ÇORLU BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Tarla satışı yapılacaktır

ÇORLU BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
Çorlu Sarılar mahallesinde 2 adet tarla
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
27.06.2018 14:30
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Reşadiye Mah. Salih Omurtak Caddesi No:139 adresindeki Çorlu Belediyesi  Hizmet Binasında bulunan Belediye Encümen toplantı salonu
İhale Usulü
:
2886 Sayılı Dik, Açık Teklif Usulü
İhale Türü
:
Satış

2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu (4734 s. Kamu İhale K. kapsamında yer alan işlerin ihalelerinde Devlet İhale K. hükümleri uygulanmaz.)nun 17. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

T.C. ÇORLU BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN
İHALE İLANI

1- Tekirdağ İli Çorlu İlçesi, Ek' li listede yazılı tarla vasfındaki taşınmazlar 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesi gereğince açık teklif usulü ihale edilmek suretiyle satış işlemi yapılacaktır.
2- İsteklilerin, 27 Haziran 2018 tarihinde Ek'li listede belirtilen saatte Reşadiye Mah. Salih Omurtak Caddesi No:139 adresindeki Çorlu Belediyesi Hizmet Binasında bulunan Belediye Encümen toplantı salonunda Encümen üyeleri huzurunda hazır bulunmaları gerekmektedir. Saat ayarı Türkiye Radyo Televizyon Kurumu saat ayarıdır.
3- Taşınmazların tahmin edilen muhammen satış bedelleri Ek 'li listede yazılıdır.(KDV Kanununun 17/4-p maddesine göre KDV’den istisnadır.)
4- İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için ihale günü aşağıda yazılı belgeleri Encümen üyeleri huzurunda ibraz etmeleri gereklidir.
Gerçek Kişilerden:
a) Kanuni ikametgâh belgesi ve nüfus Cüzdan sureti
b)Tebligat için adres beyanı
c) Noterden imza beyannamesi ve ihaleye vekâleten katılacaklardan noterden vekâletname (İhalenin yapıldığı yılda noter tasdikli olacaktır.)
ç)2886 Sayılı D.İK. Hükümlerine göre ihaleye katılmama cezası almadığına dair taahhütname
d) Çorlu Belediye Başkanlığına herhangi bir borcu olmadığına dair Mali Hizmetler Müd.alınmış belge
e) Ortak girişim olması halinde ortak girişimi oluşturan gerçek ve tüzel kişilerin her birinin ayrı ayrı kanunda belirtilen esaslara göre temin edecekleri belge
f) Geçici teminatın belediye veznesine yatırıldığına dair ödeme makbuzu veya geçici teminat miktarında banka veya finans kurumlarından alınmış süresiz teminat makbuzu veya 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunda belirtilen şartları sağlayan veya öngörülen teminat değeri taşıyan belge
g) Şartname ücretinin yatırıldığına dair makbuz
ğ)İstekli ,yetkili veya vekili tarafından (okudum ibaresi bulunan) imzalı ihale şartnamesi
h) Adli Sicil Kayıt Belgesi

Tüzel Kişi ile Şirket ve Firmalardan:
a)Tebligat için adres beyanı,
b)İhaleye girmeye yetkilinin noterden alınmış imza sirküsü ve ihaleye vekâleten katılacaklardan noterden alınmış vekâletname(İhalenin yapıldığı yılda noter tasdikli olacaktır.)
c) Tüzel kişi olması halinde şirket ortaklarının hisse durumları ve şirketteki görevlerini belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesinin aslı veya noter tasdikli örneği ile Tüzel Kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
ç) Geçici teminatın belediye veznesine yatırıldığına dair ödeme makbuzu veya geçici teminat miktarında banka veya finans kurumlarından alınmış süresiz teminat makbuzu veya 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunda belirtilen şartları sağlayan veya öngörülen teminat değeri taşıyan belge
d) Ortak girişim olması halinde ortak girişimi oluşturan gerçek ve tüzel kişilerin her birinin ayrı ayrı kanunda belirtilen esaslara göre temin edecekleri belge
e)2886 Sayılı D.İ.K. hükümlerine göre ihaleye katılmaktan yasaklı olmadığına dair taahhütname
f) Çorlu Belediye Başkanlığına herhangi bir borcu olmadığına dair Mali Hizmetler Müd.alınmış belge
g)Şartname ücretinin yatırıldığına dair makbuz
ğ) İstekli,yetkili veya vekili tarafından (okudum ibaresi bulunan) imzalı ihale şartnamesi
h) Adli Sicil Kayıt Belgesi (İhaleye Tüzelkişilik adına girilmek istenildiğinde ortaklarının veya şirketi bağlayıcı işlemler yapma konusunda yetki verilen yöneticilerinin )
5- İhaleye katılamayacak olanlar:
2886 sayılı DİK 6.maddesi 1 fıkrası a,b,c bentlerinde yazılı kimseler ile bu şahısların ortakları ile bu kanun ve diğer kanunlar gereğince sürekli veya geçici olarak kamu ihalelerine katılmaktan yasaklanmış olanlar ihaleye katılamazlar. Bu yasağa uymayarak ihaleye girip ihaleyi kazanmaları durumunda ihale iptal edilerek teminatları gelir kaydedilir.
6- İhaleye ilişkin Şartname ihale tarihine kadar mesai saati içerisinde Reşadiye Mah. Salih Omurtak Caddesi No:139 adresindeki Çorlu Belediyesi Hizmet Binasında Emlak Ve İstimlak Müdürlüğünde ücretsiz olarak görülebilir ve 100 TL (YüzTürkLirası) ücret karşılığında aynı adresten temin edilebilir.
7- İhale Komisyonu İhaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

İlan Olunur.

ÇORLU BELEDİYE BAŞKANLIĞINCA İHALE İLE SATIŞI YAPILACAK TAŞINMAZLARA AİT ONAY BELGESİ
SIRA İL İLÇESİ MAHALLE Ada Parsel Yüz Ölçümü (M²) İmar Plan Durumu Nitelik Muhammen Satış Bedeli TL Geçici Teminat (%3) TL İhale Tarihi İhale Saati
1 TEKİRDAĞ ÇORLU SARILAR 0 2160 16.500 m² Tarımsal Alan Tarla 247.500,00 7.425,00 27 Haziran 2018 14:30
2 TEKİRDAĞ ÇORLU SARILAR 0 2162 35.000 m² Tarımsal Alan Tarla 525.000,00 15.750,00 27 Haziran 2018 14:45

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR