BOLU SOSYAL GÜVENLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ

Tarla satışı yapılacaktır

BOLU SOSYAL GÜVENLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN00862899
Şehir : Bolu / Mengen
Semt-Mahalle : BABAHIZIR KÖYÜ / MERKEZKÖYLER
: 2800
Yayınlandığı Gazeteler

OLAY GÜNDEM 14.09.2018
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
OLAY GÜNDEM 15.09.2018
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
İhale Kayıt No
:
2018/02
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
Bolu İli, Mengen İlçesi, Baba Hızır Köyü, Tepecik Mevkii, -Ada 471 Parsel 'de kayıtlı bulunan 2800,00 m2 tarla nitelikli taşınmazın satışı yapılacaktır
İşin Yapılacağı Yer
:
Bolu
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
01.10.2018 10:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Bolu Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü, 1. Kat, Toplantı Salonu
İhale Usulü
:
6183 Sayılı AATUHK Usulünce Satış
İhale Türü
:
Satış

6183 Sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun (85) (93). maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

T.C.

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI

Bolu Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü
6183 SAYILI A.A.T.U.H.K. GEREĞİ SATILMASINA KARAR VERİLEN GAYRİMENKULLLERİN SATIŞ İLANI


DOSYA NO: 2018/02
TAPU KAYDI.:
Bolu İli, Mengen İlçesi, Baba Hızır Köyü, Tepecik Mevkii, -Ada 471 Parsel 'de kayıtlı bulunan 2800,00 m2 tarla nitelikli taşınmaz.
İMAR DURUMU.:
Bolu İli, Mengen İlçesi, Baba Hızır Köyü, Tepecik Mevkii, -Ada 471 Parsel 'de kayıtlı bulunan 2800,00 m2 tarla nitelikli taşınmaz ile ilgili olarak Bolu Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünde yapılan araştırmalarda görevli memurdan alınan şifahi bilgiye göre değerleme konusu taşınmazın yer aldığı ada ve parsel; 1/100.000 Ölçekli Bolu İli Çevre Düzeni Planı kapsamında, Marjinal Tarım Alanı içerisinde yer aldığı SPK Lisanslı Gayrimenkul Değerleme Uzmanı Harita Mühendisi Sarper KUTER tarafından düzenlenen ekspertiz raporunda tespit edilmiş olup söz konusu taşınmaz ile ilgili olarak düzenlenen ekspertiz raporu icra satış dosyasında mevcuttur.
ÇAP DURUMU.:
T.C. Bolu Valiliği Kadastro Müdürlüğünden gelen çap örnekleri icra satış dosyasında mevcuttur.
ÖNEMLİ ÖZELLİKLERİ.:
Bolu İli, Mengen İlçesi, Baba Hızır Köyü, Tepecik Mevkii, -Ada 471 Parsel 'de kayıtlı bulunan 2800,00 m2 tarla nitelikli değerlendirme konusu taşınmaz düz bir topografyaya ve yaklaşık amorf bir geometrik yapıya sahiptir. Parselin kadastro yoluna yaklaşık 30 metre cephesi bulunmaktadır. Taşınmazın 4 cephesi de açıktır. Konu parselde herhangi bir altyapı bulunmamaktadır. Değerleme konusu parsel üzerinde herhangi bir yapı bulunmamakta olup muhtelif sayıda ağaç bulunmaktadır.
MUHAMMEN BEDELİ.: 45.000,00,-TL
İHALENİN YAPILACAĞI YER-GÜN-SAAT.:
Bolu Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü, 1. Kat, Toplantı Salonunda:

a-) 1.Açık artırma 01.10.2018 tarihinde saat 10.00.-10.05 arası
b-) 2.Açık artırma 08.10.2018 tarihinde saat 10.00.-10.05 arası

SATIŞ ŞARTLARI:

1) Satışa iştirak edecekler resmi dairelerce kabul edilebilir kimlik belgesi veya katılımın tüzel kişiler adına olması halinde yetki belgesi ibraz edeceklerdir.
2) Taşınmazın birinci satışı satış ilanında belirtilen yer gün ve saatler arasında Köroğlu Mah. İzzet Baysal Cad. No:244 Bolu adresinde Bolu Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü, 1.kat toplantı salonunda açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmada tayin edilen zamanda gayrimenkul, üç defa bağırıldıktan sonra teklif edilen en yüksek bedel rayiç bedelin %75'i, takip masrafları ve varsa rüçhanlı alacakların miktarını geçmesi şartıyla en çok artırana ihale edilir. Artırılan bedel bu miktarı bulmazsa en çok artıranın taahhüdü baki kalmak kaydı ile satış ilanında belirtilen yer gün ve saatler arasında ikinci artırma yapılacaktır. İkinci artırmada gayrimenkulün rayiç değerin %40'ı, takip masraflarını ve rüçhanlı alacakların miktarını geçmesi şartıyla en çok artırana ihale edilir. Ancak ihale bedelinin rüçhanlı alacakla birlikte takip masraflarını da geçmesi şarttır. Şu kadarki; birinci artırmada istekli çıkmaz veya pey sürülmezse ikinci artırmada 6183 sayılı yasanın 94. maddesi gereğince birinci artırmadaki şartlar aranacaktır.
3) Artırıma iştirak edeceklerin; Gayrimenkulün artırmaya esas rayiç değerinin %7,5'u oranında 3.375,00,-TL geçici teminat bedeli alınacak olup söz konusu geçici teminat bedelini nakit para olarak ihale saatinden önce 6183 Sayılı kanunun 10. maddesinin 1 ila 4. fıkrasında belirtildiği şekilde; Halk Bankası, Vakıfbank veya Ziraat Bankasına Bolu Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü adına "MOSİP ONLINE TAHSİLATLAR-Geçici Teminat Butonundan Şahıssa T.C Kimlik numarasını ve icra satış dosya numarasını (2018/02) belirterek, Şirket ise vergi numarasını ve icra satış dosya numarasını belirterek yatırmaları, yatırtmış olduğu banka dekontunu ise satış başlamadan otuz dakika önce mutlaka Müdürlüğümüz gayrimenkul satış komisyonuna getirmeleri gerekmekte veya teminat yerine geçen süresiz kesin banka teminat mektubu, hazine tahvil ve bonosu, Hükümetçe belli edilecek Milli Esham ve tahvilat olarak Mali Hizmetler Müdürlüğümüze satış başlamadan on beş dakika önce mutlaka vermeleri zorunludur. İhale esnasında nakit para kesinlikle teminat kabul edilmeyecektir.
4) Satış nedeniyle doğacak olan resmi ihale pulu, ruhsat, tapu alım-satım harcı ve diğer tapu masrafları, tellaliye resmi, katma değer vergisi damga vergisi ve taşınmazın teslim ve tahliye masrafları ayrıca tahliye işlemleri alıcıya aittir.
5) Pey, ipotekli borç dikkate alınmadan sürülür. Ancak, gayrimenkuller rehin suretiyle sağlanmış muaccel borçlar alıcıya devredilmez, satış bedelinden tercihan ödenir, muaccel olup alıcıya intikal eden rehinli borçlar ihale bedelinden tenzil edilerek alıcı uhdesinde bırakılır, bakiyesi kendisinden tahsil olunur.
6) Birinci artırmada tayin edilen zamanda gayrimenkul üç defa bağırıldıktan sonra teklif olunan en yüksek bedel, rayiç bedelin %75'ini, takip masraflarını ve varsa rüçhanlı alacakların miktarını geçmesi gerekir. Artırmada teklif olunan bedel bu miktarı karşılamadığı takdirde, "en çok artıranın taahhüdü baki kalmak şartıyla" artırma (7) gün daha uzatılır." Şu kadar ki; 1. Artırmada istekli çıkmaz veya pey sürülmezse ikinci artırmada, 6183 Sayılı kanunun 94. Maddesi gereğince birinci artırmada ki şartlar aranır."
Yedinci günü aynı yer ve saatte gayrimenkul en çok artırana ihale edilir. Ancak ikinci artırmada ihale bedelinin rayiç bedelin %40'ını, takip masraflarım ve varsa rüçhanlı alacakları da aşması şartıyla eh çok artırana ihale edilir, aşmazsa satış yapılmaz.
7) Satış peşin para ile yapılır. Alıcının talebine binaen 10 güne kadar mühlet verilebilir.
8) Taşınmazın aynından doğan birikmiş vergiler ihale bedelinden ödenir.
9) Gayrimenkul kendisine ihale olunan kimse ihale bedelini hemen veya verilen süre içerisinde ödemekle yükümlüdür. Aksi takdirde ihale kararı feshedilir ve gayrimenkul satış komisyonunca hemen 7 gün müddetle artırmaya çıkarılır. Bu artırmada alakalılara her hangi bir tebliğ yapılmaz. Yalnız ilanla iktifa olunur.
10) Gayrimenkuller en çok artırana ihale edilir. Birinci kez ihale yapılan kimse iki ihale arasındaki farktan ve diğer zarardan mesul olup %5 faizi ile tahsil olunur. İhale farkı ve geçen günlerin faizi ayrıca hükme gerek kalmaksızın teminattan mahsubu yapıldıktan sonra bakiyesi 6183 Sayılı Amme Alacakları Tahsili Usulü Hakkında Kanun Hükmüne göre Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğünce tahsil olunur.
11) Müdürlüğümüz personeli ve yakınları açık artırmaya katılamazlar.
12) İhaleye giren alıcıların gayrimenkulün artırmaya esas rayiç değerinin %7,5'u oranında Bolu Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü adına Halk Bankası, Vakıfbank veya Ziraat Bankasına Bolu Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü adına yatırmış oldukları geçici teminat bedeli sadece bu ihale için geçerli olup yapılacak diğer ihaleler için geçerli olmayacaktır.
13) İhaleye giren alıcının gayrimenkulün artırmaya esas rayiç değerinin %7.5'u oranında Bolu Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü adına Halk Bankası. Vakıfbank veya Ziraat Bankasına yatırmış oldukları geçici teminat bedeli ihale üzerinden kalan alıcının satış bedelinden düşülecektir.
14) İhaleye giren ihale üzerinde kalmayan alıcının yatırmış olduğu geçici teminat bedelin iadesi için icra satış dosya numarasını, banka adını, banka şube adını, ban numarasını, hesap numarasını, banka şube kodunu, kimlik veya vergi numarasını ve ihale için yatırmış olduğu geçici teminat tutarını, cep telefonunu numarasını ve ikametgâh adresini gösterir bir dilekçe ile Bolu Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğümüze müracaat etmeleri durumunda her hangi bir gecikmeye mahal vermeden banka hesabına ivedilikle yatırılması sağlanacaktır.
15) Gayrimenkul satış şartnamesini ilan tarihinden itibaren herkesin görebileceği. Bolu Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü, İcra Satış Servisinde açık olup, masraf verildiğinde bir örneği isteyene verilebilir.
16) İş bu ilanın tapu kaydında adresi bulunmayan ilgililer ile tapu kaydında ad ve adresleri geçip de tebliğ edilemeyen ilgililere de tebliğ yerine kaim olduğu.
17) Ayrıntılı bilgi almak isteyenlerin Bolu Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğümüz İcra Satış Servisine başvurmaları veya 0374-2150007 (335 Dâhili) nolu telefonu arayıp bilgi almaları, gayrimenkul satışına iştirak edeceklerin gayrimenkul satış şartnamesini görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, ilan olunur.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR