ÇANAKKALE SOSYAL GÜVENLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ

Tarla ve bağ satışı yapılacaktır

ÇANAKKALE SOSYAL GÜVENLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN00874585
Şehir : Çanakkale / Biga
Semt-Mahalle : KARABİGA KÖYÜ / KARABİGA
: 8500
Yayınlandığı Gazeteler

BİGA''NIN SESİ 10.10.2018
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
BİGA''NIN SESİ 15.10.2018
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
Çanakkale İli, Biga İlçesi, Karabiga Köyü, Soğuksu Mevkii, 3850 Parsel - Çanakkale İli, Biga İlçesi, Karabiga Köyü, Soğuksu Mevkii, 3855 Parsel
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
19.11.2018 10:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Çanakkale Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü 3. Kat Eğitim Salonu
İhale Usulü
:
6183 Sayılı AATUHK Usulünce Satış
İhale Türü
:
Satış

6183 Sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun (85) (93). maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

T.C.
SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI
Çanakkale Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü

GAYRİMENKUL SATIŞ İLANI

DOSYA NO: 2015/14

TAŞINMAZLARIN TAPU KAYDI
VE ADRESİ
CİNSİ YÜZÖLÇÜMÜ MUHAMMEN BEDELİ TEMİNAT TUTARI 1.SATIŞ TARİHİ: 19/11/2018
2.SATIŞ TARİHİ: 26/11/2018
Çanakkale İli, Biga İlçesi, Karabiga Köyü, Soğuksu Mevkii, 3850 Parsel
Tarla

8.500,00 m2

95.000,00 TL

7.125,00 TL

10:00-10:05
Çanakkale İli, Biga İlçesi, Karabiga Köyü, Soğuksu Mevkii, 3855 Parsel
Bağ

5.500,00 m2

105.000,00 TL

7.875,00

10:10-10:15

GAYRİMENKULLERİN İMAR DURUMU VE ÖZELLİKLERİ :
3850 Parsel: Tarla vasıflı taşınmaz 1/100.000 ölçekli Balıkesir-Çanakkale çevre düzeni planı kapsamında orman alanında kalmaktadır. Halihazırda tarımsal alan olarak belirlenmiş olup, tarım yapılmasında bir sakınca yoktur. Plansız alanlar imar yönetmeliğine göre yapılaşma hakkı olup, yapılaşma ilgili kurumların onayı dahilinde belirlenir. Sınırları net bir şekilde belirleyen herhangi bir iz ve işaretçi yoktur. Tapografik olarak eğimli bir yapıya sahiptir. Elektrik imkanı bulunmakta ancak kadastro yoluna cephesi ve sulama imkanı bulunmamaktadır.
Beyan: 2942 Sayılı Kamulaştırma Kanununun 7. Maddesine göre belirtme. Botaş Boru Hatları ve Petrol Taşıma A.Ş
Şerh: 3850 parselin üzerinde Botaş Boru Hatları ve Petrol Taşıma A.Ş.’nin 2942 sayılı kamulaştırma kanununun 31/b maddesi gereğince irtifak hakkına yönelik şerhi bulunmaktadır. Parselin yaklaşık 1,2 metre altından geçen boru hattı için tapu kayıtlarına işlenmiş olup, 752,13 m2 alanlıdır. İrtifak hakkı kurulan bu alanda tek yıllık bitki yetiştiriciliği yapılabilir ancak ağaç yetiştirilemez.

3855 Parsel: Bağ vasıflı taşınmaz 1/100.000 ölçekli Balıkesir-Çanakkale çevre düzeni planı kapsamında orman alanında kalmaktadır. Halihazırda tarımsal alan olarak belirlenmiş olup, tarım yapılmasında bir sakınca yoktur. Plansız alanlar imar yönetmeliğine göre yapılaşma hakkı olup, yapılaşma ilgili kurumların onayı dahilinde belirlenir. Sınırları net bir şekilde belirleyen herhangi bir iz ve işaretçi yoktur. Tapografik olarak eğimli bir yapıya sahiptir. Taşınmaz üzerinde çok sayıda yetişkin, meyve verecek yaşta zeytin ağacı bulunmaktadır. Kuzey yönünden kadastral yola cepheli ve elektrik imkanına sahiptir.

1- Taşınmazların birinci satışı 19/11/2018 Pazartesi günü yukarıda gösterilen saatlerde Çanakkale Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü 3. Kat Eğitim Salonunda açık arttırma suretiyle yapılacaktır. Bu arttırmada verilen bedel gayrimenkule biçilen rayiç bedelin %75 ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları mecmuunu ve satış masraflarını bulması şartı ile en çok arttırana ihale olunur. Böyle bir bedelle alıcı çıkmazsa en çok artıranın taahhüdü baki kalmak üzere 26/11/2018 Pazartesi günü aynı yerde ve aynı saatlerde ikinci artırma yapılacaktır. İkinci arttırmada muhammen bedelin %40 ve takip masrafları, varsa rüçhanlı alacaklıların tamamını karşılaması şartıyla teklifi baki kalan yada en çok artırana ihale olunur. Şu kadarki; Birinci açık arttırmada istekli çıkmaz veya pey sürülmezse ikinci arttırmada 6183 Sayılı Yasanın 94. Maddesi gereğince birinci arttırmadaki şartlar aranacaktır. Alıcı çıkmaması halinde satış düşecektir.
2- Arttırmaya iştirak edeceklerden muhammen bedelin %7,5’i nispetinde teminat alınır. Teminat olarak 6183 Sayılı Kanunun 10. maddesinin 1,2 ve 3. bentlerinde belirtilen; Para, bankalar tarafından verilen teminat mektupları ve Hazine tahvil ve bonoları kabul edilebilecektir. 3. bendinde belirtilen, Hazine tahvil ve bonoların teminat olarak verilmesi halinde , 4. bende göre %15 eksiği ile değerlendirilerek işlem yapılır. Satışa iştirak edeceklerin nakit teminatlarını Halk, Vakıfbank ve Ziraat Bankalarına Müdürlüğümüz adına ‘MOSİP ONLİNE TAHSİLATLAR- Geçici Teminat’ butonundan şahıssa TC, şirketse vergi numarasını ve satış dosya numarası belirterek yatırmaları ve yatırdıklarını dekontları satış saatinden önce icra satış servisine getirmeleri gerekmektedir. Ayrıntılı bilgi almak isteyenlerin 2015/14 sayılı dosyadan İcra Satış servisine başvurmaları, satış şartnamesinin icra dosyasından görülebileceği, masrafların ödenmesi şartı ile şartnamenin bir örneğinin isteyene gönderilebileceği ilan olunur.
3- Satış peşin para ile yapılır. Alıcının talebine binaen 10 günü geçmemek üzere mehil verilebilir.
4- Resmi ihale pulu, damga resmi, tapu alım satım harcı ve masrafları, tellaliye resmi, KDV ve gayrimenkulün teslim masrafları, alıcıya aittir. Ayrıca Gayrimenkulde kiracı bulunuyor ise tahliyesi alıcı tarafından yapılacaktır.
5- Taşınmazın aynından doğan birikmiş vergiler ihale bedelinden ödenecektir.
6- Pey, ipotekli borç göz önüne alınmadan sürülür. Ancak gayrimenkul rehin suretiyle sağlanmış muaccel borçlar alıcıya devredilemez, satış bedelinden tercihen ödenir. Mueccel olup, alıcıya intikal eden rehinli borçlar ihale bedelinden tenzil edilerek alıcı uhdesinde bırakılır. Satış bakiyesi kendinden tahsil olunur.
7- İpotek sahibi alacaklılar ile diğer ilgililerin ve irtifak hakkı sahiplerinin bu gayrimenkul üzerindeki tüm hakları ile faiz ve masrafa dair iddiaların dayanağı olan belgeleri 15 gün içerisinde Müdürlüğümüz İcra Satış Servisine bildirmeleri lazımdır. Aksi takdirde hakları Tapu Sicili ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.
8- Gayrimenkul kendisine ihale olunan kimse, ihale bedelini hemen veya süre verilirse, verilen süre içerisinde ödemekle yükümlüdür. Aksi takdirde ihale kararı fesih edilir ve Gayrimenkul Satış Komisyonunca hemen 7 gün süre içinde tekrar arttırmaya çıkarılır. Bu arttırmada ilgililere herhangi bir tebliğ yapılmaz. Yalnız ilanla yetinilir. Gayrimenkul en çok arttırana ihale edilir. Birinci kez ihale yapılan kimse iki ihale arasındaki farktan ve diğer zararlardan mesul olup, ihale farkı ve geçen günlerin faizi ayrıca hükme hacet kalınmaksızın teminattan mahsubu yapıldıktan sonra bakiyesi 6183 Sayılı Kanuna göre Çanakkale Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü’nce kendisinden tahsil olunur. Faiz %5’den hesap edilir.
9- Bu ilan sadece gayrimenkulun satışına ilişkin olup, satışa ilişkin satışlar ile genel kurallar satış şartnamesinde ayrıca belirtilmiştir. Satış şartnamesinde olup, satış ilanında bulunmayan hususlara karşı itirazda bulunamaz.
10- Satışa iştirak edecekler resmi dairelerce kabul edilebilir kimlik belgesi veya katılımın tüzel kişilik adına olması halinde yetki belgesi ibraz edeceklerdir.
11- Şartname ilan tarihinden itibaren Çanakkale Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü İcra Satış Servisinde görülebilecektir. Masrafı verildiğinde bir örneği ilgiliye gönderilebilir. İrtibat Telefonu: (286-263 13 13 – 3004)
12- Satış ilanı ilgililerin adresine tebliğe gönderilmiş olup, adreste tebligat yapılamaması veya adresi bilinmeyenler (Haciz koyduran, takyidat’ı olan alacaklı, borçlu, 3.şahıslara ve diğer hissedarlara ve tüm ilgililer) içinde iş bu ilanın tebliğ yerine kaim olacağı, satışa iştirak edeceklerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2015/14 Sayılı dosya numarası ile Müdürlüğümüz İcra Satış Servisine başvurmaları ilan olunur. Aynı ilan Kurumumuzun www.sgk.gov.tr adresinde de yayınlanmıştır.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR