MİLAS VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ

Vergi dairesinden satılık zeytinlik

MİLAS VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
Muğla ili Milas ilçesi Kazıklıbucak mahallesi, Karagür mevkii'nde kain tapunun 105 ada 144 parsel numarasında kayıtlı 16.213,11.-m² yüz ölçümlü ZEYTİNLİK vasıflı gayrimenkulün 3.242,62 / 16.213,11 hissesi
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
06.04.2017 10:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Milas Vergi Dairesi Müdürlüğü
İhale Usulü
:
6183 Sayılı AATUHK Usulünce Satış
İhale Türü
:
Satış

6183 Sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun (85) (93). maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

MİLAS VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜNDEN

GAYRİMENKUL MAL AÇIK ARTIRMA SATIŞ İLANI


1- Satışa çıkarılan gayrimenkulün adresi : Kazıklıbucak mahallesi, Karagür mevkii Milas/ MUĞLA

2- Gayrimenkulün durumu ve hususi vasıfları :Muğla ili Milas ilçesi Kazıklıbucak mahallesi, Karagür mevkii'nde kain tapunun 105 ada 144 parsel numarasında kayıtlı 16.213,11.-m² yüz ölçümlü ZEYTİNLİK vasıflı gayrimenkulün 3.242,62 / 16.213,11 hissesi (3.242,62.-m2.)
3- Gayrimenkulün satışa esas biçilen değeri: 49.850,00.-TL.(Kırk dokuz bin sekiz yüz elli Türk lirası)

4- Aranılan teminat tutarı ve teminat olarak kabul edilecekler: İhaleyi iştirak edenlerden biçilen değerin % 7,5 nisbetinde 3.738,75.-TL.(Üç bin yedi yüz otuz sekiz lira yetmiş beş kuruş Türk Lirası.) ( Teminat ihale saatinden önce vezneye yatırılarak satış memuruna verilir.) Teminat olarak 6183 sayılı A.A.T.U.H. Kanunun 10. maddesinin 1-4 üncü bentlerinde yazılı bulunan tedavüldeki Türk Lirası, bankalar tarafından verilecek teminat mektubu, hazine tahvil ve bonolarının ve hükümetçe belli edilecek Milli esham ve tahvilat “Bu esham ve tahvilat, teminatın kabul edilmesine en yakın borsa cetvelleri üzerinden % 15 noksanı ile değerlendirilir.
5-Gayrimenkul mal satışının yapılacağı yer, gün, saati ve şekli: Milas Vergi Dairesi Müdürlüğünde 06 Nisan 2017 perşembe günü saat: 10,00- Açık arttırma usulü ile. Teminat yatırmayan ve teminatı yatırdığı halde ihale saatinde hazır bulunmayanlar ihaleye katılamaz.
6- Gayrimenkule ait satış şartnamesi, Milas Vergi Dairesi Müdürlüğü satış servisinden ücretsiz
olarak temin edilebilir. İhaleye katılanlar şartnameyi görmüş ve münderecatını (içeriğini) kabul
etmiş sayılırlar.

7-Teminatın yatırılacağı yer ve saati: Teminat Milas Vergi Dairesi Müdürlüğü veznesine yatırılacak ve teminat alındısı satış saatinden önce satış komisyonuna ibraz edilecektir.

8- Gayrimenkul malın satışında verilen bedel, gayrimenkule biçilen rayiç değerin % 75’ni (37.387,50.-TL.) bulmadığı ve arttırılan bedel, amme alacağına rüçhanı olan alacak miktarından fazla çıkmadığı ve yapılmış veya yapılacak masrafları karşılamadığı takdirde en çok arttıranın taahhüdü baki kalmak şartıyla satış ihalesi yedi (7) gün daha uzatılarak, 13.04.2017 tarihinde perşembe günü aynı yer ve saatte yapılacaktır.

9-Birinci defa kendisine ihale yapılan kimse iki ihale arasındaki farktan ve diğer zararlardan sorumlu olup, ihale farkı ve geçen günlerin faizi ayrıca bir hükme gerek kalmaksızın, teminattan mahsubu yapıldıktan sonra bakiyesi A.A.T.U.H. Kanuna göre tahsil dairesince tahsil olunur ve faiz %5 den hesap edilir.

10- İş bu ilan tapu kaydında adresi bulunmayan ilgililer ile tapu kaydında ad ve adresleri geçip de tebliğ edilemeyenlere de tebliğ edilmiş sayılır. İlan olunur. 20.02.2017
..............................................................................................................................................................
Ahmet Çavuş Mahallesi, İnönü Caddesi No:16 Milas/MUĞLA Faks: 0-252- 5121730
Ayrıntılı bilgi için irtibat Telefonu : (0 252) 5121205 – 5122572 Dahili :117

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR