Yazdır

BALIKESİR DEFTERDARLIK MİLLİ EMLAK MÜDÜRLÜĞÜ

Taşınmaz (ham toprak) satışı yapılacaktır

Kurumun Diğer İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN00636637
Şehir : Balıkesir / Karesi
Semt-Mahalle : İBİRLER MAH. / KARESİ
Yayınlandığı Gazeteler

ŞOK 16.07.2017
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
İHALE İLANI ÖZEL BİLGİLERİ İhalelere Nasıl Katılırım?
İhale Türü : Satış
İhale Usulü : 2886 SAYILI DİK, AÇIK TEKLİF USULÜ
İhale Tarihi : 31.07.2017 16:30

2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu (4734 s. Kamu İhale K. kapsamında yer alan işlerin ihalelerinde Devlet İhale K. hükümleri uygulanmaz.)nun 17. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

HATA BİLDİR TAKİP ET  PAYLAŞ
İlan Metni

BALIKESİR DEFTERDARLIĞI TAŞINMAZ

İ L A N
BALIKESİR DEFTERDARLIĞINDAN
( Milli Emlak Müdürlüğü )
TABLO I SATIŞI YAPILACAK OLAN TAŞINMAZLAR
SIRA NO. TAŞINMAZ NO İLİ İLÇESİ MAHALLE MEVKİİ /
SOKAĞI
PAFTA ADA PARSEL CİNSİ YÜZÖLÇÜMÜ (m2) HAZİNE
HİSSESİ
İMAR DURUMU TAHMİN EDİLEN BEDELİ (TL) GEÇİCİ TEMİNAT BEDELİ (TL) İHALE TARİHİ İHALE SAATİ
1 10010115331 Balıkesir Karesi İbirler Tavşan Tepe I19c.05a 158 201 Ham Toprak 42.469,67 Tam İmarsız 892.000,00 178.400,00 31.07.2017 16:30
1- Yukarıda TABLO-I'de nitelikleri mülkiyeti Hazineye ait olan taşınmazların satış ve kiralama ihalesi, 2886 Sayılı Kanunun 45 nci maddesi gereğince AÇIK TEKLİF USULÜ ile Balıkesir Defterdarlığı Milli Emlak Müdürlüğü Makam Odasında toplanacak Komisyon huzurunda yapılacaktır.
2- İhalelere katılmak isteyenlerin;
a) Geçici Teminatı (Tedavüldeki Türk Parası, Mevduat ve Katılım Bankalarının verecekleri süresiz teminat mektupları ve Hazine Müsteşarlığınca ihraç edilen Devlet iç borçlanma senetleri veya bu senetler yerine düzenlenen belgeleri)
b) Gerçek kişilerin; Yasal yerleşim sahibi olmaları, tebligat için Türkiye'de adres göstermeleri, T.C. Kimlik Numaralarını bildirmeleri ve Nüfus Cüzdan suretini vermeleri (aslı ihale sırasında ibraz edilecektir), Özel Hukuk Tüzel Kişilerinin ise yukarıda belirtilen şartlardan ayrı olarak, vergi kimlik numaralarını bildirmeleri, idare merkezlerinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı Ticaret ve Sanayi Odasından veya benzeri meslek kuruluşlarından ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış sicil kayıt belgesi ile tüzel kişilik adına ihaleye katılacak kişilerin tüzel kişiliği temsile tam yetkili olduklarını gösteren noterlikçe tasdik edilmiş imza sirkülerini veya vekaletnameyi vermeleri; kamu tüzel kişiliklerinin ise yukarıdaki (a) ve (b) bentlerinde belirtilen şartlardan ayrı olarak tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile yetkili olduğunu belirtir belgeyi , İhale başlama saatine kadar Komisyon Başkanlığına teslim etmeleri zorunludur.
3- İhaleye ait şartname ve ekleri, mesai saatleri içerisinde Balıkesir Defterdarlığında (Milli Emlak Müdürlüğü) ücretsiz görülebilir.
4-4706 Sayılı Kanun gereğince, Hazine tarafından yapılan taşınmaz satış işlemleri ve bu işlemler sırasında düzenlenen belgeler vergi, resim ve harçtan (KDV, karar pulu, tapu harcı) müstesnadır.
Taşınmazların satış bedeli (5.000,00 TL'ye kadar olanlar hariç) 1/4'ü peşin, kalanı en fazla 2 (iki) yılda eşit taksitlerle ve üçer aylık dilimler halinde kanuni faizi ile birlikte ödenebilir. Satışı yapılan taşınmaz satış tarihini takip eden yıldan itibaren 5 (beş) yıl süreyle Emlak Vergisine tabi değildir.
5-İhale Komisyonu, ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.
6- Postayla yapılacak müracatlarda, teklifin 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu'nun 37 inci maddesine uygun hazırlanması ve teklifin ihale saatinden önce Komisyona ulaşması şarttır. Postada meydana gelebilecek gecikmelerden dolayı İdare ve Komisyon herhangi bir sorumluluk kabul etmez.
7- İhale bilgileri; http://www.milliemlak.gov.tr ve http://www.bal-def.gov.tr adresinde görülebilir.
İLAN OLUNUR

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR