YENİMAHALLE BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Arsa vasıflı taşınmaz satış ilanı

Kurum Hakkında

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
İhale Tarihi
:
03.11.2016 14:00
İhalenin Yapılacağı Yer
:
Yenimahalle Belediye Başkanlığı hizmet binasında (3.kat
İhale Usulü
:
2886 Sayılı Dik, Açık Teklif Usulü
İhale Türü
:
Satış

2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu (4734 s. Kamu İhale K. kapsamında yer alan işlerin ihalelerinde Devlet İhale K. hükümleri uygulanmaz.)nun 17. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

HATA BİLDİR TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

ANKARA YENİMAHALLE BELEDİYE BAŞKANLIĞI’NDAN

1-Mülkiyeti Belediyemize ait, Aşağıda mevkii, ada-parsel m² si, emsali, cinsi, geçici teminatı, muhammen bedeli, ihale tarihi ve saati belirtilen taşınmazlar 2886 sayılı Devlet İhale Kanunun 45. maddesi gereğince “Açık teklif usulü” ile mülkiyeti satılacaktır.

2-İhale 03.11.2016 Perşembe günü saat 14.00’dan itibaren Yenimahalle Belediye Başkanlığı hizmet binasında (3.kat) toplanan Encümen huzurunda yapılacaktır.

3-Taşınmazlara ait geniş ve teferruatlı bilgiyi içeren şartnameler her gün çalışma saatleri içerisinde Belediyemiz Emlak ve İstimlak Müdürlüğü Emlak Şubesinden görülüp 250,00-TL. karşılığında temin edilebilir.

4-İhaleye katılabilmek için; İhalesine iştirak edilecek taşınmazın geçici teminat bedelini veya buna ilişkin yasada ön görülen teminat karşılıklarının en geç ihale günü saat 12.00_ye kadar Belediyemiz veznesine yatırılması gerekmektedir.

İhaleden doğacak tüm masraflar (ilan bedeli, damga vergisi, resmi vergi, harç, K.D.V. gibi giderler) alıcıya ait olacaktır.

5- İhaleye girmek için isteklilerden şu şartlar aranır;

5-1) İhaleye girmek isteyen;

a)Yasal yerleşim sahibi olmaları,

b)Tebligat için Türkiye’de adres göstermeleri,

c)Gerçek kişilerin T.C. Kimlik numarasını, Tüzel kişilerin ise vergi kimlik numarasını bildirmeleri,

d)Geçici teminatı yatırmış olmaları,

e)Özel Hukuk Tüzel kişilerinin, yukarıda belirtilen şartlardan ayrı olarak,idare merkezlerinin bulunduğu Ticaret veya Sanayi Odasından yahut benzeri mesleki kuruluştan İhalenin yapıldığı yıl içinde alınmış sicil kayıt belgesi ile Tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte

bulunacak kişilerin Tüzel kişiliği temsile tam yetkili olduklarını gösterir Noterlikçe tasdik edilmiş imza sirkülerini veya vekaletnameyi vermeleri; Kamu Tüzel kişilerinin ise yukarıda (b), (d) ve (e) bentlerinde belirtilen şartlardan ayrı olarak tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin Tüzel kişiliği temsile yetkili olduğunu belirtir belgeyi vermeleri şarttır.

İsteklinin :

5-2) Gerçek kişi olması halinde; İlgilisine göre ticaret, sanayi odası veya esnaf ve sanatkarlar siciline kayıtlı olduğunu gösterir belge ve imza sirküsü(Noterden)

5-3)-Tüzel kişi olması halinde; tüzel kişiliğin İdare merkezinin bulunduğu yerin kayıtlı bulunduğu Ticaret veya sanayi odasından veya benzeri bir makamdan, ihalenin yapıldığı yıl içerisinde alınmış tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge ve tüzel kişiliğin noterden tasdikli imza sirküsü.

-Özel Hukuk Tüzel kişileri ihaleye katılmaları halinde Genel Merkezlerinin bulunduğu yerin Resmi Makamlarından iş bu ihalenin ilanından sonra alınmış olan faaliyette bulunduğuna dair belgenin ibrazı, Genel Kurullarından gayrimenkul alınması hususundaki Genel Kurul kararının noterden tasdikli suretini ibraz etmesi ve ihaleye girecek temsile yetkili kılınan şahsın noter tasdikli suretinin ibrazı ve yetkilinin noter tasdikli imza sirküsü

5-4)-Ortak girişimci olması halinde ; ortak girişimcinin ilgilisine göre ticaret ve sanayi odalarından veya esnaf ve sanatkarlar siciline kayıtlı olduğunu gösterir belge ve imza sirküsü (noterden) oluşturan gerçek veya tüzel kişilerin her birinin bu maddenin (a) ve (b)’deki esaslara göre temin edecekleri belge ve ortak girişim beyannamesi ile ortaklık sözleşmesi vermesi gerekmektedir.

5-5)-İstekliler adına ihaleye vekil iştirak ediyor ise istekli adına teklifte bulunacak kimselerin noter onaylı veya noterden alınmış vekaletnamelerinin bulunması (Yurt dışında ikamet eden Türk vatandaşlarının ise bulunduğu ülkenin Konsolosluğunca onaylanmış olması gerekir).

5-6)İhale şartnamesinin 5. maddesinde yazılı miktarda geçici teminat vermesi.

5-7)İhale şartnamesi alındığına dair makbuz ile geçici teminat makbuzunu ibraz etmesi gerekmektedir.

Sıra No

Mevkii

Ada

Parsel

Alan

Hissesi

Cinsi

Emsali

Muhammen Bedeli

Geçici Teminatı

İhale Tarihi

İhale Saati

1

Yakacık

44299

2

412 m²

412 m²

Konut Alanı

Ayrık nizam, Hmax:Serbest,

KAKS:1,05,TAKS:0,35

113.300,00-TL

3.399,00-TL.

03.11.2016

14.00

2

Yakacık

44129

2

1124 m²

1124 m²

Konut Alanı

Ayrık nizam, Hmax:Serbest,

KAKS:1,05,TAKS:0,35

252.900,00-TL

7.587,00-TL

03.11.2016

14.05

3

Yakacık

44153

2

1262 m²

1262 m²

Konut Alanı

Ayrık nizam, Hmax:Serbest,

KAKS:1,05,TAKS:0,35

283.950,00-TL

8.518,50-TL.

03.11.2016

14.10

4

Yuva

43035

4

2500 m²

2500 m²

Ticari Rekreasyon Alanı

Emsal:0,05 Hmax:Serbest

700.000,00-TL

21.000,00-TL

03.11.2016

14.15

5

Yuva

43035

5

2500 m²

2500 m²

Ticari Rekreasyon Alanı

Emsal: 0,05 Hmax:Serbest

700.000,00-TL

21.000,00-TL.

03.11.2016

14.20

6

Yakacık

44295

3

978 m²

978 m²

Konut Alanı

Ayrık nizam, Hmax:Serbest,

KAKS:1,05,TAKS:0,35

273.840,00-TL

8.215,20-TL

03.11.2016

14.25

7

Yakacık

44297

3

907 m²

907 m²

Konut Alanı

Ayrık nizam, Hmax:Serbest,

KAKS:1,05,TAKS:0,35

249.425,00-TL

7.482,75-TL.

03.11.2016

14.25

8

Yuva

43111

2

3000 m²

3000 m²

Özel Sosyal Kültürel Tesis Alanı

E: 0,60

Hmax: Serbest

1.350.000,00TL

40.500,00-TL.

03.11.2016

14.30

9

Yakacık

44347

3

1500 m²

1500 m²

Konut Alanı

E: 0,85

Hmax: Serbest

450.000,00TL

13.500,00-TL.

03.11.2016

14.35

10

Yakacık

44347

7

1500 m²

1500 m²

Konut Alanı

E: 0,85

Hmax: Serbest

450.000,00TL

13.500,00-TL.

03.11.2016

14.40

11

Yakacık

44347

2

2642 m²

2642 m²

Konut Alanı

E: 0,85

Hmax: Serbest

792.600,00TL

23.778,00-TL.

03.11.2016

14.45

12

Yakacık

44347

1

2285 m²

2285 m²

Konut Alanı

E: 0,85

Hmax: Serbest

685.500,00TL

20.565,00-TL.

03.11.2016

14.50

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR