DEMRE MİLLİ EMLAK ŞEFLİĞİ

Tarla kiraya verilecektir

DEMRE MİLLİ EMLAK ŞEFLİĞİ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN00908001
Şehir : Antalya / Demre
Semt-Mahalle : KALEÜÇAĞIZ MAH. / DAVAZLAR
Yayınlandığı Gazeteler

TOROS BATI ANTALYA''NIN SESİ 04.12.2018
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
Gazetenin Sitesine Git
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
Demre Üçağız 329 parsel tarla kiraya verilecektir
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
17.12.2018 11:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Demre Hükumet Konağı Malmüdürlüğü makam odası
İhale Usulü
:
2886 Sayılı Dik, Açık Teklif Usulü
İhale Türü
:
Kiraya Verme

2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu (4734 s. Kamu İhale K. kapsamında yer alan işlerin ihalelerinde Devlet İhale K. hükümleri uygulanmaz.)nun 17. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

DEMRE MİLLİ EMLAK ŞEFLİĞİ KİRALAMA İHALESİ

Sıra no İşlem Mahallesi Ada Parsel Yüzölçümü Hisse Oranı Cinsi İmar Durumu Fiili Durumu Tahmini Bedel Geçici Teminat İhale Tarihi İhale saati
1 Kiralama Üçağız - 329 3.250,00 m² Tam Tarla İmarsız Boş ve İşgalsiz 13.000,00TL 3900TL 17/12/2018 11:00

Yukarıda bilgileri yazılı Hazineye ait taşınmaz için Demre Hükumet Konağı Malmüdürlüğü makam odasında toplanacak komisyonca 2886 sayılı kanunun 45’inci maddesi gereğince Açık teklif usulüyle hizasında yazılı tarih ve saatte Kasım-Nisan ayları arasında bakım ve onarım yapılmak amacıyla kiralama ihalesi yapılacaktır.


İhaleye katılmak isteyenler:


1-Geçici Teminatını ihale saatinden önce Demre Malmüdürlüğü veznesine yatırmaları (Tedavüldeki Türk Parası, Mevduat ve Katılım Bankalarının verecekleri süresiz teminat mektupları (şekil ve içeriği kanunda belirlenen şekilde) ve Hazine Müsteşarlığınca ihraç edilen Devlet İç Borçlanma senetleri veya bu senetler yerine düzenlenen belgeler


2-Nüfus Müdürlüklerinden son bir ay içinde alınmış ikametgah belgelerini ibraz etmeleri


3-Tebligat için Türkiyede Adres göstermeleri


4-Gerçek kişiler için Nüfus Cüzdanı fotokopisi


5-Tüzel kişiler adına girecek olan kişilerin yukarıda belirtilen şartlara ek olarak İdare Merkezlerinin bulunduğu yer mahkemesinden alınan karar veya 2018 yılı içinde alınmış sicil kayıt belgesi .Tüzel kişiliği temsile tam yetkili olduğuna dair 2018 yılına ait tasdikli yetki belgesi veya vekaletname ile imza sirkülerini vermeleri ve Vergi Numarası bildirmeleri


6-İhaleye ortaklık şeklinde iştirak edilmesi halinde , noter tasdikli girişim belgesi, ortaklık sözleşmesi , imza sirküleri ve her ortak için ilgilisine göre diğer maddelerde istenen tüm belgeleri ;ihale saatine kadar bizzat veya posta ile ihale komisyonu başkanlığına ulaştırılması gerekmektedir. (5403 Sayılı Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı Kanunu gereğince bölünemez büyüklükteki taşınmazlar için ortak girişim beyannamesi kabul edilmeyecektir.)


Açıklamalar


1-Geç verilecek teklifler ve postadaki gecikmelerden ihale komisyonu sorumlu değildir.


2-Halen haklarında ihaleden yasaklanma kararı bulunan gerçek ve tüzel kişiler ( kendi adına veya temsilen) ihalelere katılamayacaklardır. Bu kişilere ihale yapılmış olsa bile iptal edilecektir.


3-Faks ve elektronik postayla yapılacak müracaatlar kabul edilmez. İstekliler ilanda belirtilen ihale saatine kadar komisyon başkanlığına ulaşmış olmak şartıyla yukarıda belirtilen maddelerle birlikte ,imzalı şartname ve eklerin tamamen okunup kabul edildiğini , teklif edilen fiyatın rakam ve yazı ile birbirine uygun olarak teklif mektuplarını da içeren tekliflerini iadeli taahhütlü olarak ihalenin yapılacağı adrese gönderebilirler. Ancak teklif sahibi komisyonda hazır bulunmadığı takdirde posta ile gönderilen teklifler son ve kesin teklif olarak kabul edilecektir. Posta ile yapılan müracaatlarda ihale saatinden sonra gelen teklifler ile usulüne uygun olmayan veya üzerinde kazıntı , silinti veya düzeltme talebinde bulunulan teklifler kabul edilemez. Bundan ihale komisyonu sorumlu değildir.


4-Komisyon gerekçesini belirtmek suretiyle ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. Komisyonun ihaleyi yapmama kararı kesindir.


5-Üzerinde muhdesat bulunan taşınmazların ihale sonrası kiralamaya yönelik sorunları ihaleyi alan şahıs ile muhdesat sahibi arasında çözülecektir. İdarenin herhangi bir sorumluluğu yoktur.


6-İhale ile ilgili bilgiler www.miiliemlak.gov.tr ve www.antalyadefterdarligi.gov.tr internet adresleri ile 0242 871 66 63 nolu telefondan öğrenilebilir.


7-Şartname mesai saatleri dahilinde Demre Milli Emlak Şefliğinde ücretsiz olarak görülebilir.


8-İlk yıl kira bedeli ihale bedeli olup , takip eden yıllar kira bedelleri ise bir önceki yıl kira bedelinin Türkiye İstatistik Kurumunca yayımlanan Yurtiçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE - bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde değişim) oranında, tarımsal amaçlı sözleşmelerde ise Tarım Ürünleri Üretici Fiyat Endeksi (Tarım-ÜFE- bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde değişim) oranında artırılması suretiyle bulunacak bedeldir. İlk yıl için kira bedelinin dörtte biri sözleşmenin düzenlenmesinden önce , kalanı üçer aylık dönemler hâlinde üç eşit taksitle, müteakip yıllar kira bedelleri ise, üçer aylık dönemler hâlinde dört eşit taksitle Ancak, tarım arazilerinin kiraya verilmesinde peşinatın dışında kalan kira bedelleri, aynı yıl kira dönemi içinde olmak kaydıyla, dönemin son ayında ve tek seferde ödenebilir. Vadesinde ödenmeyen kira bedellerine, 21/7/1953 tarihli ve 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 51 inci maddesi gereğince belirlenen oranda gecikme faizi uygulanır.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR