TEPEBAŞI BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Belediyeden 8 katlı otelin 1/7 hissesi satılacaktır

TEPEBAŞI BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
Eskişehir İli, Tepebaşı İlçesi, Eskibağlar(Yenibağlar) Mahallesi 21M-3D Pafta, 2125 ada, 638,00 m²’lik 143 parsel sayılı taşınmaz üzerinde Zemin, 1-2-3-4-5-6 ve 7 kattan oluşan 2 nolu bağımsız bölümde buluna Otel Binasının 1/7 hissesinin satışı işidir
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
18.12.2018 14:30
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Tepebaşı Belediyesi, Belediye Encümen Toplantı Salonu
İhale Usulü
:
2886 Sayılı DİK, Kapalı Teklif Usulü
İhale Türü
:
Satış

2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu (4734 s. Kamu İhale K. kapsamında yer alan işlerin ihalelerinde Devlet İhale K. hükümleri uygulanmaz.)nun 17. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

T.C.
ESKİŞEHİR TEPEBAŞI BELEDİYE BAŞKANLIĞI


1-) İDARENİN
a) Adı :Tepebaşı Belediyesi
b) Adresi : Hoşnudiye Mahallesi Şahin caddesi No:84 ESKİŞEHİR
c) Telefon ve faks numarası : 0 222 211 40 00 – 0 222 320 49 20
d)Elektronik posta adresi (varsa) : emlakistimlak@tepebasi.bel.tr.
2-) İHALENİN KONUSU TAŞINMAZIN,NİTELİĞİ YERİ VE MİKTARI
Mülkiyeti Belediyemize ait olan, Eskişehir İli, Tepebaşı İlçesi, Eskibağlar(Yenibağlar) Mahallesi 21M-3D Pafta, 2125 ada, 638,00 m²’lik 143 parsel sayılı taşınmaz üzerinde Zemin, 1-2-3-4-5-6 ve 7 kattan oluşan 2 nolu bağımsız bölümde buluna Otel Binasının 1/7 hissesinin satışı işidir. (Mülkiyetin diğer paydaşının, 4721 sayılı Türk Medeni Kanunu’ nun ilgili maddelerine göre ön alım hakkı bulunmaktadır.)
3-) İHALENİN HANGİ USÜL İLE YAPILACAĞI
2886 Sayılı Devlet İhale Kanunun 36. Maddesine göre Kapalı Teklif Usulü ile
4-) İHALENİN NEREDE, HANGİ TARİH ve SAATTE YAPILACAĞI
İHALE;

Tepebaşı Belediyesi, Belediye Encümen Toplantı Salonunda, 18/12/2018 Salı Günü, saat 14:30’ da Encümen huzurunda yapılacaktır.
5-) İHALE EDİLECEK TAŞINMAZIN MUHAMMEN SATIŞ BEDELİ VE GEÇİCİ TEMİNAT MİKTARI
MUHAMMEN SATIŞ BEDELİ;

İhale edilecek taşınmazın muhammen satış bedeli 2.799.386,54 TL(İki Milyon Yedi Yüz Doksan Dokuz Bin Üç Yüz Seksen Altı Lira Elli Dört Kuruş) dir.
GEÇİCİ TEMİNAT;
Geçici teminat 83.981,60 TL(Seksen Üç Bin Dokuz Yüz Seksen Bir Lira Altmış Kuruş) dir.
6-) SATIŞ BEDELİNİN ÖDEME ŞEKLİ

a. İhale Komisyon Kararının onaylandıktan sonra istekliye tebliğ edildiği tarihten itibaren 15 gün içerisinde; Satış bedelinin %50’lik kısmı, kesin teminat ve tüm vergi, resim, harç ve giderleri Tepebaşı Belediyesi Başkanlığı’nın T.Vakıflar Bankası TR860001500158007292654237 nolu hesabına veya Mali Hizmetler Müdürlüğü veznelerine peşin ödenir.
b. Satış bedelinin kalan %50’lik kısmı tebliğ tarihinden itibaren 90 gün içinde Tepebaşı Belediyesi Başkanlığı’nın T.Vakıflar Bankası TR860001500158007292654237 nolu hesabına veya Mali Hizmetler Müdürlüğü veznelerine ödenir.

7-) İHALE DÖKÜMANLARININ GÖRÜLMESİ VE TEMİNİ
Şartname ve ekleri mesai saatleri içinde Hoşnudiye Mahallesi Şahin Caddesi No:84 Eskişehir adresinde bulunan Tepebaşı Belediyesi Emlak ve İstimlak Müdürlüğünde görülüp incelenebileceği gibi, ihale günü saat en geç 09:00’ a kadar 1.000,00-TL karşılığında satın alınabilecektir. İhale şartname bedeli Mali Hizmetler Müdürlüğü Veznelerine makbuz karşılığı yatırılacaktır.
8-) İHALEYE KATILMAK İÇİN GEREKLİ BELGELER
İsteklilerin ihaleye katılımında tanzim edilecek ihale dosyasında aranacak belgeler şunlardır:

a. Teklif Mektubu(Şartname eklerinde örneği mevcuttur)
b. Şartnamesinin satın alındığına dair belge ve Taşınmaz mal satış şartnamesi(Şartnamenin her sayfası ayrı ayrı, ihaleye iştirak eden tarafından imzalanmak zorundadır.)
c. Kanuni ikametgah belgesi,
d. Türkiye’ de tebligat için adres beyanı,
e. Gerçek Kişilerin T.C. kimlik numarasını, tüzel kişilerin ise vergi kimlik numarasını bildirmeleri,
f. Geçici teminat tutarının yatırıldığına dair belge veya Teminat Mektubu(Süresiz)
g. 1- Özel hukuk tüzel kişilerinin, yukarıda belirtilen şartlardan ayrı olarak, idare merkezlerinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu ticaret veya sanayi odasından yahut benzeri meslekî kuruluştan, ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış sicil kayıt belgesi ile tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri, vekalet halinde vekalet edenlerin vekâletname ve imza beyanlarını vermeleri; kamu tüzel kişilerinin ise, yukarıdaki (d) ve (f) bentlerinde belirtilen şartlardan ayrı olarak tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile yetkili olduğunu belirtir belgeyi vermeleri,
2-Gerçek kişilerin imza beyanlarını vermeleri,(Noter Onaylı) ve vekaleten iştirak ediliyorsa, isteklinin adına teklif vermeye yetkili olduğuna dair noter tasdikli vekaletname,
h. İş ortaklarında, ortakların hisse oranları ve işin yerine getirilmesinde müştereken ve müteselsilen sorumlu olduklarını belirten noter onaylı ortaklık sözleşmesi verilmesi zorunludur.


9-) TEKLİFLERİN HANGİ TARİH VE SAATE KADAR NEREYE VERİLECEĞİ
Satış ihalesine teklif verecekler; ihale zarflarını şartnamede belirtilen belgeler ile birlikte satış şartnamesinde belirtilen maddelere uygun olarak hazırlayarak 18/12/2018 Salı Günü Saat: 13:30’ a kadar Tepebaşı Belediyesi Emlak ve İstimlak Müdürlüğüne sıra numaralı alındı belgesi karşılığında teslim edeceklerdir.
10-) İdare ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

İLAN OLUNUR.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR