ÖDEMİŞ BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Tarım arazisi satışı yapılacaktır

ÖDEMİŞ BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN00874193
Şehir : İzmir / Ödemiş
Semt-Mahalle : TÜRKÖNÜ MAH. / ÖDEMİŞ
: 50991
Yayınlandığı Gazeteler

DOĞRUHABER 11.10.2018
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
ÖDEMİŞ KENT 11.10.2018
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
ÖDEMİŞ KENT 13.10.2018
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
50.991,32 m2’lik taşınmazın 2886 sayılı Devlet İhale Kanunun 45 inci maddesi uyarınca Açık Teklif Usulü ile satılacaktır.
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
31.10.2018 15:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Cumhuriyet Mahallesi Atatürk Caddesi No:14 adresinde bulunan Belediye Hizmet binamızın birinci katında, Encümen Salonunda
İhale Usulü
:
2886 Sayılı Dik, Açık Teklif Usulü
İhale Türü
:
Satış

2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu (4734 s. Kamu İhale K. kapsamında yer alan işlerin ihalelerinde Devlet İhale K. hükümleri uygulanmaz.)nun 17. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

ÖDEMİŞ BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN
MÜLKİYETİ BELEDİYEMİZE AİT; TÜRKÖNÜ MAHALLESİ L20-D-06-C PAFTA, 109 ADA, 6 PARSELDE KAYITLI OLAN 50.991,32M2’LİK TAŞINMAZIN SATIŞINA İLİŞKİN İHALE İLANIDIR

 1. Mülkiyeti Belediyemize ait; Türkönü Mahallesi L20-D-06-C pafta, 109 ada, 6 parselde kayıtlı olan 50.991,32 m2’lik taşınmazın 2886 sayılı Devlet İhale Kanunun 45 inci maddesi uyarınca Açık Teklif Usulü ile satılacaktır.


2. İhalesi 31.10.2018 Çarşamba günü saat 15:00’de Cumhuriyet Mahallesi Atatürk Caddesi No:14 adresinde bulunan Belediye Hizmet binamızın birinci katında, Encümen Salonunda Encümen huzurunda yapılacaktır.

3. Söz konusu Türkönü Mahallesi L20-D-06-C pafta, 109 ada, 6 parselde kayıtlı olan 50.991,32 m2’lik taşınmazın tahmini satış bedeli 1.421.000,00TL (Birmilyondörtyüzyirmibirbin Lira)’dir. İhalenin geçici teminatı, muhammen bedelinin % 3 ü olan 42.630,00TL (Kırkikibinaltıyüzotuz Lira)’dir. İstekli geçici teminatını son başvuru saatinden önce yatırmak zorundadırlar. İhaleye girecek olan isteklilerden, teminat haricinde muhammen bedelinin (%10)’da 142.100,00TL (Yüzkırkikibinyüz Lira) güvence bedeli alınacaktır.

4. İhale bedeli peşin olarak Belediye veznesine ödenecek veya Belediyemizin TC Ziraat Bankası Ulus Meydanı şubesindeki TR940001002496138318425042 nolu hesabına yatırılacaktır.

5. İhale ile ilgili dokümanlar mesai saatleri içerisinde Atatürk Mahallesi Ulus Meydanı No:1/A adresinde bulunan Ödemiş Belediye Başkanlığı Emlak ve İstimlak Müdürlüğünden ücretsiz görülebilir ve 500,00TL bedel ile aynı adresten temin edilebilir.

6.İhaleye katılmak isteyenler, Başvuru Dilekçesi ile birlikte, istenen belgeleri ekleyerek 31.10.2018 Çarşamba günü ihale saatine kadar Belediyemiz Atatürk Mahallesi Ulus Meydanı No:1/A adresinde bulunan Ödemiş Belediye Başkanlığı Emlak ve İstimlak Müdürlüğüne teslim edeceklerdir.

6.1. İhaleye katılacak istekliler aşağıda belirtilen belgeleri getirmek zorundadır.

İstekli gerçek kişi ise;

 1. Nüfus Cüzdanı fotokopisi,
 2. Tebligat için adres beyanı ve ayrıca irtibat için telefon ve varsa faks numarası ile elektronik posta adresi,
 3. Noter onaylı İmza Sirküsü,
 4. Vekâleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin noter tasdikli vekâletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi,
 5. İstekli tarafından her sayfası imzalanmış ihale dokümanı,
 6. Geçici Teminat Makbuzu veya Geçici Teminata dair belge,
 7. Belediyemize borcu olmadığına dair “Borcu Yoktur” Belgesi,
 8. Vergi Dairesi ilişiği / borcu yoktur belgesi,
 9. Şartname Alındı Makbuzu,
 10. Güvence bedeli makbuzu veya Güvence bedeline dair Banka Dekontu,
 11. Terör örgütlerine iltisakı yahut bunlarla irtibatı olmadığına dair taahhütname,

  İstekli tüzel kişilik ise;
 1. Noter onaylı İmza Sirküsü,
 2. Mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış Ticaret ve/veya Sanayi Odasından tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge,
 3. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri,
 4. Vekâleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin noter tasdikli vekâletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi,
 5. Ortağı olduğu şirketin “ Vergi Levhası” fotokopisi,
 6. Şirket Ortağının ihaleye katılması halinde ilgili ortağın katılabileceğine dair yetki belgesi,
 7. İstekli tarafından her sayfası imzalanmış ihale dokümanı,
 8. Geçici Teminat Makbuzu veya Geçici Teminata dair belge,
 9. Belediyemize Borcu olmadığına dair “Borcu Yoktur” belgesi,
 10. Vergi Dairesi ilişiği / borcu yoktur belgesi,
 11. Tebligat için adres beyanı ve ayrıca irtibat için telefon ve varsa faks numarası ile elektronik posta adresi,
 12. Şartname Alındı Makbuzu
 13. Güvence bedeli makbuzu veya Güvence bedeline dair Banka Dekontu,
 14. Terör örgütlerine iltisakı yahut bunlarla irtibatı olmadığına dair taahhütname, 7. Encümen ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. İlan olunur.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR