ANTALYA ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MD.FİNİKE MİLLİ EMLAK ŞEFLİĞİ

Tarımsal depolama alanı kiraya verilecektir

ANTALYA ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MD.FİNİKE MİLLİ EMLAK ŞEFLİĞİ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN00925361
Şehir : Antalya / Finike
Semt-Mahalle : HASYURT MAH. / FİNİKE
: 61019
Yayınlandığı Gazeteler

A GAZETESİ 11.01.2019
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
A GAZETESİ 15.01.2019
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
 Hasyurt (Hasköy)    Kıllıorman 232 ada 1 parsel tarımsal depolama alanı
İşin Yapılacağı Yer
:
KUMLUCA/ANTALYA
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
23.01.2019 15:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Finike Milli Emlak Şefliği Odası
İhale Usulü
:
2886 Sayılı DİK, Pazarlık Usulü
İhale Türü
:
Kiraya Verme

2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu (4734 s. Kamu İhale K. kapsamında yer alan işlerin ihalelerinde Devlet İhale K. hükümleri uygulanmaz.)nun 17. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

FİNİKE KAYMAKAMLIĞI
MİLLİ EMLAK ŞEFLİĞİNDEN
TAŞINMAZ KİRALAMA İLANI


Sıra No Taşınmaz No Mahallesi Mevkii Ada Parsel Yüzölçümü (m2) Hazine Hissesi (m2) Kiralanacak Yüzölçüm (m2) Cinsi İmar Durumu Fiili Durumu İlk Yıl Tahmini Kira Bedeli (TL) Geçici Teminat Bedeli (TL) İhale Tarihi İhale Saati
1 07050103131 Hasyurt (Hasköy) Kıllıorman 232 1 61.019,28 Tam 18.215,08 Arsa Tarımsal Depolama Alanı (Fidan ve Üretim Tesisi) İşgalli 13.661,31 4.098,39 23.1.2019 15,00
1- Yukarıda tapu bilgileri ve nitelikleri belirtilen Hazineye ait taşınmazın koordinatlı krokisinde, A harfi ile gösterilen ve köşe koordinat değerleri verilen 18.215,08 m² lik kısmı, Uygulama İmar Planındaki Tarımsal Depolama Alanı (Fidan ve Üretim Tesis Alanı) amacı doğrultusunda kullanılmak üzere, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunun 51/g maddesi uyarınca PAZARLIK USULÜ ile karşısında yazılı tarih ve saatte Finike Milli Emlak Şefliği Odasında toplanacak Komisyon tarafından kiralama ihalesi yapılacaktır.

2- Taşınmazın karşısında yazılı tahmini kira bedeli bir yıllık olup, ihale sonucu kararlaştırılacak olan kira bedeli birinci yıl kira bedeli olacaktır.
3- Kiracıdan kira bedeli haricinde ayrıca % 6 Kesin Teminat, Damga ve Karar Pul bedeli tahsil edilecektir. Kira bedeli talep edilmesi halinde 1/4'ü peşin olmak üzere 4 eşit taksitte ödenebilecektir. 4- İhaleye katılmak isteyen isteklilerin;
a-Bu iş için ihaleden önce yatırılacak Geçici Teminat bedeline ilişkin makbuzunu veya şekli ve içeriği 2886 Sayılı Kanunun 27. maddesi uyarınca yayımlanmış Devlet İhale Genelgelerinde belirtilen şartları (süresiz ve limit içi olarak düzenlenecek, işin özelliğini belirtecek) taşıyan Banka Teminat Mektubunu, (Geçici Teminat olarak, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunun 26. maddesinde belirtilen değerlerden olan Tedavüldeki Türk Parası, dışarıda yerleşik kişiler ile geçimini yurt dışından temin eden Türk vatandaşlarından teminat olarak T.C. Merkez Bankasınca belirtilen Konvertibl Döviz, Mevduat veya Katılım Bankalarının verecekleri Süresiz Teminat Mektupları ve Hazine Müsteşarlığınca İhraç Edilen Devlet İç Borçlanma Senetleri veya bu senetler yerine düzenlenen belgelerden herhangi biri kabul edilebilir.)
b-Yasal yerleşim yeri sahibi olmaları ve Tebligat için Türkiye'de adres göstermeleri, c-Gerçek kişilerin T.C. Kimlik numaralı Nüfus Cüzdanı Suretini (Aslı ihale sırasında ibraz edilecektir.), Tüzel kişilerin ise vergi kimlik numarasını,
d-Özel hukuk tüzel kişilerinin, yukarıda belirtilen şartlardan ayrı olarak, idare merkezlerinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve Sanayi Odasından yahut benzeri mesleki kuruluştan, ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış sicil kayıt belgesi ile tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile tam yetkili olduklarını gösterir noterlikçe tasdik edilmiş imza sirkülerini veya vekaletnameyi, Kamu tüzel kişilerinin ise yukarıdaki (a) ve (c) bentlerinde belirtilen şartlardan ayrı olarak tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile yetkili olduğunu belirtir belgeyi ve nüfus cüzdanı fotokopilerini,
e-Gerçek kişiler adına vekaleten ihaleye girecek kişilerin noter onaylı vekaletnameleri ve imza sirkülerini, İhale saatine kadar İhale Komisyonuna bizzat teslim etmeleri gerekmektedir. 5- Halen haklarında ihalelerden yasaklama kararı bulunan gerçek ve tüzel kişiler (Kendi adına ve/veya temsilen) ihalelere katılamayacaklardır.Bu kişilere ihale yapılmış olsa bile ihale iptal edilecektir.

6- İhaleye ait şartname ve ekleri mesai saatleri dahilinde Finike Milli Emlak Şefliğinde ücretsiz olarak görülebilir.
7-Postayla yapılacak müraacatlarda teklifin, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu'nun 37. maddesine uygun hazırlanması ve teklifin iadeli taahhütlü olarak istenilen diğer belgelerle birlikte ihale saatine kadar Komisyon Başkanına ulaşması gerekmektedir. Postada meydana gelebilecek gecikmelerden İdare ve İhale Komisyonu sorumlu değildir.
8- 2886 sayılı Devlet İhale Kanunun 29. maddesine göre, İhale Komisyonu, ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. 02/01/2019 (www.milliemlak.gov.tr) Tel: 0242 855 1215
İLAN OLUNUR.
İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR