminata ait alındı makbuzunu veya Bankalar veya özel finans kurumlarının verecekleri en az 90 gün süreli veya süresiz teminat mektuplarını vermek.
 8. Şekli ve içeriği bu şartnamede belirlenen teklif mektubunu vermek.


İHALEYE KATILAMAYACAK OLANLAR

 1. 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 6 ncı maddesinde ve Döner Sermayeli Kuruluşlar İhale Yönetmeliği’nin 5 inci maddesinde tarif edilen kimseler,
 2. İhale ilanında bahsedilen evrakları belirtilen süreye kadar teslim etmeyenler ya da eksik teslim edenler,
 3. Geçici veya sürekli olarak kamu ihalelerine katılmaları yasaklanmış olanlar, doğrudan veya dolaylı olarak ihaleye katılamazlar. (Yasaklı olmasına rağmen, yasaklı kişinin ihaleye girmesi ve üzerine ihale yapılmış olması halinde ihale bozularak geçici teminatı gelir kaydedilir. Sözleşme yapılmışsa sözleşmesi iptal edilerek yatırmış olduğu teminat nakde çevrilip gelir kaydedilir.)
 4. İhaleye 06.10.1981 tarih ve 17480 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan 2531 sayılı “Kamu Görevlerinden Ayrılanların Yapamayacakları İşler Hakkında Kanun” kapsamına giren şahıslar katılamazlar.
 5. İsteklinin;

a) Gerçek kişi olması durumunda; kendisi veya kendisinin 1. Dereceye kadar yakın akrabalarının, kendileri ya da %10’dan fazla hisseye sahip oldukları ortaklıkları,
b) Tüzel kişi olması durumunda; tüzel kişilik ve %10’dan fazla hisseye sahip olduğu ortaklıklarının idare ile yargıya intikal etmiş ihtilaflarının bulunması halinde,
c) Terör veya terör örgütleri ile bağlantısı tespit edilen gerçek veya tüzel kişilerden olması halinde,
ihaleye katılamazlar.

İLAN OLUNUR.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR