ODUNPAZARI BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Tarla, arsa ve bahçeli ahşap ev belediyeden satılıktır

ODUNPAZARI BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN00978948
Şehir : Eskişehir / Odunpazarı
Semt-Mahalle : AĞAPINAR MAH. / ODUNPAZARIKÖY
: 2132
Yayınlandığı Gazeteler

ESKİŞEHİR YENİGÜN 14.04.2019
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
ESKİŞEHİR YENİGÜN 16.04.2019
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
25.04.2019 10:10
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Odunpazarı Belediyesi Encümen salonu
İhale Usulü
:
2886 Sayılı Dik, Açık Teklif Usulü
İhale Türü
:
Satış

2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu (4734 s. Kamu İhale K. kapsamında yer alan işlerin ihalelerinde Devlet İhale K. hükümleri uygulanmaz.)nun 17. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

İHALE İLANI

ESKİŞEHİR
ODUNPAZARI BELEDİYESİ

1-İdarenin

a) Adresi

:Yenidoğan Mah. Çamkoru Sok.No:4 Odunpazarı / Eskişehir

b) Telefon ve faks numarası

:Tel: (0222) 213 30 30 / 2214 Faks: (0222) 227 96 07

c) Elektronik posta adresi (varsa)

:opemlakistimlak@gmail.com

d)İhalenin Yapılacağı yer

:Odunpazarı Belediyesi Encümen salonu

2- Mülkiyeti Odunpazarı Belediyesi adına kayıtlı olan aşağıda özellikleri belirtilen taşınmaz 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesi gereğince Açık Teklif Usulü ile aşağıda belirtilen tarih ve saatte, belirlenen Kıymet Takdir bedel üzerinden satışı yapılacaktır.

Mahalle

Ada

Parsel

Yüz ölçümü
m2

Niteliği

İmar Durumu

Kıymet Takdir Bedeli TL

Geçici Teminat TL

İhale Tarihi

İhale Saati

AĞAPINAR

-

1539

2.132,00

Tarla

Plansız

14.924,00

447,72

25.04.2019

10:10

AĞAPINAR

-

1694

20.000,00

Tarla

Plansız

200.000,00

6.000,00

25.04.2019

10:30

YENİDOĞAN

7796

7

174,00

Arsa

Bitişik Nizam 2 Kat Konut

156.600,00

4.698,00

25.04.2019

10:50

ORTA

12845

1

166,23

Ahşap Ev Bahçe

Korunması Gerekli Kültür Varlığı

400.000,00

12.000,00

25.04.2019

11:10


3- İhaleye Katılacaklardan İstenilecek Belgeler:

A. GERÇEK KİŞİLERDEN:

1-İkametgâh belgesi, (e-devletten alınacaktır)
2-Nüfus Cüzdan Sureti, (e-devletten alınacaktır)
3-Noter Tasdikli imza beyannamesi,
4-Geçici teminat mektubu veya makbuzu ,
5-Temsil durumunda Noter tasdikli vekâletname ve vekalet edene ait imza beyannamesi,
6-İhale dokümanının satın alındığına dair belge,
7-Gerçek Kişinin Odunpazarı Belediyesine Borcu olmadığına dair, ihale günü tarihli alınan Odunpazarı Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğünden alınmış borcu yoktur yazısı.

B. TÜZEL KİŞİLERDEN:

1-Tebligat için adres beyanı,
2-Tüzel kişi olması halinde, tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu meslek grubu oda kaydı,
3-Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, idare merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden veya benzeri bir makamdan, ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge. İmza yetkilisini ve son ortaklık durumunu gösteren Ticaret Sicil Gazeteleri,
4-Noter Tasdikli imza beyannamesi, (Dernekler için karar defterinin ilgili sayfasının onaylı sureti ve yetkilinin Noter Tasdikli İmza Beyannamesi)
5-Geçici teminat mektubu veya makbuzu,
6-Temsil durumunda Noter tasdikli vekâletname ve vekâlet edene ait imza beyannamesi,
7-İhale dokümanının satın alındığına dair belge,
8-Tüzel kişiliğin ve ticaret sicilinde belirtilen tüzel kişi ortaklarının Odunpazarı Belediyesine borcu olmadığına dair Odunpazarı Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğünden ihale günü tarihli alınan borcu yoktur yazısı.

C. ORTAK GİRİŞİM OLMASI HALİNDE: Ortak girişimi oluşturan gerçek veya tüzel kişilerin her birinin

( A ) veya ( B ) maddelerindeki esaslara göre temin edecekleri belgeler istenecektir.

4- Geçici ve Kesin teminat olarak şunlar alınır:

a. Tedavüldeki Türk Lirası,
b. Bankalar ve özel finans kurumlarının verecekleri süresiz teminat mektupları,
c. Hazine Müsteşarlığınca ihraç edilen Devlet iç borçlanma senetleri veya bu senetler yerine düzenlenen belgeler.(nominal bedele faiz dahil edilerek ihraç edilmiş ise bu işlemlerde anaparaya tekabül eden satış değerleri esas alınır.)


5-Teminatların Teslim yeri :
Bankalarca ve Özel Finans Kurumlarınca verilen teminat mektupları dışındaki teminatların ve ihale iştirak teminatlarının istekliler tarafından Odunpazarı Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğü Veznesine yatırılması zorunludur.

6-İhaleye Katılamayacaklar:
2886 Sayılı Kanunun 6.maddesinde yazılı kimseler doğrudan veya dolaylı olarak ihalelere katılamazlar. Bu yasağı saymayarak İhaleye girenin üzerine ihale yapılmış bulunursa kesin teminatı gelir kaydolunur.

7- Satış ihalesi dokümanı Odunpazarı Belediyesi Emlak ve İstimlâk Müdürlüğü Kiralama bürosundan ücretsiz görülebilir. Aynı adresten 100,00 TL. (yüz Türk Lirası) karşılığında temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

8- İdare uygun bedeli tespitte ve ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

İLAN OLUNUR.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR